THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)


UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47
(03/07/2017 - 9/07/2017)

 

 

2 tổ 

2 tổ

2 tổ

2 tổ

2 tổ

 

 

 

5 tổ

5 tổ

4 tổ

4 tổ

5 tổ

 

4 tổ

4 tổ

3 tổ

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD LT

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
3/7

Sáng
7h00

TTTN

TTTN

TT GT THĐD
Cô Tú Anh- Tổ 2 (26/30)
TT DDTC:
C.Ngân - Tổ 1 (30/30)

CHÀO CỜ TOÀN TRƯỜNG

TT HÓA SINH
Thầy Ân - Tổ 1
PTT HS (30/30)

 

TTTN

HAI
3/7

TTTN

TTTN

CHÀO CỜ TOÀN TRƯỜNG

THI TT
DƯỢC LIỆU 2
C.Thư - T.Bách
Tổ 1

THỰC TẬP
Tổ 5- Hóa PTĐL
  T.Bách- Bài 4
Tổ 1-  Hóa PTĐL
T.Cường- Bài 7
Tổ 2-HD DL
 C.Châu- Bài 4

HAI
3/7

TTTN

TTTN

KNGT_GDSK
Thầy Trường
GĐ 1 (29/30)

Chiều
13h30

TTTN

TTTN

TT GT THĐD
Cô Tú Anh- Tổ 2 (30/30)
TT GDSK_THĐD- GĐ 1
 C.Thảo -Tổ 1 (30/30)

 

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

THI TT
DƯỢC LIỆU 2
C.Thư - T.Bách
Tổ 1

 

TTTN

TTTN

TT KNGT_GDSK (22/30)
T. Trường - Tổ 3 - GĐ 2
TT YTCĐ (30/30)
T. Linh - Tổ 1 - GĐ 3

Tối
18h00

 

 

 

 

TTTN

TT HỌC LẠI BÀO CHẾ 2
Cô Thảo - (4/20)
PPT BÀO CHẾ -18h00

 

 

KNGT_GDSK
Thầy Trường
GĐ 1 (30/30) 18h00

BA
4/7

Sáng
7h00

TTTN

TTTN

TT GT THĐD
Cô Tú Anh- Tổ 1 (26/30)
TT DDTC:
C.Ngân - Tổ 2 (30/30)

TOÁN XS-TKYH HỌC LẠI
Cô Tường
GĐ 1 (5/23)

 

TTTN

BA
4/7

TTTN

TTTN

THI TT
DƯỢC LIỆU 2
C.Thư - T.Bách
Tổ 2

 

THỰC TẬP
Tổ 1- Hóa PTĐL
 T.Bách- Bài 5
Tổ 2-Hóa PTĐL
 T.Cường - Bài 8
Tổ 3- HD DL
C.Châu- Bài 5
Tổ 4- YHCS
C.Ngân- Bài 4

BA
4/7

TTTN

TTTN

TT KNGT_GDSK (27/30)
T. Trường - Tổ 3 - GĐ 2
TT YTCĐ (25/30)
T. Linh - Tổ 2 - GĐ 3

Chiều
13h30

TTTN

TTTN

TT GT THĐD
Cô Tú Anh- Tổ 1 (30/30)
TT GDSK_THĐD- GĐ 2
 C.Thảo -Tổ 2 (30/30)

 

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

 

THI TT
DƯỢC LIỆU 2
C.Thư - T.Bách
Tổ 2

TTTN

TTTN

TT KNGT_GDSK (30/30)
T. Trường - Tổ 3 - GĐ 1
TT YTCĐ (30/30)
T. Linh - Tổ 2 - GĐ 3

Tối
18h00

 

 

 

 

TTTN

TT HỌC LẠI BÀO CHẾ 2
Cô Thảo - (8/20)
PPT BÀO CHẾ -18h00

 

 

TT YTCĐ (30/30) 18h00
T. Linh - Tổ 3 - GĐ 2


5/7

Sáng
7h00

TTTN

TTTN

 

TOÁN XS-TKYH HỌC LẠI
Cô Tường
GĐ 2 (10/23)

 

TTTN


5/7

THI TT
KIỂM NGHIỆM L2
Th. Cường - Th.Bách

TTTN

 

 

THỰC TẬP
Tổ 2- Hóa PTĐL
 T.Bách- Bài 5
Tổ 3-Hóa PTĐL
 T.Cường - Bài 8
Tổ 4- HD DL
C.Châu- Bài 5
Tổ 5- YHCS
C.Ngân- Bài 4


5/7

TTTN

TTTN

TT KNGT_GDSK (5/30)
T. Linh - Tổ 1 - GĐ 1

Chiều
13h30

TTTN

TTTN

 

 

 

 

TTTN

TTTN

THI TT
KIỂM NGHIỆM L2
Th. Cường - Th.Bách

THI KTHP
DƯỢC LIỆU 2
GĐ 1,2,3,4 (13h30)

TTTN

TTTN

TT KNGT_GDSK (4/30)
T. Linh - Tổ 2 - GĐ 5

Tối
18h00

 

 

 

 

 

TT HỌC LẠI BÀO CHẾ 2
Cô Thảo - (12/20)
PPT BÀO CHẾ- 18h00

 

 

TT KNGT_GDSK (9/30)
T. Linh - Tổ 1 - GĐ 1
18h00

NĂM
6/7

Sáng
7h00

TTTN

TTTN

THI KTHP GT THĐD
GĐ 1,2 (7h00)

TOÁN XS-TKYH HỌC LẠI
Cô Tường
GĐ 4 (15/23)

 

TTTN

NĂM
6/7

TTTN

TTTN

 

THI TT
DƯỢC LIỆU 2
C.Thư - T.Bách
Tổ 3

THỰC TẬP
Tổ 3- Hóa PTĐL
 T.Bách- Bài 5
Tổ 4-Hóa PTĐL
 T.Cường - Bài 8
Tổ 5- HD DL
C.Châu- Bài 5
Tổ 1- YHCS
T.Khoa- Bài 4

NĂM
6/7

TTTN

TTTN

TT KNGT_GDSK (9/30)
T. Linh - Tổ 2 - GĐ 3 

Chiều
13h30

TTTN

TTTN

 

THI KTHP HÓA SINH
GĐ 1,2,3,4 (13h30)

 

TTTN

THI KTHP 
KIỂM NGHIỆM L2
GĐ 6 (13h30)

THI TT
DƯỢC LIỆU 2
C.Thư - T.Bách
Tổ 3

 

TTTN

TTTN

THI KTHP
YHCT
GĐ 5,6 (13h30)

Tối
18h00

 

 

 

 

 

TT HỌC LẠI BÀO CHẾ 2
Cô Thảo - (16/20)
PPT BÀO CHẾ- 18h00

 

 

THI KTHP HỌC LẠI
BỆNH HỌC NGOẠI
GĐ 3 (17h00)

TT KNGT_GDSK (13/30)
T. Linh - Tổ 1 - GĐ 3
18h00

SÁU
7/7

Sáng
7h00

TTTN

TTTN

 

 

 

 

TTTN

SÁU
7/7

TTTN

TTTN

THI TT
DƯỢC LIỆU 2
C.Thư - T.Bách
Tổ 4

 

THỰC TẬP
Tổ 4- Hóa PTĐL
 T.Bách- Bài 5
Tổ 5-Hóa PTĐL
 T.Cường - Bài 8
Tổ 1- HD DL
C.Châu- Bài 5
Tổ 2- YHCS
C.Ngân- Bài 4

SÁU
7/7

TTTN

TTTN

TT KNGT_GDSK (14/30)
T. Linh - Tổ 2 - GĐ 1

Chiều
13h30

TTTN

TTTN

THI NCSH&HVCN
GĐ 1,2 (13h30)

 

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

 

THI TT
DƯỢC LIỆU 2
C.Thư - T.Bách
Tổ 4

TTTN

TTTN

TT KNGT_GDSK (17/30)
T. Linh - Tổ 1 - GĐ 5

Tối
18h00

 

 

 

 

 

 

THI TT
TIN HỌC
Cô Huệ
17h00

 

TT HỌC LẠI BÀO CHẾ 2
Cô Thảo - (20/20)
PPT BÀO CHẾ- 18h00

 

 

 

 

TT KNGT_GDSK (18/30)
T. Linh - Tổ 2 - GĐ 1
18h00

BẢY
8/7

Sáng
7h00

 

 

 

 

 

TOÁN XS-TKYH
Cô Tường
GĐ 2 (23/45)

 

BẢY
8/7

 

 

 

 

THỰC TẬP
Hóa PTĐL
Tổ 5-  T.Bách- Bài 5
Tổ 1- T.Cường - Bài 8
Tổ 2- HD DL- C.Châu- Bài 5
Tổ 3- YHCS- C.Nguyên- Bài 4

BẢY
8/7

 

 

THI KTHP YTCĐ - GĐ 8
T. Linh -Cô An 

Chiều
13h30

 

 

 

 

 

TOÁN XS-TKYH
Cô Tường
GĐ 1 (27/45)

 

 

 

 

 

THỰC TẬP
Hóa PTĐL
Tổ 1-  T.Bách- Bài 6
Tổ 2- T.Cường - Bài 9
Tổ 3- HD DL- C.Châu- Bài 6
Tổ 4- YHCS- C.Ngân- Bài 5

 

 

TT KNGT_GDSK (21/30)
T. Linh - Tổ 1 - PTTVS

Tối
18h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT KNGT_GDSK (22/30)
T. Linh - Tổ 2 - PTTVS
18h00

CN
9/7

Sáng
7h00

 

 

 

 

 

TOÁN XS-TKYH
Cô Tường
GĐ 2 (32/45)

 

CN
9/7

 

 

 

 

THỰC TẬP
Hóa PTĐL
Tổ 2-  T.Bách- Bài 6
Tổ 3- T.Cường - Bài 9
Tổ 4- HD DL- C.Châu- Bài 6
Tổ 5- YHCS- C.Ngân- Bài 5

CN
9/7

 

 

TT KNGT_GDSK (26/30)
T. Linh - Tổ 1 - PTTVS

Chiều
13h30

 

 

 

 

 

TOÁN XS-TKYH
Cô Tường
GĐ 2 (36/45)

 

 

 

 

 

THỰC TẬP
Hóa PTĐL
Tổ 3-  T.Bách- Bài 6
Tổ 4- T.Cường - Bài 9
Tổ 5- HD DL- C.Châu- Bài 6
Tổ 2- YHCS- C.Ngân- Bài 5

 

 

TT KNGT_GDSK (26/30)
T. Linh - Tổ 2 - PTTVS

CHÚ Ý: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH NGƯỜI LẬP BẢNG
-Thứ hai (3/7): Chào cờ toàn trường.
Họp hội đồng nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học lúc 8h00
Họp xét thi đua khen thưởng 2016-2017 lúc 14h00 tại HTB.
- Thứ sáu (7/7): Hội đồng dự giờ Thầy Ân (7h00, GĐ4)
ĐỖ HUY SƠN TRẦN THỊ HỮU AN NGUYỄN LÊ XUÂN THU


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)