THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)


UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01
(14/08/2017 - 20/08/2017)

 

 

2 tổ 

2 tổ

2 tổ

2 tổ

2 tổ

 

 

 

 

5 tổ

5 tổ

4 tổ

4 tổ

4 tổ

5 tổ

 

4 tổ

4 tổ

3 tổ

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD LT
1A

ĐD LT
1B
(Bắc Bình)

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS14
VHVL

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
14/8

Sáng
7h00

Ôn thi TN

Ôn thi TN

Sinh hoạt lớp
GĐ 1
9H: VỆ SINH TRƯỜNG HỌC

Sinh hoạt lớp
GĐ 2
9H: VỆ SINH TRƯỜNG HỌC

Sinh hoạt lớp
GĐ 3
9H: VỆ SINH TRƯỜNG HỌC

 

 

Ôn thi TN

HAI
14/8

Ôn thi TN

Ôn thi TN

BÀO CHẾ 1
Cô Thọ
GĐ 4 (4/45)
Sinh hoạt lớp

HD - DL2
Cô Nhi
GĐ 5 (4/60)
Sinh hoạt lớp

HD - DL3
Cô Tho
GĐ 6 (4/30)
Sinh hoạt lớp

THỰC TẬP
Tổ 5- Hóa PTĐL: T.Bách
Tổ 1- HD DL1: C.Châu
Tổ 2- Dược liệu 1: C. Thọ
Tổ 3- Dược liệu 1: C. Thảo
Tổ 4- YHCS: Cô Ngân

HAI
14/8

Ôn thi TN

Ôn thi TN

PHCN
Thầy Tuấn
GĐ 7 (4/30)
Sinh hoạt lớp

Chiều
13h30

Ôn thi TN

Ôn thi TN

 

 

 

 

 

Ôn thi TN

Ôn thi TN

Ôn thi TN

HD - DL2
Cô Nhi
GĐ 1 (4/60)

 

KIỂM NGHIỆM
Thầy Toàn
GĐ 2 (4/45)

Ôn thi TN

Ôn thi TN

 

BA
15/8

Sáng
7h00

Ôn thi TN

Ôn thi TN

CS SKNCT
Cô Huyền
GĐ 1 (5/30)

ĐDCS2
Cô Tú
GĐ 2 (5/45)

 

 

 

Ôn thi TN

BA
15/8

Ôn thi TN

Ôn thi TN

THI TT HPTĐL (HỌC LẠI)
Cô Tho - Thầy Bách
Nhóm 1

THỰC TẬP
Tổ 1- Hóa PTĐL: T.Bách
Tổ 2- Hóa PTĐL: T.Cường
Tổ 3- HD DL1: C.Châu
Tổ 5- YHCS: Cô Ngân

BA
15/8

Ôn thi TN

Ôn thi TN

PHCN
Thầy Tuấn
GĐ 3 (9/30)

Chiều
13h30

Ôn thi TN

Ôn thi TN

PHCN
Thầy Tuấn
GĐ 1 (4/45)

 

ĐDCS2
Cô Huyền
GĐ 2 (4/45)

 

 

Ôn thi TN

Ôn thi TN

Ôn thi TN

THI TT HPTĐL (HỌC LẠI)
Cô Tho - Thầy Bách
Nhóm 2

Ôn thi TN

Ôn thi TN

ANH VĂN 1
Cô Loan
GĐ 6 (4/45)


16/8

Sáng
7h00

Ôn thi TN

Ôn thi TN

CS SKNCT
Cô Huyền
GĐ 1 (10/30)

ANH VĂN 3
Cô Mai
GĐ 2 (5/30)

ANH VĂN 3
Cô Loan
GĐ 3 (5/30)

 

 

Ôn thi TN


16/8

Ôn thi TN

Ôn thi TN

 

 

BẢO QUẢN
Thầy Bách
GĐ 5 (5/30)

THỰC TẬP
Tổ 2- Hóa PTĐL: T.Bách
Tổ 3- Hóa PTĐL: T.Cường
Tổ 4- HD DL1: C.Châu
Tổ 5- YHCS: Cô Ngân
Tổ 1- YHCS: Thầy Khoa


16/8

Ôn thi TN

Ôn thi TN

PHCN
Thầy Tuấn
GĐ 7 (14/30)

Chiều
13h30

Ôn thi TN

Ôn thi TN

ANH VĂN 4
Cô Loan
GĐ 1 (4/30)

 

 

 

 

Ôn thi TN

Ôn thi TN

Ôn thi TN

THI KTHP HPTĐL (HỌC LẠI)
GĐ 2

Ôn thi TN

Ôn thi TN

 

NĂM
17/8

Sáng
7h00

Ôn thi TN

Ôn thi TN

ANH VĂN 4
Cô Loan
GĐ 1 (9/30)

ANH VĂN 3
Cô Mai
GĐ 2 (10/30)

ĐDCS2
Cô Huyền
GĐ 3 (9/45)

 

 

Ôn thi TN

NĂM
17/8

Ôn thi TN

Ôn thi TN

BÀO CHẾ 1
Cô Thọ
GĐ 4 (9/45)

HD - DL2
Cô Nhi
GĐ 5 (9/60)

BẢO QUẢN
Thầy Bách
GĐ 6 (10/30)

THỰC TẬP
Tổ 3- Hóa PTĐL: T.Bách
Tổ 4- Hóa PTĐL: T.Cường
Tổ 5- HD DL1: C.Châu
Tổ 1- YHCS: Thầy Khoa
Tổ 2- YHCS: Cô Ngân

NĂM
17/8

Ôn thi TN

Ôn thi TN

PHCN
Thầy Tuấn
GĐ 7 (19/30)

Chiều
13h30

Ôn thi TN

Ôn thi TN

PHCN
Thầy Tuấn
GĐ 1 (8/45)

ĐDCS2
Cô Tú
GĐ 2 (9/45)

ANH VĂN 3
Cô Loan
GĐ 3 (9/30)

 

 

Ôn thi TN

Ôn thi TN

Ôn thi TN

HD - DL2
Cô Nhi
GĐ 4 (8/60)

BÀO CHẾ 1
Cô Thọ
GĐ 5 (4/45)

HD - DL3
Cô Tho
GĐ 6 (8/30)

Ôn thi TN

Ôn thi TN

 

SÁU
18/8

Sáng
7h00

Ôn thi TN

Ôn thi TN

 

Ôn thi TN

SÁU
18/8

Ôn thi TN

Ôn thi TN

 

THỰC TẬP
Tổ 4- Hóa PTĐL: T.Bách
Tổ 5- Hóa PTĐL: T.Cường
Tổ 1- HD DL1: C.Châu
Tổ 2- YHCS: Cô Ngân
Tổ 3- YHCS: Cô Nguyên

SÁU
18/8

Ôn thi TN

Ôn thi TN

 

Chiều
13h30

Ôn thi TN

Ôn thi TN

THI LẦN 2
SK - NCSK
HVCN
TT Khảo Thí
14h00

 

 

 

 

Ôn thi TN

Ôn thi TN

Ôn thi TN

 

BÀO CHẾ 1
Cô Thọ
GĐ 1 (8/45)

 

Ôn thi TN

Ôn thi TN

 

BẢY
19/8

Sáng
7h00

 

 

 

 

 

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 4 (14/60)

VLĐC
LÝ SINH
Thầy Huấn
(5/45)

 

BẢY
19/8

 

 

 

 

 

THỰC TẬP
Tổ 5- Hóa PTĐL: T.Bách
Tổ 1- Hóa PTĐL: T.Cường
Tổ 2- HD DL1: C.Châu
Tổ 3- YHCS: Cô Nguyên
Tổ 4- YHCS: Cô Ngân

BẢY
19/8

 

 

 

Chiều
13h30

 

 

 

 

 

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 4 (18/60)

VLĐC
LÝ SINH
Thầy Huấn
(9/45)

 

 

 

 

 

 

YHCS 2
Thầy Huấn
GĐ 4 (53/53)

 

 

 

CN
20/8

Sáng
7h00

 

 

 

 

 

Khai giảng
HTA - 8h00
CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 4 (22/60)

VLĐC
LÝ SINH
Thầy Huấn
(14/45)

 

CN
20/8

 

 

 

 

 

THỰC TẬP
Tổ 1- Hóa PTĐL: T.Bách
Tổ 2- Hóa PTĐL: T.Cường
Tổ 3- HD DL1: C.Châu
Tổ 5- YHCS: Cô Ngân

CN
20/8

 

 

 

Chiều
13h30

 

 

 

 

 

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 4 (26/60)

VLĐC
LÝ SINH
Thầy Huấn
(18/45)

 

 

 

 

 

 

THỰC TẬP
Tổ 2- Hóa PTĐL: T.Bách
Tổ 3- Hóa PTĐL: T.Cường
Tổ 1- HD DL1: C.Châu
Tổ 4- YHCS: Cô Ngân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚ Ý:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN GIÁM HIỆU

PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH

NGƯỜI LẬP BẢNG

Thứ 2 (14/08/2017): 

Chào cờ toàn trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 (16/08/2017): 

Họp Chi bộ 3 (14h00, HTB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5 (17/08/2017): 

Họp Chi bộ 1 (15h00, HTB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 (18/08/2017): 

Đảng viên và quần chúng học Nghị quyết TW5 (7h30, HTB)

 

 

ĐỖ HUY SƠN

LƯƠNG NGUYÊN ÂN

DƯƠNG PHÙNG QUỐC VIỆT

 

 

Họp Trưởng, Phó phòng, ban, khoa, TT V/v Quy hoạch cấp ủy Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (14h00, HTB)
Họp Đảng ủy (15h00, HTB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật (20/08/2017):

Khai giảng lóp Cao đẳng liên thông 1A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học lại:

Khối ngành Dược sỹ 18AB Thực tập Dược liệu 2 tại PTT Dược Liệu các tối thứ 3, thứ 4, thứ 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khối ngành Ysy28, DS18C, ĐD20, DS14VLVH học lại Tin học lúc 18h00 tại Phòng Thực tập Tin học các tối trong tuần. Lịch học bắt đầu từ tối thứ 3, ngày 08/08/2017.


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)