THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43(04/06 - 10/06/2018)


 

  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43
(04/06 - 10/06/2018)

4

6

2 tổ

2 tổ

2 tổ

2 tổ

4 tổ

3 tổ

 

4 tổ

4 tổ

5 tổ

1 tổ

4 tổ

 

4 tổ

 

2 tổ

2 tổ 

 

 

KHỐI

 

THỨ
NGÀY

 

 

 

 

THỨ
NGÀY

 

 

 

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

CĐĐD
10A

CĐĐD
LT 1AB

CĐĐD
LT 1CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

DS
19A

CĐ DƯỢC
1 AB

CĐ DƯỢC
1 C

CĐ DƯỢC
2 A

YS 29

YS
30A

YS
Văn bằng 2

 

 

 

 

TT GDSK & THĐD

TT GDSK & THĐD

 

 

 

 

 

 

 

 

VĐTT

 

 

 

TT Tin học

TT

 

 

 

Sáng

 

T.Tuấn

Cô An

 

 

 

 

TT TN

TT TN

 

 

Cô Hương

 

 

 

Tổ 1

KNGT VS GDSK

 

 

 

 

THI TAY NGHỀ

(20/20/30)

(4/10/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

buổi tối 

 

 

 

Cô Phúc

Thầy Trường

 

 

 

 

 

GĐ: 1

GĐ: 2

 

 

 

 

 

 

 

 

(36/45)

Hóa ĐC - VC

Hóa ĐC - VC

 

(24/30)

(8/30)

 

 

HAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

Thầy Việt

Thầy Việt

HAI

 

GĐ: 4

 

 

04-06

 

 

Thi KTHP

Thi KTHP

 

 

 

04-06

Thi KTHP

 

 

 

 

(12/32)

(12/32)

04-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bào Chế 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THI TAY NGHỀ

CSSKBMGĐ

CSSKBMGĐ

 

 

 

 

P. Tin học

 

 

 

 

HTA

HTA

 

 

TT SKSS

 

 

 

Chiều

 

Học lại

Học lại

 

 

 

 

Ca 1: 13h30

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô An

 

 

 

 

 

P. Tin học

P. Tin học

 

 

 

 

Ca 2: 14h30

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 1 (24/30)

 

 

 

 

 

Ca 1:13h30

Ca 1:13h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y Đức

 

 

Dự giờ khoa Y

 

 

 

 

 

 

 

TT TV Dược

 

 

 

Anh Văn 2

KNGT VS GDSK

 

 

 

Sáng

Thầy Chương

 

 

8h00

 

 

 

TT TN

TT TN

 

 

Cô Thư - Tổ 1

 

 

 

Cô Mai

Thầy Trường

 

 

 

 

(20/30)

 

 

Cô Dương

 

 

 

 

 

 

 

(36/60)

 

 

 

(20/45)

(20/30/30)

 

 

 

 

GĐ: 1

 

 

P.Thực tập

 

 

 

 

 

 

 

 

VĐTT

VĐTT

 

GĐ: 3

GĐ: 4

 

 

BA

 

 

 

 

 

 

 

BA

 

 

 

 

 

Cô Hương

Cô Hương

BA

 

 

 

 

05-06

 

TT Thực hành

 

 

 

 

 

05-06

 

Thi KTHP

 

 

 

(20/45)

(20/45)

05-06

TT Tin học

 

 

 

 

 

NCKH

 

TT GDSK & THĐD

 

 

 

 

Thi TT

Bào Chế 2

 

 

TT TV Dược

HTA

HTA

 

Tổ 3

TT YTCĐ

 

 

 

Chiều

Thầy Sơn

 

Cô An

 

 

 

 

Kiểm nghiệm

P. Tin học

 

 

Cô Thư - Tổ 2

 

 

 

Cô Phúc

T. Linh

 

 

 

 

(4/30)

 

(8/10/30)

 

 

 

 

T. Cường - C. Hưng

Ca 1: 13h30

 

 

(36/60)

 

 

 

(24/30)

(8/30)

 

 

 

 

GĐ: 1

 

GĐ: 2

 

 

 

 

Tổ 1

Ca 2: 14h30

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

Y Đức

TT

TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Chương

SK NCSK & HVCN

GDSK & THĐD

THI  KTHP

 

 

 

 

 

 

 

TT TV Dược

 

 

 

Anh Văn 2

KNGT VS GDSK

 

 

 

Sáng

(25/30)

Cô An

Thầy Tuấn

Hóa sinh

 

 

 

TT TN

TT TN

 

 

Cô Thư - Tổ 3

 

 

 

Cô Mai

Thầy Trường

 

 

 

 

GĐ: 1

(8/30)

(16/20/30)

GĐ: 5

 

 

 

 

 

Thi KTHP

 

(36/60)

Hóa ĐC - VC

Hóa ĐC - VC

 

(25/45)

(25/30/30)

 

 

 

 

GĐ: 2

GĐ: 4

7h30

 

 

 

 

HD DL 3

 

 

Thầy Việt

Thầy Việt

GĐ: 3

GĐ: 4

 

 

06-06

 

TT Thực hành

 

TT

 

 

 

06-06

 

 

GĐ: 3, 4

 

 

(16/32)

(16/32)

06-06

 

 

 

 

 

 

NCKH

SK NCSK & HVCN

GDSK & THĐD

 

 

 

 

 

Thi TT

 

 

TT TV Dược

HTA

HTA

 

TT Tin học

TT YTCĐ

 

 

 

Chiều

Thầy Sơn

Cô An

Thầy Tuấn

 

 

 

 

 

Kiểm nghiệm

 

 

Cô Thư - Tổ 4

 

 

 

Tổ 1

T. Linh

 

 

 

 

(8/30)

(12/30)

(20/20/30)

 

 

 

 

 

T. Cường - C. Hưng

 

 

(36/60)

 

 

 

Cô Phúc

(12/30)

 

 

 

 

GĐ: 1

GĐ: 3

GĐ: 2

 

 

 

 

 

Tổ 1

 

 

 

 

 

 

(28/30)

GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT SKSS

 

 

 

Sáng

Thầy Chương

 

 

 

 

 

 

TT TN

TT TN

 

 

 

 

 

 

 

Cô An

 

 

 

 

(30/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 2 (24/30)

 

 

 

 

GĐ: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPSL

GPSL

 

 

 

 

 

NĂM

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

 

 

 

 

 

Cô Dương

Cô Dương

NĂM

 

 

 

 

07-06

 

 

 

 

 

 

 

07-06

Thi TT

 

 

 

 

(24/45)

(24/45)

07-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiểm nghiệm

 

 

 

 

HTA

HTA

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

T. Cường - C. Hưng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Thực hành

SK NCSK & HVCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĐTT

 

 

 

Anh Văn 2

TT

 

 

 

Sáng

NCKH

Cô An

 

 

 

 

 

TT TN

TT TN

 

 

Cô Hương

 

 

 

Cô Mai

KNGT VS GDSK

 

 

 

 

Thầy Sơn

(16/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buổi tối 

 

 

 

(30/45)

Thầy Trường

 

 

 

 

(12/30)

GĐ: 2

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP

 

(40/45)

Thực vật dược

Thực vật dược

 

GĐ:3

(12/30)

 

 

SÁU

 

GĐ: 1

 

 

 

 

 

SÁU

 

 

Bào Chế 2

 

GĐ: 5

Thầy Phong

Thầy Phong

SÁU

 

GĐ: 4

 

 

08-06

 

TT Thực hành

 

 

 

 

 

08-06

 

 

GĐ: 3, 4

 

 

(24/30)

(24/30)

08-06

 

 

 

 

 

 

NCKH

 

TT GDSK & THĐD

 

 

TT VSKST

 

 

Thi TT

 

 

GPSL

HTA

HTA

 

 

 

 

 

 

Chiều

Thầy Sơn

 

Cô An

 

 

Cô Ngân

 

 

Kiểm nghiệm

 

 

Cô Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16/30)

 

(10/10/30)

 

 

(4/30)

 

 

T. Cường - C. Hưng

 

 

(4/45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 1

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

Tổ 2

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDQP

Thi KTHP

 

 

Thi TT

 

 

 

 

 

 

 

 

THI KTHP

 

 

Sáng

 

 

 

 

Thầy Thuận

CSNL Bệnh

 

 

Kiểm nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

SKSS

 

 

 

 

 

 

 

(28/45)

Ngoại khoa

 

 

T. Cường - C. Hưng

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ:3, 4

 

BẢY

 

 

 

 

 

Sân trường

8h00

BẢY

 

Tổ 3

 

 

 

 

 

BẢY

 

 

8h00

 

09-06

 

 

 

 

 

 

 

09-06

 

 

 

 

 

 

 

09-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDQP

TT VSKST

 

Thi TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thầy Thuận

Cô Ngân

 

Kiểm nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự ôn

 

 

 

 

 

 

 

(32/45)

(12/30)

 

T. Cường - C. Hưng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sân trường

 

 

Tổ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Thuận

TT VSKST

 

Thi TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THI KTHP

 

 

Sáng

 

 

 

 

(37/45)

Cô Ngân

 

Kiểm nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BH Ngoại

 

 

 

 

 

 

 

GĐ:4

(16/30)

 

T. Cường - C. Hưng

 

 

 

 

VSKST

VSKST

 

 

 

GĐ:3, 4

 

CN

 

 

 

 

 

Sân trường

 

CN

Tổ 4

 

 

 

 

Thầy Tuấn

Thầy Tuấn

CN

 

 

8h00

 

10-06

 

 

 

 

 

GDQP

 

10-06

 

 

 

 

 

(12/15)

(12/15)

10-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Thuận

TT VSKST

 

 

Thi TT

 

 

 

HTA

HTA

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

(41/45)

Cô Ngân

 

 

Kiểm nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự ôn

 

 

 

 

 

 

 

Sân trường

(20/30)

 

 

T. Cường - C. Hưng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHI CHÚ: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO      LẬP KẾ HOẠCH  
-Thứ 2 (04/6) Chào cờ toàn trường.    
-Thứ 2 (04/6) Họp Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp cơ sở vào lúc 14h00 tại HTB. Họp xét tuyển sinh sau họp Hội đồng sáng kiến.  
-Thứ 3 (05/6) Lớp CĐ 9A tham gia hoạt động diễu hành vào lúc 5h00 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành với trang phục áo thanh niên  
 
 ĐỖ HUY SƠN  VĂN TẤN THỊNH   NGUYỄN KHẮC HƯNG

 


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)