THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(11/06 - 17/06/2018)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44
(11/06 - 17/06/2018)

11

6

2 tổ

2 tổ

2 tổ

2 tổ

4 tổ

3 tổ

 

4 tổ

4 tổ

5 tổ

1 tổ

4 tổ

 

4 tổ

 

2 tổ

2 tổ 

 

KHỐI

 

THỨ
NGÀY

 

 

 

 

THỨ
NGÀY

 

 

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

CĐĐD
10A

CĐĐD
LT 1AB

CĐĐD
LT 1CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

DS
19A

CĐ DƯỢC
1 AB

CĐ DƯỢC
1 C

CĐ DƯỢC
2 A

YS 29

YS
30A

YS
Văn bằng 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Thực hành

SK NCSK & HVCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĐTT

 

 

 

TT Tin học

 

 

 

Sáng

NCKH

Cô An

 

 

 

 

 

TT TN

TT TN

 

 

C. Hương

 

 

 

Tổ 2

TT YTCĐ

 

 

 

Thầy Sơn

(20/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi tối

 

 

 

Cô Phúc

T. Linh 

 

 

 

(20/30)

GĐ: 1

 

 

 

 

 

 

 

THI TT Bào chế 2

 

(44/45)

Hóa ĐC - VC

Hóa ĐC - VC

 

(24/30)

(16/30)

 

HAI

 

GĐ: 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 4

 

GĐ: 3

Thầy Việt

Thầy Việt

HAI

 

GĐ:4

 

11-06

 

TT Thực hành

 

 

 

 

 

11-06

 

 

C.Thảo - C. Thọ

 

 

(20/32)

(20/32)

11-06

 

 

 

 

 

NCKH

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP L2

Thi KTHP L2

 

 

Thi KTHP L2

 

 

 

TT Tin học

TT SKSS

 

 

Chiều

Thầy Sơn

 

 

 

 

 

 

HD - DL 3

HD - DL 3

 

 

SH & DT

HTA

HTA

 

Tổ 3

Cô An

 

 

 

(24/30)

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

GĐ: 4

 

 

GĐ: 4

 

 

 

Cô Phúc

Tổ 1 (28/30)

 

 

 

GĐ: 2

 

 

 

 

 

 

13h30

13h30

 

 

13h30

 

 

 

(28/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT TV Dược

 

 

 

Anh Văn 2

KNGT VS GDSK

 

 

Sáng

Cô Loan

 

 

 

 

 

 

TT TN

TT TN

 

 

Cô Thư - Tổ 1

 

 

 

Cô Mai

Thầy Trường

 

 

 

(5/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(40/60)

 

 

 

(35/45)

(30/30)

 

 

 

GĐ: 2

 

 

 

 

 

 

 

 

THI TT Bào chế 2

 

 

GPSL

GPSL

 

GĐ: 3

GĐ: 4

 

BA

 

 

 

 

 

 

 

BA

 

 

Tổ 1

 

 

Cô Dương

Cô Dương

BA

 

 

 

12-06

 

ĐD chuyên khoa

 

 

 

 

 

12-06

 

Thi TT

C.Thảo - C. Thọ

 

TT TV Dược

(28/45)

(28/45)

12-06

 

TT

 

 

 

hệ ngoại(Mắt)

SK NCSK & HVCN

 

 

 

 

 

 

HD - DL 1

 

 

Cô Thư - Tổ 2

HTA

HTA

 

TT Tin học

KNGT VS GDSK

 

 

Chiều

Cô Dương

Cô An

 

 

 

 

 

 

Học lại

 

 

(40/60)

 

 

 

Tổ 1

Thầy Trường

 

 

 

(15/15)

(24/30)

 

 

 

 

 

 

C.Châu-C.Thọ

 

 

 

 

 

 

Cô Phúc

(16/30)

 

 

 

GĐ: 1

GĐ: 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

TT Thực hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT TV Dược

 

 

 

Anh Văn 2

TT SKSS

 

 

Sáng

Thầy Sơn

 

 

 

 

 

 

TT TN

TT TN

 

 

Cô Thư - Tổ 3

 

 

 

Cô Mai

Cô An

 

 

 

(28/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(40/60)

Hóa ĐC - VC

Hóa ĐC - VC

 

(40/45)

Tổ 2 (28/30)

 

 

GĐ: 2

 

 

 

 

 

 

 

THI TT Bào chế 2

 

 

Thầy Việt

Thầy Việt

GĐ: 3

 

 

13-06

 

TT Thực hành

 

 

 

 

 

13-06

 

 

Tổ 2

 

 

(24/32)

(24/32)

13-06

TT Tin học

 

 

 

 

NCKH

SK NCSK & HVCN

 

 

 

 

 

 

 

C.Thảo - C. Thọ

 

TT TV Dược

HTA

HTA

 

Tổ 2

TT YTCĐ

 

 

Chiều

Thầy Sơn

Cô An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Thư - Tổ 4

 

 

 

Cô Phúc

T. Linh 

 

 

 

(30/30)

(28/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(40/60)

 

 

 

(28/30)

(20/30)

 

 

 

GĐ: 2

GĐ: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ:4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh Văn

TT DD tiết chế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT TV Dược

 

 

 

TT Tin học

 

 

 

Sáng

Cô Loan

Cô Ngân

 

 

 

 

 

TT TN

TT TN

 

 

Cô Thư - Tổ 1

 

 

 

Tổ 1

TT SKSS

 

 

 

(10/30)

(30/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(44/60)

 

 

 

Cô Phúc

Cô An

 

 

 

GĐ: 2

GĐ: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPSL

GPSL

 

(30/30)

Tổ 1 (30/30)

 

NĂM

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

 

 

THI TT Bào chế 2

 

 

Cô Dương

Cô Dương

NĂM

 

 

 

14-06

 

ĐD chuyên khoa

 

 

 

 

 

14-06

 

 

Tổ 3

 

 

(32/45)

(32/45)

14-06

TT Tin học

TT

 

 

 

hệ ngoại(TMH)

SK NCSK & HVCN

 

 

 

 

 

Thi TT

Thi TT

C.Thảo - C. Thọ

 

TT TV Dược

HTA

HTA

 

Tổ 3

KNGT VS GDSK

 

 

Chiều

Cô Dương

Cô An

 

 

 

 

 

Bào chế 2

Bào chế 2

 

 

Cô Thư - Tổ 2

 

 

 

Cô Phúc

Thầy Trường

 

 

 

(4/15)

(30/30)

 

 

 

 

 

Lần 2

Lần 2

 

 

(44/60)

 

 

 

(30/30)

(20/30)

 

 

 

GĐ: 2

GĐ: 1

 

 

 

 

 

C. Thảo- C.Thọ

C. Thảo- C.Thọ

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh Văn 2

TT YTCĐ

 

 

Sáng

Cô Loan

 

 

 

 

 

 

TT TN

TT TN

 

 

TT TV Dược

 

 

 

Cô Mai

T. Linh 

 

 

 

(15/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Thư - Tổ 3

 

 

 

(45/45)

(24/30)

 

 

 

GĐ: 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP

 

(44/60)

Thực vật dược

Thực vật dược

 

GĐ: 3

GĐ:4

 

SÁU

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

 

 

Quản lý dược

 

 

Thầy Phong

Thầy Phong

SÁU

 

 

 

15-06

 

ĐD chuyên khoa

Thi KTHP

Thi KTHP

 

TT SLB - MD

 

15-06

 

Thi KTHP

GĐ: 3,4

 

 

(28/30)

(28/30)

15-06

TT Tin học

 

 

 

 

hệ ngoại(TMH)

SLB - MD

SLB - MD

 

Thầy Thịnh

TT VSKST

 

 

HD - DL 1

 

 

TT TV Dược

HTA

HTA

 

Tổ 2

TT SKSS

 

 

Chiều

Cô Dương

Học lại

Học lại

 

(20/30)

Cô Ngân

 

 

Học lại

 

 

Cô Thư - Tổ 4

 

 

 

Cô Phúc

Cô An

 

 

 

(8/15)

P.Tin học

P.Tin học

 

GĐ: 4

(24/30)

 

 

P.Tin học

 

 

(44/60)

 

 

 

(30/30)

Tổ 2 (30/30)

 

 

 

GĐ: 2

13h30

13h30

 

Buổi tối

 

 

 

13h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh học

 

 

 

 

 

 

GDQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội

 

Sáng

 

 

 

 

Thầy Thuận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Nga

 

 

 

 

 

 

(45/45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23/60)

BẢY

 

 

 

 

 

Sân trường

 

BẢY

 

 

 

 

 

 

 

BẢY

 

 

GĐ: 3

16-06

 

 

 

 

 

TT SLB - MD

 

16-06

 

 

 

 

 

 

 

16-06

 

 

Bệnh học

 

 

 

 

 

 

Thầy Thịnh

TT VSKST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội

 

Chiều

 

 

 

 

(24/30)

Cô Ngân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Nga

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

(28/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(27/60)

 

 

 

 

 

 

Buổi tối

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh học

 

 

 

 

 

 

SLB - MD

TT VSKST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội

 

Sáng

 

 

 

 

Thầy Thịnh

Cô Ngân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Nga

 

 

 

 

 

 

(28/30)

(30/30)

 

 

 

 

 

 

VSKST

VSKST

 

 

 

(32/60)

CN

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

CN

 

 

 

 

 

Thầy Tuấn

Thầy Tuấn

CN

 

 

GĐ: 3

17-06

 

 

 

 

 

TT

 

17-06

 

 

 

 

 

(15/15/30)

(15/15/30)

17-06

 

 

Bệnh học

 

 

 

 

 

 

SLB - MD

 

 

 

 

 

 

 

HTA

HTA

 

 

 

Nội

 

Chiều

 

 

 

 

Thầy Thịnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Nga

 

 

 

 

 

 

(30/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(36/60)

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

GHI CHÚ: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO      LẬP KẾ HOẠCH  
Học lại: CĐ 9AB Học lại Bệnh học ngoại vào các tối thứ 2 đến thứ 5 vào lúc 18h00 tại GĐ: 5 do thầy Tiến giảng dạy.    
CĐ 10 Học lại ĐDCS 1 tại bộ môn điều dưỡng bắt đầu vào 7h30 ngày 11/6.  
 
CĐ 10, CĐ dược 1AB học lại toán XSTK bắt đầu vào lúc 18h00 tại GĐ: 3 ngày 11/6  
DS 18AB, DS 18C Học lại dược liệu vào thứ 7 và chủ nhật  ĐỖ HUY SƠN  Lương Nguyên Ân   NGUYỄN KHẮC HƯNG
 


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)