THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45(18/06 - 24/06/2018)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45
(18/06 - 24/06/2018)

18

6

2 tổ

2 tổ

2 tổ

2 tổ

4 tổ

3 tổ

 

4 tổ

4 tổ

5 tổ

1 tổ

4 tổ

 

4 tổ

 

2 tổ

2 tổ 

 

KHỐI

 

THỨ
NGÀY

 

 

 

 

THỨ
NGÀY

 

 

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

CĐĐD
10A

CĐĐD
LT 1AB

CĐĐD
LT 1CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

DS
19A

CĐ DƯỢC
1 AB

CĐ DƯỢC
1 C

CĐ DƯỢC
2 A

YS 29

YS
30A

YS
Văn bằng 2

 

 

 

TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐD chuyên khoa

 GDSK & THĐD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT TV Dược

 

 

 

 

TT YTCĐ

 

 

Sáng

hệ ngoại(TMH)

Cô An

 

 

 

 

 

TT TN

TT TN

 

 

Cô Thư - Tổ 4

 

 

 

 

T. Linh 

 

 

 

Cô Dương

(4/10/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(48/60)

 

 

 

 

(28/30)

 

 

 

(12/15)

GĐ: 2

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP

 

 

Hóa ĐC - VC

Hóa ĐC - VC

 

 

GĐ: 4

 

HAI

 

GĐ: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiểm nghiệm

 

 

Thầy Việt

Thầy Việt

HAI

 

 

 

18-06

 

 

TT

 

 

 

 

18-06

 

 

Lần 2

 

 

(28/32)

(28/32)

18-06

 

TT

 

 

 

 

 GDSK & THĐD

 

 

 

 

 

 

Dự giờ hội đồng

GĐ: 4

 

TT TV Dược

 

 

 

 

KNGT VS GDSK

 

 

Chiều

 

Cô An

 

 

 

 

 

 

Cô Thọ

18h00

 

Cô Thư - Tổ 3

HTA

HTA

 

 

Thầy Trường

 

 

 

 

(8/10/30)

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

(48/60)

 

 

 

 

(24/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh Văn

TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT TV Dược

 

 

 

TT Tin học

 

 

 

Sáng

Cô Loan

 GDSK & THĐD

 

 

 

 

 

TT TN

TT TN

 

 

Cô Thư - Tổ 2

 

 

 

Tổ 3

 

 

 

 

(20/30)

Cô An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(48/60)

 

 

 

Cô Phúc

 

 

 

 

GĐ: 1

(10/10/30)

 

 

 

 

 

 

 

Thi TT

 

 

VĐTT

VĐTT

 

 

 

 

BA

 

 

GĐ: 2

 

 

 

 

BA

 

 

Kiểm nghiệm L2

 

 

Cô Hương

Cô Hương

BA

 

 

 

19-06

 

ĐD chuyên khoa

 

 

 

 

 

19-06

Dự giờ hội đồng

 

T. Cường - C.Hưng

 

TT TV Dược

(24/45)

(24/45)

19-06

 

TT

 

 

 

hệ ngoại(TMH)

 

 

 

 

 

 

Cô Thảo

 

 

 

Cô Thư - Tổ 1

HTA

HTA

 

 

KNGT VS GDSK

 

 

Chiều

Cô Dương

 

 

 

 

 

 

Thầy Cường

 

 

 

(48/60)

 

 

 

 

Thầy Trường

 

 

 

(15/15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30/30)

 

 

 

(15/15)GĐ: 2

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT TV Dược

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Thư - Tổ 4(52/60)

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

Cô Loan

 

 

 

 

 

 

TT TN

TT TN

 

 

Thi TT HĐC - VC

 

 

 

 

 

 

 

 

(25/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP

 

Tổ 1

Hóa ĐC - VC

Hóa ĐC - VC

 

 

 

 

 

GĐ: 1

 

 

 

 

 

 

 

Bảo quản

 

T.Cường - C.Hưng

Thầy Việt

Thầy Việt

 

 

 

20-06

 

 

 

 

 

 

 

20-06

 

 

Lần 2

 

TT TV Dược

(32/32)

(32/32)

20-06

Thi KTHP

Thi KTHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP

 

GĐ: 4

 

Cô Thư - Tổ 3(52/60)

HTA

HTA

 

Vệ sinh pb

ĐDCB KTĐD

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Bào chế 2 Lần 2

 

18h00

 

Thi TT HĐC - VC

 

 

 

Học lại

Học lại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin học

 

 

 

Tổ 2

 

 

 

GĐ: 3

GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h30

 

 

 

T.Cường - C.Hưng

 

 

 

 

Bộ môn ĐD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT TV Dược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Thư - Tổ 2(52/60)

 

 

 

 

TT YTCĐ

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

TT TN

TT TN

 

 

Thi TT HĐC - VC

 

 

 

 

T. Linh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 3

 

 

 

 

(30/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.Cường - C.Hưng

VĐTT

VĐTT

 

 

GĐ: 4

 

NĂM

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

 

 

 

 

 

Cô Hương

Cô Hương

NĂM

 

 

 

21-06

 

 

 

 

 

 

 

21-06

 

 

 

 

TT TV Dược

(28/45)

(28/45)

21-06

 

Thi TT

 

 

 

Thi KTHP

 

 

 

 

 

 

THI KTHP

Thi KTHP

 

 

Cô Thư - Tổ 1(52/60)

HTA

HTA

 

 

ĐDCB KTĐD

 

 

Chiều

Y Đức

 

 

 

 

 

 

Kiểm nghiệm L2

Kiểm nghiệm L2

 

 

Thi TT HĐC - VC

 

 

 

 

Học lại

 

 

 

P.Tin học

 

 

 

 

 

 

P.Tin học

P.Tin học

 

 

Tổ 4

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

13h30

 

 

 

 

 

 

 13h30

13h30

 

 

T.Cường - C.Hưng

 

 

 

 

Bộ môn ĐD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPSL

 

 

 

 

Thi KTHP L2

 

 

Sáng

Cô Loan

 

 

 

 

 

 

TT TN

TT TN

 

 

Cô Dương

 

 

 

 

YHCT

 

 

 

(30/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9/45)

 

 

 

 

P.Tin Học

 

 

 

GĐ: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP

 

GĐ: 4

GPSL

GPSL

 

 

8h00

 

SÁU

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

 

 

HD - DL 3

 

 

Cô Dương

Cô Dương

SÁU

 

 

 

22-06

 

 

 

 

 

 

 

22-06

 

 

Lần 2

 

VĐTT

(36/45)

(36/45)

22-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT SLB - MD

 

Thi TT

Thi TT

GĐ: 4

 

C. Hương

HTA

HTA

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thầy Thịnh

 

Kiểm nghiệm L2

Kiểm nghiệm L2

18h00

 

Buổi tối

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4/30)

 

T.Cường - C.Hưng

T.Cường - C.Hưng

 

 

(45/45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Hóa Sinh 

Thi KTHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THI KTHP l2

 

Sáng

 

 

 

 

C.Nguyên - Tổ 1

Dược lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKSS

 

 

 

 

 

 

(4/30)

8h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ:3

BẢY

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

BẢY

 

 

 

 

 

 

 

BẢY

 

 

8h00

23-06

 

 

 

 

 

TT Hóa Sinh 

 

23-06

 

 

 

 

 

 

 

23-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.Nguyên - Tổ 2

TT SLB - MD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

TT Hóa Sinh 

Thầy Thịnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự ôn

 

 

 

 

 

 

C.Nguyên - Tổ 3

(8/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B. Tối)(4/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Hóa Sinh 

TT SLB - MD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THI KTHP l2

 

Sáng

 

 

 

 

C.Nguyên - Tổ 1

Thầy Thịnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BH Ngoại

 

 

 

 

 

 

(8/30)

(12/30)

 

 

 

 

 

 

GPSL

GPSL

 

 

 

GĐ:3

CN

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

CN

 

 

 

 

 

Cô Dương

Cô Dương

CN

 

 

8h00

24-06

 

 

 

 

 

TT Hóa Sinh 

 

24-06

 

 

 

 

 

(40/45)

(40/45)

24-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.Nguyên - Tổ 3

TT SLB - MD

 

 

 

 

 

 

HTA

HTA

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

TT Hóa Sinh 

Thầy Thịnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự ôn

 

 

 

 

 

 

C.Nguyên - Tổ 2

(16/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B. Tối)(8/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHI CHÚ: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO      LẬP KẾ HOẠCH  
-Thứ 5 (21/6) Các khối lớp sinh hoạt lớp cùng giáo viên chủ nhiệm vào lúc 16h30.    
-Thứ 6 (22/6) Họp giáo viên vào lúc 16h00 tại HTB  
Học lại:  Học lại dược liệu vào thứ 7 và chủ nhật  
CĐ 9AB Học lại CSNL bệnh ngoại khoa cô Tú Anh vào các tối từ thứ ba đến chủ nhật  
 
 ĐỖ HUY SƠN  VĂN TẤN THỊNH   NGUYỄN KHẮC HƯNG


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)