THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (25/06 - 01/07/2018)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(25/06 - 01/07/2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

25

6

2 tổ

2 tổ

2 tổ

z

4 tổ

3 tổ

 

4 tổ

4 tổ

5 tổ

1 tổ

4 tổ

 

4 tổ

 

2 tổ

2 tổ 

 

KHỐI

 

THỨ
NGÀY

 

 

 

 

THỨ
NGÀY

 

 

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

CĐĐD
10A

CĐĐD
LT 1AB

CĐĐD
LT 1CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

DS
19A

CĐ DƯỢC
1 AB

CĐ DƯỢC
1 C

CĐ DƯỢC
2 A

YS 29

YS
30A

YS
Văn bằng 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP

Thi KTHP

Thi kthp

 

 

 

 

 

 

 

TT TV Dược

 

 

 

 

TT

 

 

Sáng

 

DD Tiết chê

DD Tiết chê

ĐDCS1

 

 

 

TT TN

TT TN

 

 

Cô Thư - Tổ 1

 

 

 

 

KNGT VS GDSK

 

 

 

 

P.Tin học

P.Tin học

Học lại 

 

 

 

 

 

 

 

(56/60)

TT TV Dược

TT TV Dược

 

 

Thầy Trường

 

 

 

 

Ca 1:7h30

Ca 1:7h30

8h30

 

 

 

 

 

Thi KTHP

 

 

Thầy Phong

Cô Xuân

 

 

(30/30)

 

HAI

 

 

Ca 2:8h30

Ca 2:8h30

 

 

 

 

 

 

Quản lý dược

 

 

Tổ 1 (4/32)

Tổ 1 (4/32)

HAI

 

GĐ: 4

 

25-06

 

 

 

 

 

 

 

25-06

 

 

Lần 2

 

 

TT Hóa ĐCVC

TT Hóa ĐCVC

25-06

 

Thi KTHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ôn thi

 

18h00

 

TT TV Dược

Thầy Việt

Thầy Toàn

 

 

SKSS

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Tốt nghiệp

 

GĐ 4

 

Cô Thư - Tổ 2

Tổ 2 (4/28)

Tổ 2 (4/28)

 

 

P.Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Hoàng

 

 

 

(56/60)

 

 

 

 

13h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT TV Dược

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

SK NCSK & HVCN

 

 

 

 

 

TT TN

TT TN

 

 

Cô Thư - Tổ 3

TT TV Dược

TT TV Dược

 

 

 

 

 

 

 

BM YTCC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(56/60)

Thầy Phong

Cô Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 2 (4/32)

Tổ 2 (4/32)

 

 

 

 

BA

 

 

 

 

 

 

 

BA

 

 

 

 

 

TT Hóa ĐCVC

TT Hóa ĐCVC

BA

 

 

 

26-06

 

 

Dự giờ hội đồng

 

Dự giờ hội đồng

 

 

26-06

 

Ôn thi

 

 

TT TV Dược

Thầy Việt

Thầy Toàn

26-06

 

 

 

 

 

 

Cô Nguyên

 

Cô Dương

 

 

 

 

Tốt nghiệp

 

 

Cô Thư - Tổ 4

Tổ 1 (4/28)

Tổ 1 (4/28)

 

 

 

 

 

Chiều

 

14h00

 

15h00

 

 

 

 

Cô Hoàng

 

 

(56/60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

P. TT giải phẫu

 

 

 

 

Tổ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi TT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP

 

 

 

 

 

 

 

Đ DCS1

 

 

 

 

 

 

 

TT TV Dược

 

 

 

Tin học

 

 

 

Sáng

 

 

 

Học lại 

 

 

 

TT TN

TT TN

 

 

Cô Thư - Tổ 1

 

 

 

Tổ 1

 

 

 

 

 

 

 

8h00

 

 

 

 

 

 

 

(60/60)

VĐTT

VĐTT

 

7h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Hương

Cô Hương

 

 

 

27-06

 

Thi KTHP

 

 

 

 

 

27-06

 

 

 

 

 

(32/45)

(32/45)

27-06

 

 

 

 

 

TH NCKH

 

 

 

 

 

 

Ôn thi

 

 

 

TT TV Dược

HTA

HTA

 

 

 

 

 

Chiều

BM YTCC

 

 

 

 

 

 

Tốt nghiệp

 

 

 

Cô Thư - Tổ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Hoàng

 

 

 

(60/60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT TV Dược

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 GDSK & THĐD

 

 

 

 

 

TT TN

TT TN

THI TT BÀO CHẾ 2

 

Cô Thư - Tổ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BM YTCC

 

 

 

 

 

 

 

Cô Thảo 

 

(60/60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Thọ

 

 

GPSL

GPSL

 

 

 

 

NĂM

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

 

 

 

 

 

Cô Dương

Cô Dương

NĂM

 

 

 

28-06

 

 

 

 

 

 

 

28-06

 

 

 

 

 

(44/45)

(44/45)

28-06

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP

 

 

 

 

 

Ôn thi

 

 

TT TV Dược

HTA

HTA

 

Thi KTHP

 

 

 

Chiều

 

 

 GDSK & THĐD

 

 

 

 

 

Tốt nghiệp

 

 

Cô Thư - Tổ 4

 

 

 

Anh văn

 

 

 

 

 

 

BM YTCC

 

 

 

 

 

Cô Hoàng

 

 

(60/60)

 

 

 

P.Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 2

 

 

 

 

 

 

13h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự giờ hội đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Dinh

 

 

 

Thi KTHP

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

TT TN

TT TN

 

 

Tin học(7h30)

 

 

 

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Hưng

 

 

 

Tổ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa học 9h00

Thực vật dược

Thực vật dược

 

7h30

 

 

SÁU

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

 

 

 

 

GĐ: 4

Thầy Phong

Thầy Phong

SÁU

 

 

 

29-06

 

 

Thi KTHP

Thi KTHP

 

 

 

29-06

 

 

 

 

 

(30/30)

(30/30)

29-06

 

 

 

 

 

Thi KTHP

CSNL BNK

CSNL BNK

 

 

TT SLB - MD

 

Ôn thi

 

 

 

GPSL

HTA

HTA

 

Thi KTHP 

Thi KTHP

 

 

Chiều

ĐD Ck hệ ngoại

Học lại

Học lại

 

 

Thầy Thịnh

 

Tốt nghiệp

 

 

 

Cô Dương

 

 

 

DDVSATTP

YTCĐ

 

 

 

P.Tin học

P.Tin học

P.Tin học

 

 

(20/30)

 

Cô Hoàng

 

 

 

(13/45)

 

 

 

học lại

BM YTCC

 

 

 

13h30

14h30

14h30

 

 

 

 

Tổ 3

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

13h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Hóa Sinh 

Thi KTHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

C.Nguyên - Tổ 1

VS KST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12/30)

8h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢY

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

BẢY

 

 

 

 

 

 

 

BẢY

 

 

 

30-06

 

 

 

 

 

TT Hóa Sinh 

 

30-06

 

 

 

 

 

 

 

30-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.Nguyên - Tổ 2

TT SLB - MD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

TT Hóa Sinh 

Thầy Thịnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.Nguyên - Tổ 3

(24/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B. Tối)(12/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh học

 

 

 

 

 

 

TT Hóa Sinh 

TT SLB - MD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội

 

Sáng

 

 

 

 

C.Nguyên - Tổ 1

Thầy Thịnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Nga

 

 

 

 

 

 

(16/30)

(28/30)

 

 

 

 

 

 

GPSL

GPSL

 

 

 

(41/60)

CN

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

CN

 

 

 

 

 

Cô Dương

Cô Dương

CN

 

 

GĐ: 3

01-07

 

 

 

 

 

TT Hóa Sinh 

TT SLB - MD

01-07

 

 

 

 

 

(45/45)

(45/45)

01-07

 

 

Bệnh học

 

 

 

 

 

 

C.Nguyên - Tổ 3

Thầy Thịnh

 

 

 

 

 

 

HTA

HTA

 

 

 

Nội

 

Chiều

 

 

 

 

TT Hóa Sinh 

(30/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Nga

 

 

 

 

 

 

C.Nguyên - Tổ 2

Thi KTHP L2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(45/60)

 

 

 

 

 

 

(B. Tối)(16/30)

CSNLBNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

GHI CHÚ:

 

 

 

 

 

 

 

BAN GIÁM HIỆU

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

     LẬP KẾ HOẠCH

 

-Thứ 3

(26/6)

Họp Chi bộ 1 vào lúc 9h30 tại HTB.Họp ban chấp hành đoàn trường vào lúc 16h30 tại HTB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Thứ 6

(29/6)

Họp xét thi đua vào lúc 14h00 tại HTB; họp Đảng ủy sau họp thi đua. Họp Đảng bộ (toàn bộ Đảng viên) sau họp Đảng ủy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học lại học phần bảo quản lớp DS 18A,C vào các buổi tối thứ 3,4,5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học lại học phần bào chế 2 lớp DS 18A,B vào cả ngày+ tối thứ 7,CN

 

 

 

 ĐỖ HUY SƠN 

 

VĂN TẤN THỊNH

 

 

 

NGUYỄN KHẮC HƯNG

 

 

 

Học lại học phần Bào chế 1 lớp DS18C từ tối thứ 6 (29/06), ngày thứ 7 và chủ nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học lại học phần Quản lý Dược lớp DS18A các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày thứ 4 (27/06).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học lại học phần học phần Bệnh chuyên khoa lớp Y sỹ 29 các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày thứ 4 (27/06).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)