THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(02/07 - 08/07/2018)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47
(02/07 - 08/07/2018)

2

7

2 tổ

2 tổ

2 tổ

2 tổ

4 tổ

3 tổ

 

4 tổ

4 tổ

5 tổ

1 tổ

4 tổ

 

4 tổ

 

2 tổ

2 tổ 

 

KHỐI

 

THỨ
NGÀY

 

 

 

 

THỨ
NGÀY

 

 

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

CĐĐD
10A

CĐĐD
LT 1AB

CĐĐD
LT 1CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

DS
19A

CĐ DƯỢC
1 AB

CĐ DƯỢC
1 C

CĐ DƯỢC
2 A

YS 29

YS
30A

YS
Văn bằng 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

TT TN

TT TN

 

 

Anh văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lần 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ôn thi

 

GĐ: 4

Hóa ĐC - VC

Hóa ĐC - VC

 

 

 

 

HAI

 

 

 

 

 

 

 

HAI

 

 

Tốt nghiệp

 

7h30

Thầy Việt

Thầy Việt

HAI

 

 

 

02-07

 

 

 

 

 

 

 

02-07

 

 

Cô Hoàng

 

 

HTA

HTA

02-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ôn thi

Tổ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Hoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP

 

 

Thi KTHP

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP

 

 

 

 

Thi KTHP

 

 

Sáng

Anh văn

 

 

Toán XSTK

 

 

 

TT TN

TT TN

 

 

Toán XSTK

 

 

 

 

BTN - XH

 

 

 

P. Tin học

 

 

Học lại

 

 

 

 

 

Ôn thi

 

Học lại

TT TV Dược

TT TV Dược

 

 

lần 2

 

 

 

7h30

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

 

Tốt nghiệp

 

GĐ: 4

Thầy Phong

Cô Xuân

 

 

P.Tin học

 

BA

 

 

 

 

7h30

 

 

BA

 

 

Cô Hoàng

 

7h30

Tổ 1 (8/32)

Tổ 1 (8/32)

BA

 

7h30

 

03-07

 

 

 

 

 

 

 

03-07

 

Ôn thi

Tổ 2

 

Hóa hữu cơ

TT Hóa ĐCVC

TT Hóa ĐCVC

03-07

Thi KTHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốt nghiệp

 

 

Cô Tho

Thầy Việt

Thầy Toàn

 

Tin học

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Hoàng

 

 

(4/32)

Tổ 2 (8/28)

Tổ 2 (8/28)

 

Tổ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 4

 

 

GĐ:4

 

 

 

13h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi TT Dược liệu 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

TT TN

TT TN

Học lại

 

 

TT TV Dược

TT TV Dược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h30

 

 

Thầy Phong

Cô Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Thư - Cô Thảo

 

 

Tổ 2 (8/32)

Tổ 2 (8/32)

 

 

 

04-07

 

 

 

 

 

 

 

04-07

 

 

Ôn thi

 

Thi KTHP

TT Hóa ĐCVC

TT Hóa ĐCVC

04-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ôn thi

Thi TT Dược liệu 2

Tốt nghiệp

 

Hóa ĐC - VC

Thầy Việt

Thầy Toàn

 

 

Thi KTHP

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Tốt nghiệp

Học lại

Cô Hoàng

 

GĐ: 3,4 

Tổ 1 (8/28)

Tổ 1 (8/28)

 

 

KNGT & GDSK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Hoàng

Cô Thư - Cô Thảo

Tổ 3

 

13h30

 

 

 

 

BM YTCC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP

 

Dự giờ hội đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pháp luật Lần 2

 

Thầy Dinh

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

TT TN

TT TN

Thi KTHP

 

Tin học(7h30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dược liệu 2(học lại)

 

Cô Hưng

TT TV Dược

TT TV Dược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

Hóa học 9h00

Thầy Phong

Cô Xuân

 

 

 

 

NĂM

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

 

 

13h30

 

GĐ: 1

Tổ 1 (12/32)

Tổ 1 (12/32)

NĂM

 

 

 

05-07

 

 

 

Thi KTHP

 

 

 

05-07

 

Thi KTHP

Ôn thi

 

Thi KTHP

TT Hóa ĐCVC

TT Hóa ĐCVC

05-07

Thi KTHP

 

 

 

 

 

 

Pháp luật

 

 

 

 

 

Pháp luật Lần 2

Tốt nghiệp

 

Pháp luật

Thầy Việt

Thầy Toàn

 

Pháp luật

 

 

 

Chiều

 

 

lần 2

 

 

 

 

 

Thi KTHP

Cô Hoàng

 

lần 2

Tổ 2 (12/28)

Tổ 2 (12/28)

 

lần 2

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

 

Dược liệu 2(học lại)

Tổ 4

 

GĐ: 4

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

13h30

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

13h30

 

 

 

13h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

TT TN

TT TN

 

 

 

TT TV Dược

TT TV Dược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Phong

Cô Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 2 (12/32)

Tổ 2 (12/32)

 

 

 

 

SÁU

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

 

 

 

 

 

TT Hóa ĐCVC

TT Hóa ĐCVC

SÁU

 

 

 

06-07

 

 

 

 

 

 

 

06-07

 

 

 

 

Thi KTHP

Thầy Việt

Thầy Toàn

06-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Hóa Sinh 

TT Hóa Sinh 

 

 

 

 

 

VĐTT

Tổ 1 (12/28)

Tổ 1 (12/28)

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

C.Nguyên - Tổ 2

T. Quân - Tổ 1

 

 

 

 

 

P. Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20/30)

(12/30)

 

 

 

 

 

Ca 1: 13h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

Ca 2: 14h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp cứu

 

 

 

 

 

 

VSKST

Thi KTHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ban đầu

 

Sáng

 

 

 

 

lần 2

Hóa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tú Anh

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

8h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5/30)

BẢY

 

 

 

 

 

8h00

 

BẢY

 

 

 

 

 

 

 

BẢY

 

 

GĐ: 3

07-07

 

 

 

 

 

TT Hóa Sinh 

TT Hóa Sinh 

07-07

 

 

 

 

 

 

 

07-07

 

 

Cấp cứu

 

 

 

 

 

 

C.Nguyên - Tổ 3

T. Quân - Tổ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ban đầu

 

Chiều

 

 

 

 

TT Hóa Sinh 

TT Hóa Sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tú Anh

 

 

 

 

 

 

C.Nguyên - Tổ 1

T. Quân - Tổ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9/30)

 

 

 

 

 

 

(B. Tối)(20/30)

(B. Tối)(12/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

 

TT Hóa Sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp cứu

 

 

 

 

 

 

TT Hóa Sinh 

T. Quân - Tổ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ban đầu

 

Sáng

 

 

 

 

C.Nguyên - Tổ 3

TT Hóa Sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tú Anh

 

 

 

 

 

 

(24/30)

T. Quân - Tổ 3

 

 

 

 

 

 

VĐTT

VĐTT

 

 

 

(14/30)

CN

 

 

 

 

 

GĐ: 4

(B. Tối)(16/30)

CN

 

 

 

 

 

Cô Hương

Cô Hương

CN

 

 

GĐ: 3

08-07

 

 

 

 

 

TT Hóa Sinh 

 

08-07

 

 

 

 

 

(36/45)

(36/45)

08-07

 

 

Cấp cứu

 

 

 

 

 

 

C.Nguyên - Tổ 1

TT Hóa Sinh 

 

 

 

 

 

 

HTA

HTA

 

 

 

ban đầu

 

Chiều

 

 

 

 

TT Hóa Sinh 

T. Quân - Tổ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tú Anh

 

 

 

 

 

 

C.Nguyên - Tổ 2

(16/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18/30)

 

 

 

 

 

 

(B. Tối)(24/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

GHI CHÚ: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO      LẬP KẾ HOẠCH  
-Thứ 2 (2/7) Họp xét thi đua vào lúc 14h00 tại HTB; họp Đảng ủy sau họp thi đua. Họp Đảng bộ (toàn bộ Đảng viên) sau họp Đảng ủy.    
-Thứ 4 (04/7) Mời hội đồng khoa học, sáng kiến họp xét duyệt đề tài khoa học năm 2018 vào lúc 14h00  tại HTB.  
Học lại: Học lại học phần bào chế 2 vào thứ 7, chủ nhật bắt đầu từ ngày 30/6/2018  
Học lại học phần bào chế 1 vào buổi tối cấc ngày trong tuần và thứ 7, chủ nhật bắt đầu từ ngày 29/6/2018  
Học lại học phần Quản lý Dược vào các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày thứ 4 (27/06).  ĐỖ HUY SƠN  VĂN TẤN THỊNH   NGUYỄN KHẮC HƯNG
 


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)