THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (09/07 - 15/07/2018)

   UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(09/07 - 15/07/2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

9

7

2 tổ

2 tổ

2 tổ

2 tổ

4 tổ

3 tổ

 

4 tổ

4 tổ

5 tổ

1 tổ

4 tổ

 

4 tổ

 

2 tổ

2 tổ 

 

KHỐI

 

THỨ
NGÀY

 

 

 

 

THỨ
NGÀY

 

 

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

CĐĐD
10A

CĐĐD
LT 1AB

CĐĐD
LT 1CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

DS
19A

CĐ DƯỢC
1 AB

CĐ DƯỢC
1 C

CĐ DƯỢC
2 A

YS 29

YS
30A

YS
Văn bằng 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa hữu cơ

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8/32)

TT TV Dược

TT TV Dược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

Thầy Thanh

Cô Xuân

 

 

 

 

HAI

 

 

 

 

 

 

 

HAI

 

 

 

 

 

Tổ 1 (8/24/60)

Tổ 1 (16/32/60)

HAI

 

 

 

09-07

 

 

 

 

 

 

 

09-07

 

 

 

 

 

TT Hóa ĐCVC

TT Hóa ĐCVC

09-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPSL

Thầy Việt

Thầy Toàn

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Dương

Tổ 2 (16/28)

Tổ 2 (16/28)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(17/45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THI KTHP L2

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

Thi TTTN

 

 

 

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi TTTN

 

7h30

Thi KTHP L2

 

 

 

 

 

BA

 

 

 

 

 

 

 

BA

 

 

 

 

 

SH & DT

 

BA

 

 

 

10-07

 

 

 

 

 

 

 

10-07

 

 

 

 

GPSL

GĐ: 3

 

10-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi TTTN

 

 

Cô Dương

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21/45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THI TT 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực vật dược

TT TV Dược

TT TV Dược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP

 

Cô Thư - Cô Thọ

Thầy Thanh

Cô Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bào chế 1

 

Tổ1

Tổ 2 (8/24/60)

Tổ 2 (16/32/60)

 

 

 

11-07

 

 

 

 

 

 

 

11-07

Thi KTHP

Thi KTHP

Học lại

 

 

TT Hóa ĐCVC

TT Hóa ĐCVC

11-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bào chế 2

Bào chế 2

GĐ: 4

 

THI TT 

Thầy Việt

Thầy Toàn

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Học lại

Học lại

13h30

 

Thực vật dược

Tổ 1 (16/28)

Tổ 1 (16/28)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

GĐ: 4

 

 

Cô Thư - Cô Thọ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h30

13h30

 

 

Tổ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THI TT 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực vật dược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Thư - Cô Thọ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP

 

Tổ 3

Hóa hữu cơ

Hóa hữu cơ

 

 

 

 

NĂM

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

 

 

Bảo quản

 

 

Cô Tho

Cô Tho

NĂM

 

 

 

12-07

 

 

 

 

Thi KTHP

 

 

12-07

Thi KTHP

Thi KTHP

Học lại

 

 

(4/32)

(4/32)

12-07

Thi KTHP

 

 

 

 

 

 

 

Anh văn

 

 

 

Bảo quản

Bảo quản

GĐ: 4

 

THI TT 

HTA

HTA

 

Anh văn

 

 

 

Chiều

 

 

 

lần 2

 

 

 

Học lại

Học lại

13h30

 

Thực vật dược

 

 

 

lần 2

 

 

 

 

 

 

 

P. Tin học

 

 

 

GĐ: 4

GĐ: 4

 

 

Cô Thư - Cô Thọ

 

 

 

P. Tin học

 

 

 

 

 

 

 

13h30

 

 

 

13h30

13h30

 

 

Tổ 4

 

 

 

13h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT TV Dược

TT TV Dược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Thanh

Cô Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 1 (12/24/60)

Tổ 1 (20/32/60)

 

 

 

 

SÁU

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

 

 

 

 

 

TT Hóa ĐCVC

TT Hóa ĐCVC

SÁU

 

 

 

13-07

 

 

 

 

 

 

 

13-07

Thi THỰC HÀNH

Thi THỰC HÀNH

Thi THỰC HÀNH

 

 

Thầy Việt

Thầy Toàn

13-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀO CHẾ 2

BÀO CHẾ 2

BÀO CHẾ 1

 

Thi KTHP

Tổ 2 (20/28)

Tổ 2 (20/28)

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Học lại

Học lại

Học lại

 

Thực vật dược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Thảo - Cô Thọ

Cô Thảo - Cô Thọ

Cô Thảo - Cô Thọ

 

GĐ: 3, 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h30

13h30

13h30

 

13h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp cứu

 

 

 

 

 

 

Thầy Sương

TT Hóa Sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ban đầu

 

Sáng

 

 

 

 

(5/30)

T. Quân - Tổ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tú Anh

 

 

 

 

 

 

GĐ:4

(20/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23/30)

BẢY

 

 

 

 

 

 

 

BẢY

 

 

 

 

 

 

 

BẢY

 

 

GĐ: 3

14-07

 

 

 

 

 

SKTE

TT Hóa Sinh 

14-07

 

 

 

 

 

 

 

14-07

 

 

Cấp cứu

 

 

 

 

 

 

Thầy Sương

T. Quân - Tổ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ban đầu

 

Chiều

 

 

 

 

(9/30)

TT Hóa Sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tú Anh

 

 

 

 

 

 

GĐ:4

T. Quân - Tổ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(27/30)

 

 

 

 

 

 

 

(B. Tối)(20/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp cứu

 

 

 

 

 

 

SKTE

TT Hóa Sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ban đầu

 

Sáng

 

 

 

 

Thầy Sương

T. Quân - Tổ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tú Anh

 

 

 

 

 

 

(14/30)

(24/30)

 

 

 

 

 

 

VĐTT

VĐTT

 

 

 

(30/30)

CN

 

 

 

 

 

GĐ:4

 

CN

 

 

 

 

 

Cô Hương

Cô Hương

CN

 

 

GĐ: 3

15-07

 

 

 

 

 

SKTE

TT Hóa Sinh 

15-07

 

 

 

 

 

(40/45)

(40/45)

15-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Sương

T. Quân - Tổ 2

 

 

 

 

 

 

HTA

HTA

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

(18/30)

TT Hóa Sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ:4

T. Quân - Tổ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B. Tối)(24/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHI CHÚ:

 

 

 

 

 

 

 

BAN GIÁM HIỆU

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

     LẬP KẾ HOẠCH

 

-Thứ 2

(9/7)

Họp giao ban vào lúc 8h00 tại HTB. Họp hội đồng khoa học đào tạo sau họp giao ban.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Thứ 5

(12/7)

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2017 - 2018 vào lúc 8h00 tại HTB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họp giáo viên vào lúc 14h00 tại HTB, sinh hoạt công đoàn sau họp giáo viên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Thứ 6

(13/7)

Học nghị quyết TW VII tại HTA Trung tâm hội nghị lúc 8h00 có danh sách trên bảng thông báo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Thứ 2

(16/7)

Học nghị quyết TW VII tại HTA Trung tâm hội nghị lúc 8h00 có danh sách trên bảng thông báo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

(17/7)

Trưởng phòng, Ban, Khoa , Trung tâm học Nghị quyết TW VII vào lúc 8h00 tại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HTA Trung tâm hội nghị vào ngày 17/7/2018

 

 

 

 

 ĐỖ HUY SƠN 

VĂN TẤN THỊNH   NGUYỄN KHẮC HƯNG
 


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)