THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49(16/07 - 22/07/2018)

   UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49
(16/07 - 22/07/2018)

16

7

2 tổ

2 tổ

2 tổ

2 tổ

4 tổ

3 tổ

 

4 tổ

4 tổ

5 tổ

1 tổ

4 tổ

 

4 tổ

 

2 tổ

2 tổ 

 

KHỐI

 

THỨ
NGÀY

 

 

 

 

THỨ
NGÀY

 

 

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

CĐĐD
10A

CĐĐD
LT 1AB

CĐĐD
LT 1CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

DS
19A

CĐ DƯỢC
1 AB

CĐ DƯỢC
1 C

CĐ DƯỢC
2 A

YS 29

YS
30A

YS
Văn bằng 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

Học GDQP

 

 

 

 

 

 

Học GDQP

Học GDQP

 

 

 

 

Học GDQP

 

 

 

 

 

 

HTA

 

 

 

 

 

 

HTA

HTA

 

 

 

 

HTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĐTT

VĐTT

 

 

 

 

HAI

 

 

 

 

 

 

 

HAI

 

 

 

 

 

Cô Hương

Cô Hương

HAI

 

 

 

16-07

 

 

 

 

 

 

 

16-07

 

 

 

 

 

(44/45)

(44/45)

16-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTA

HTA

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

Học GDQP

 

 

 

 

 

 

Học GDQP

Học GDQP

 

 

 

 

Học GDQP

 

 

 

 

 

 

HTA

 

 

 

 

 

 

HTA

HTA

 

 

 

 

HTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

Học GDQP

 

 

 

 

 

 

Học GDQP

Học GDQP

 

 

 

 

Học GDQP

 

 

 

 

 

 

HTA

 

 

 

 

 

 

HTA

HTA

TT TV Dược

TT TV Dược

 

 

HTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Thanh

Cô Xuân

 

 

 

 

BA

 

 

 

 

 

 

 

BA

 

 

 

 

 

Tổ 2 (12/24/60)

Tổ 2 (20/32/60)

BA

 

 

 

17-07

 

 

 

 

 

 

 

17-07

 

 

 

 

 

TT Hóa ĐCVC

TT Hóa ĐCVC

17-07

 

 

 

 

 

 

 

 

Học GDQP

 

 

 

 

 

 

Học GDQP

Học GDQP

Thầy Việt

Thầy Toàn

 

 

Học GDQP

 

 

Chiều

 

 

 

HTA

 

 

 

 

 

 

HTA

HTA

Tổ 1 (20/28)

Tổ 1 (20/28)

 

 

HTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học GDQP

Học GDQP

 

 

 

 

Học GDQP

 

 

Sáng

 

 

 

Học GDQP

 

 

 

 

 

 

HTA

HTA

TT TV Dược

TT TV Dược

 

 

HTA

 

 

 

 

 

 

HTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Thanh

Cô Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 1 (16/24/60)

Tổ 1 (24/32/60)

 

 

 

18-07

 

 

 

 

 

 

 

18-07

Thi KTHP

Thi KTHP

 

 

 

TT Hóa ĐCVC

TT Hóa ĐCVC

18-07

Thi KTHP

 

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra

 

 

 

Quản lý dược

Quản lý dược

 

Học GDQP

Học GDQP

Thầy Việt

Thầy Toàn

 

Bệnh chuyên khoa

Học GDQP

 

 

Chiều

 

 

 

 GDQP

 

 

 

Học lại

Học lại

 

HTA

HTA

Tổ 2 (24/28)

Tổ 2 (24/28)

 

Học lại

HTA

 

 

 

 

 

 

HTA

 

 

 

P. Tin học

P. Tin học

 

 

 

 

 

 

P. Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h30

13h30

 

 

 

 

 

 

13h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

Học GDQP

 

 

 

 

 

 

 

Học GDQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTA

 

 

 

 

 

 

 

HTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa hữu cơ

Hóa hữu cơ

 

 

 

 

NĂM

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

 

 

 

 

 

Cô Tho

Cô Tho

NĂM

 

 

 

19-07

 

 

 

 

 

 

 

19-07

 

 

 

 

 

(12/32)

(12/32)

19-07

 

 

 

 

 

 

 

 

Học GDQP

 

 

 

 

 

 

 

Học GDQP

HTA

HTA

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

HTA

 

 

 

 

 

 

 

HTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

Học GDQP

 

 

 

 

 

 

 

Học GDQP

 

TT GPSL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTA

 

 

 

 

 

 

 

HTA

 

Thầy Khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT VSKST

Tổ 1 (4/30)

 

 

 

 

SÁU

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

 

 

 

 

 

Cô Ngân

TT GPSL

SÁU

 

 

 

20-07

 

 

 

 

 

 

 

20-07

 

 

 

 

 

 (4/30)

Thầy Linh

20-07

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra

 

TT Hóa Sinh 

 

 

 

 

 

Kiểm tra

 

Tổ 2 (4/30)

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 GDQP

 

T. Quân - Tổ 1

 

 

 

 

 

 GDQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTA

 

(28/30)

 

 

 

 

 

HTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh học

 

 

 

 

 

 

Thầy Sương

Thi KTHP 

 

 

 

 

 

 

GDQP

 

 

 

 

Nhiễm

 

Sáng

 

 

 

 

(23/30)

SLBMD

 

 

 

 

 

 

(5/75)

 

 

 

 

Cô Sen

 

 

 

 

 

 

GĐ:4

8h00

 

 

 

 

 

 

HTA

 

 

 

 

(5/60)

BẢY

 

 

 

 

 

 

 

BẢY

 

 

 

 

 

 

 

BẢY

 

 

GĐ: 3

21-07

 

 

 

 

 

SKTE

TT Hóa Sinh 

21-07

 

 

 

 

 

 

 

21-07

 

 

Bệnh học

 

 

 

 

 

 

Thầy Sương

T. Quân - Tổ 2

 

 

 

 

 

 

GDQP

 

 

 

 

Nhiễm

 

Chiều

 

 

 

 

(27/30)

TT Hóa Sinh 

 

 

 

 

 

 

(10/75)

 

 

 

 

Cô Sen

 

 

 

 

 

 

GĐ:4

T. Quân - Tổ 3

 

 

 

 

 

 

HTA

 

 

 

 

(9/60)

 

 

 

 

 

 

 

(B. Tối)(28/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh học

 

 

 

 

 

 

SKTE

TT Hóa Sinh 

 

 

 

 

 

 

GDQP

 

 

 

 

Nhiễm

 

Sáng

 

 

 

 

Thầy Sương

T. Quân - Tổ 1

 

 

 

 

 

 

(15/75)

 

 

 

 

Cô Sen

 

 

 

 

 

 

(30/30)

(30/30)

 

 

 

 

 

 

HTA

 

 

 

 

(14/60)

CN

 

 

 

 

 

GĐ:4

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

GĐ: 3

22-07

 

 

 

 

 

 

TT Hóa Sinh 

22-07

 

 

 

 

 

 

 

22-07

 

 

Bệnh học

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP 

T. Quân - Tổ 2

 

 

 

 

 

 

GDQP

 

 

 

 

Nhiễm

 

Chiều

 

 

 

 

SLBMD

TT Hóa Sinh 

 

 

 

 

 

 

(20/75)

 

 

 

 

Cô Sen

 

 

 

 

 

 

GĐ:3, 4

T. Quân - Tổ 3

 

 

 

 

 

 

HTA

 

 

 

 

(18/60)

 

 

 

 

 

 

13h30

(B. Tối)(30/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

GHI CHÚ: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO      LẬP KẾ HOẠCH  
-Thứ 6 (20/7) Họp chi bộ 1 vào lúc 8h30 tại HTB    
 
 
 
 ĐỖ HUY SƠN  VĂN TẤN THỊNH   NGUYỄN KHẮC HƯNG
 


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)