THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50(23/07 - 29/07/2018)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50
(23/07 - 29/07/2018)

23

7

2 tổ

2 tổ

2 tổ

2 tổ

4 tổ

3 tổ

 

4 tổ

4 tổ

5 tổ

1 tổ

4 tổ

 

4 tổ

 

2 tổ

2 tổ 

 

KHỐI

 

THỨ
NGÀY

 

 

 

 

THỨ
NGÀY

 

 

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

CĐĐD
10A

CĐĐD
LT 1AB

CĐĐD
LT 1CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

DS
19A

CĐ DƯỢC
1 AB

CĐ DƯỢC
1 C

CĐ DƯỢC
2 A

YS 29

YS
30A

YS
Văn bằng 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

Học GDQP

 

 

 

 

 

 

Học GDQP

Học GDQP

 

 

 

 

Học GDQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT TV Dược

TT TV Dược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Phong

Cô Xuân

 

 

 

 

HAI

 

 

 

 

 

 

 

HAI

 

 

 

 

 

Tổ 1 (16/36/60)

Tổ 1 (28/32/60)

HAI

 

 

 

23-07

 

 

 

 

 

 

 

23-07

 

 

 

 

 

TT Hóa ĐCVC

TT Hóa ĐCVC

23-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Việt

Thầy Toàn

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

Học GDQP

 

 

 

 

 

 

Học GDQP

Học GDQP

Tổ 2 (28/28)

Tổ 2 (28/28)

 

 

Học GDQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

Học GDQP

 

 

 

 

 

 

Học GDQP

Học GDQP

 

 

 

 

Học GDQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT TV Dược

TT TV Dược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Phong

Cô Xuân

 

 

 

 

BA

 

 

 

 

 

 

 

BA

 

 

 

 

 

Tổ 2 (16/36/60)

Tổ 2 (28/32/60)

BA

 

 

 

24-07

 

 

 

 

 

 

 

24-07

 

 

 

 

 

TT Hóa ĐCVC

TT Hóa ĐCVC

24-07

 

 

 

 

 

 

 

 

Học GDQP

 

 

 

 

 

 

Học GDQP

Học GDQP

Thầy Việt

Thầy Toàn

 

 

Học GDQP

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 1 (28/28)

Tổ 1 (28/28)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP

Thi KTHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quản lý dược

Quản lý dược

 

 

Học GDQP

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

Học GDQP

 

 

 

Học lại

Học lại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Tin học

P. Tin học

 

 

 

VĐTT

VĐTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7h30

7h30

 

 

 

Cô Hương

Cô Hương

 

 

 

25-07

 

 

 

 

 

 

 

25-07

 

 

 

 

 

(45/45)

(45/45)

25-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học GDQP

HTA

HTA

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 GDQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

Học GDQP

 

 

 

 

 

 

Học GDQP

Học GDQP

TT TV Dược

 

 

 

Học GDQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 1 (20/36/60)

TT TV Dược

 

 

 

 

NĂM

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

 

 

 

 

 

 

Cô Xuân

NĂM

 

 

 

26-07

 

 

 

 

 

 

 

26-07

 

 

 

 

 

Thầy Thanh

Tổ 1 (32/32/60)

26-07

 

 

 

 

 

 

 

 

THI GDQP

 

 

 

 

 

 

THI GDQP

THI GDQP

Tổ 2 (20/24/60)

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 GĐ 3

 

 

 

 

 

 

GĐ 4 

 GĐ 3

 

 

 

 

THI GDQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT TV Dược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Phong

TT TV Dược

 

 

 

 

SÁU

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

 

 

 

 

 

Tổ 2 (20/36/60)

Cô Xuân

SÁU

 

 

 

27-07

 

 

 

 

Thi KTHP

 

 

27-07

 

 

 

 

Thi KTHP

 

Tổ 2 (32/32/60)

27-07

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán XSTK

 

 

 

 

 

 

 

Toán XSTK

Thầy Thanh

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

Học lại

 

 

 

 

 

 

 

Học lại

Tổ 1 (20/24/60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

P. Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP L2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THI KTHP 

 

 

 

 

 

 

 

VSKST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp cứu 

 

Sáng

 

 

 

 

 

Thi KTHP L2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

SH& DT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3, 4

BẢY

 

 

 

 

 

 

8h00

BẢY

 

 

 

 

 

 

 

BẢY

 

 

8h00

28-07

 

 

 

 

 

 

 

28-07

 

 

 

 

 

 

 

28-07

 

 

Bệnh học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDQP

 

 

 

 

Nhiễm

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(25/75)

 

 

 

 

Cô Sen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ 4

 

 

 

 

(22/60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDQP

 

 

 

 

Nhiễm

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30/75)

 

 

 

 

Cô Sen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ 4

 

 

 

 

(27/60)

CN

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

GĐ: 3

29-07

 

 

 

 

 

 

 

29-07

 

 

 

 

 

 

 

29-07

 

 

Bệnh học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDQP

 

 

 

 

Nhiễm

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(35/75)

 

 

 

 

Cô Sen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ 4

 

 

 

 

(31/60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

GHI CHÚ: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO      LẬP KẾ HOẠCH  
   
 
 
 
 ĐỖ HUY SƠN  VĂN TẤN THỊNH   NGUYỄN KHẮC HƯNG
 Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)