THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(30/07 - 05/08/2018)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51
(30/07 - 05/08/2018)

30

7

2 tổ

2 tổ

2 tổ

2 tổ

4 tổ

3 tổ

 

4 tổ

4 tổ

5 tổ

1 tổ

4 tổ

 

4 tổ

 

2 tổ

2 tổ 

 

KHỐI

 

THỨ
NGÀY

 

 

 

 

THỨ
NGÀY

 

 

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

CĐĐD
10A

CĐĐD
LT 1AB

CĐĐD
LT 1CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

DS
19A

CĐ DƯỢC
1 AB

CĐ DƯỢC
1 C

CĐ DƯỢC
2 A

YS 29

YS
30A

YS
Văn bằng 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa hữu cơ

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12/32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

TT VSKST

TT VSKST

 

 

 

 

HAI

 

 

 

 

 

 

 

HAI

 

 

 

 

 

Cô Ngân

Cô Ngân

HAI

 

 

 

30-07

 

 

 

 

 

 

 

30-07

 

 

 

 

 

 (8/30)

 (4/30)

30-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPSL

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(25/45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPSL

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30/45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

TT VSKST

TT VSKST

 

 

 

 

BA

 

 

 

 

 

 

 

BA

 

 

 

 

 

Cô Ngân

Cô Ngân

BA

 

 

 

31-07

 

 

 

 

 

 

 

31-07

 

 

 

 

Hóa sinh

 (12/30)

 (8/30)

31-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Quân

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(17/30/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPSL

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(35/45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

TT Hóa ĐCVC

TT VSKST

 

 

 

01-08

 

 

 

 

 

 

 

01-08

 

 

 

 

 

Thầy Việt

Cô Ngân

01-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa hữu cơ

Tổ 1 (28/28)

 (12/30)

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16/32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi lại học lại

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPSL

 

 

 

Anh văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Dương

 

 

 

P. đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(40/45)

Hóa hữu cơ

Hóa hữu cơ

 

8h00

 

 

NĂM

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

 

 

 

 

GĐ: 4

Cô Tho

Cô Tho

NĂM

 

 

 

02-08

 

 

 

 

 

 

 

02-08

 

 

 

 

Hóa sinh

(16/32)

(16/32)

02-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Quân

HTA

HTA

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21/30/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa sinh

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Quân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(25/30/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 2

Hóa hữu cơ

Hóa hữu cơ

 

 

 

 

SÁU

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

 

 

 

 

 

Cô Tho

Cô Tho

SÁU

 

 

 

03-08

 

 

 

 

 

 

 

03-08

 

 

 

 

Hóa sinh

(20/32)

(20/32)

03-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Quân

HTA

HTA

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30/30/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh học

 

 

 

 

 

 

TT Hóa Sinh 

Hóa Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiễm

 

Sáng

 

 

 

 

C.Nguyên - Tổ 1

8h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Sen

 

 

 

 

 

 

(28/30)

Hóa Học L2

 

 

 

 

 

 

TT VSKST

TT VSKST

 

 

 

(36/60)

BẢY

 

 

 

 

 

 

9h30

BẢY

 

 

 

 

 

Cô Ngân

Cô Ngân

BẢY

 

 

GĐ: 3

04-08

 

 

 

 

 

TT Hóa Sinh 

 

04-08

 

 

 

 

 

 (16/30)

 (16/30)

04-08

 

 

Bệnh học

 

 

 

 

 

 

C.Nguyên - Tổ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiễm

 

Chiều

 

 

 

 

TT Hóa Sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Sen

 

 

 

 

 

 

C.Nguyên - Tổ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(40/60)

 

 

 

 

 

 

(28/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh học

 

 

 

 

 

 

TT Hóa Sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiễm

 

Sáng

 

 

 

 

C.Nguyên - Tổ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Sen

 

 

 

 

 

 

(30/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(45/60)

CN

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

GĐ: 3

05-08

 

 

 

 

 

TT Hóa Sinh 

 

05-08

 

 

 

 

 

 

 

05-08

 

 

Bệnh học

 

 

 

 

 

 

C.Nguyên - Tổ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiễm

 

Chiều

 

 

 

 

TT Hóa Sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Sen

 

 

 

 

 

 

C.Nguyên - Tổ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(49/60)

 

 

 

 

 

 

(B. Tối)(30/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

GHI CHÚ: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO      LẬP KẾ HOẠCH  
2/8/2018 Buổi sáng: Ban giám hiệu tiêp đoàn giáo sư Đại học Hiroshima công tác tại trường    
Buổi chiều (14h00) Giáo sư Đại học Hiroshima thuyết trình về Viem gan siêu vi B. Thầy cô toàn trường tham dự đầy đủ.  
 
Học lại BTN - XH Y sỹ 28 học cả ngày từ 30/7 đến ngày 4/8 tại bộ môn Nội Nhi Nhiễm - YHCS( Cô Dương)  
 ĐỖ HUY SƠN  VĂN TẤN THỊNH   NGUYỄN KHẮC HƯNG
 


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)