THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52(06/08 - 12/08/2018)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52
(06/08 - 12/08/2018)

6

8

2 tổ

2 tổ

2 tổ

2 tổ

4 tổ

3 tổ

 

4 tổ

4 tổ

5 tổ

1 tổ

4 tổ

 

4 tổ

 

2 tổ

2 tổ 

 

KHỐI

 

THỨ
NGÀY

 

 

 

 

THỨ
NGÀY

 

 

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

CĐĐD
10A

CĐĐD
LT 1AB

CĐĐD
LT 1CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

DS
19A

CĐ DƯỢC
1 AB

CĐ DƯỢC
1 C

CĐ DƯỢC
2 A

YS 29

YS
30A

YS
Văn bằng 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa hữu cơ

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20/32)

 

TT TV Dược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

TT TV Dược

Cô Xuân

 

 

 

 

HAI

 

 

 

 

 

 

 

HAI

 

 

 

 

 

Thầy Thanh

Tổ 2 (32/32/60)

HAI

 

 

 

06-08

 

 

 

 

 

 

 

06-08

 

 

 

 

 

Tổ 2 (20/24/60)

TT Hóa ĐCVC

06-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Toàn

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 1 (28/28)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VSKST

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5/15//45)

Thi KTHP

Thi KTHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

VĐTT

VĐTT

 

 

 

 

BA

 

 

 

 

 

 

 

BA

 

 

 

 

 

GĐ:2, 3 ,4 

GĐ: 2, 3 ,4 

BA

 

 

 

07-08

 

 

 

 

 

 

 

07-08

 

 

 

 

 

18h00

18h00

07-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPSL

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Dương

TT TV Dược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(45/45)

Thầy Phong

TT.TV Dược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

Tổ 1 (24/32/60)

Thầy Toàn

 

 

 

08-08

 

 

 

 

 

 

 

08-08

 

 

 

 

 

 

Tổ 1 (4/28/60)

08-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa hữu cơ

TT GPSL

TT GPSL

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tho

Thầy Khoa

Thầy Linh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(24/32)

Tổ 2 (4/30)

Tổ 2 (8/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VSKST

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10/15//45)

TT TV Dược

TT.TV Dược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

Thầy Phong

Thầy Toàn

 

 

 

 

NĂM

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

 

 

 

 

 

Tổ 2 (24/32/60)

Tổ 2 (4/28/60)

NĂM

 

 

 

09-08

 

 

 

 

 

 

 

09-08

 

 

 

 

 

 

 

09-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT GPSL

TT GPSL

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Linh

Thầy Khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 1 (4/30)

Tổ 1 (8/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VSKST

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15/15//45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

Hóa hữu cơ

Hóa hữu cơ

 

 

 

 

SÁU

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

 

 

 

 

 

Cô Tho

Cô Tho

SÁU

 

 

 

10-08

 

 

 

 

 

 

 

10-08

 

 

 

 

 

(20/32)

(20/32)

10-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTA

HTA

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh học

 

 

 

 

 

 

Dược Lý

 

 

 

 

 

 

 

GDQP

 

 

 

 

Nhiễm

 

Sáng

 

 

 

 

Cô Tho

 

 

 

 

 

 

 

(40/75)

 

 

 

 

Cô Sen

 

 

 

 

 

 

(5/60)

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

(54/60)

BẢY

 

 

 

 

 

GĐ:4

 

BẢY

 

 

 

 

 

 

 

BẢY

 

 

GĐ: 3

11-08

 

 

 

 

 

 

 

11-08

 

 

 

 

 

 

 

11-08

 

 

Bệnh học

 

 

 

 

 

 

Dược Lý

Học lai

 

 

 

 

 

 

GDQP

 

 

 

 

Nhiễm

 

Chiều

 

 

 

 

Cô Tho

SLB - MD

 

 

 

 

 

 

(45/75)

 

 

 

 

Cô Sen

 

 

 

 

 

 

(9/60)

Thầy Thịnh

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

(59/60)

 

 

 

 

 

 

GĐ:4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh học

 

 

 

 

 

 

Dược Lý

Học lai

 

 

 

 

 

 

GDQP

 

 

 

 

Nhiễm

 

Sáng

 

 

 

 

Cô Tho

SLB - MD

 

 

 

 

 

 

(5/30/75)

 

 

 

 

Cô Sen

 

 

 

 

 

 

(14/60)

Thầy Thịnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(60/60)

CN

 

 

 

 

 

GĐ:4

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

GĐ: 3

12-08

 

 

 

 

 

 

 

12-08

 

 

 

 

 

 

 

12-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dược Lý

 

 

 

 

 

 

 

GDQP

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Cô Tho

 

 

 

 

 

 

 

(10/30/75)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18/60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ:4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHI CHÚ: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO      LẬP KẾ HOẠCH  
-Thứ 3 (7/8) Họp giao ban vào lúc 14h00 tại HTB. Họp Hội đồng tuyển sinh, hội đồng xét  điều kiện thi tốt nghiệp sau họp giao ban.    
 
Học lại: Vệ sinh phòng bệnh.Y sỹ 28 học cả ngày từ 6/8 đến ngày 7/8 tại bộ môn Y tế công cộng( Thầy Huấn)  
Lớp Dược sỹ 18B, YS 30 học lại chính trị từ ngày 6/8 đến ngày 9/8/2018.  
Y sỹ 28 thi bệnh học nhiễm ( Học lại) Thứ 6 ngày 10/8/2018 tại bộ môn Nội - Nhi - Nhiễm  ĐỖ HUY SƠN  VĂN TẤN THỊNH   NGUYỄN KHẮC HƯNG
 


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)