THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1(13/08 - 19/08/2018)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1
(13/08 - 19/08/2018)

13

8

2 tổ

2 tổ

2 tổ

2 tổ

4 tổ

3 tổ

 

4 tổ

4 tổ

5 tổ

1 tổ

4 tổ

 

4 tổ

 

2 tổ

2 tổ 

 

KHỐI

 

THỨ
NGÀY

 

 

 

 

THỨ
NGÀY

 

 

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

CĐĐD
10A

CĐĐD
LT 1AB

CĐĐD
LT 1CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

DS
19

CĐ DƯỢC
1 AB

CĐ DƯỢC
1 C

CĐ DƯỢC
2 A

YS 29

YS
30A

YS
Văn bằng 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT GPSL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHCN

CSNL bệnh 

 

 

 

 

 

 

Pháp luật

T3: C.Ngân(4/30)

 

 

 

 

Bệnh chuyên khoa

 

 

Sáng

 

Thầy Tuấn

Nội khoa

 

 

 

 

 

 

Cô Yến

T2: Tkhoa(8/30)

TT TV Dược

TT.TV Dược

 

 

TMH

 

 

 

 

(4/15/30)

Cô Nguyên

 

 

 

 

 

 

(4/30)

TT Hóa Sinh

Thầy Phong

Thầy Toàn

 

 

Cô Dương

 

 

 

 

GĐ: 2

(4/45)

 

 

 

 

 

 

GĐ:4

T.Quân: T1(4/30)

Tổ 1 (28/32/60)

Tổ 1 (8/28/60)

 

 

(4/10/60)

 

HAI

 

 

 

GĐ:3

 

 

HAI

 

 

 

 

 

 

TT GPSL

HAI

 

GĐ: 1

 

13-08

 

 

 

 

 

 

13-08

 

 

 

 

TT GPSL

TT TV Dược

Thầy Linh

13-08

 

 

 

 

 

 

CSSK NCT

ĐDCS 2

 

 

 

 

 

 

HD-DL 2

T1: C.Nguyên(4/30)

Thầy Thanh

Tổ 2 (12/30)

 

 

 

 

 

Chiều

 

Cô Huyền

Cô Tú Anh

 

 

 

 

 

 

Cô Châu

T2: T.Khoa(4/30)

Tổ 2 (24/24/60)

 

 

 

 

 

 

 

 

(4/30)

(4/30)

 

 

 

 

 

 

(4/45)

TT Hóa Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 2

GĐ:1

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

T.Quân: T3(4/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT GPSL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSSKCĐ

ĐDCS 2

 

 

 

 

 

 

Pháp luật

T1:C.Nguyên(8/30)

 

 

 

 

Bệnh chuyên khoa

 

 

Sáng

 

Cô An

Cô Tú Anh

 

 

 

 

 

 

Cô Yến

T3:C.Ngân(8/30)

 

 

 

 

RHM

 

 

 

 

(5/15)

(9/30)

 

 

 

 

 

 

(9/30)

TT Hóa Sinh

TT TV Dược

TT.TV Dược

 

 

Cô Dương

 

 

 

 

GĐ: 1

GĐ:3

 

 

 

 

 

 

GĐ:4

T.Quân:T2(4/30)

Thầy Phong

Thầy Toàn

 

 

(5/10/60)

 

BA

 

 

 

 

 

 

BA

 

 

 

 

 

Tổ 2 (28/32/60)

Tổ 2 (8/28/60)

BA

 

GĐ: 2

 

14-08

 

 

 

 

 

 

14-08

 

 

 

 

TT GPSL

 

 

14-08

 

 

 

 

 

 

PHCN

 

 

 

 

 

 

 

HD-DL 2

T1: C.Nguyên(12/30)

TT TV Dược

TT GPSL

 

 

 

 

 

Chiều

 

Thầy Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

Cô Châu

T2: T.Khoa(12/30)

Thầy Thanh

Thầy Khoa

 

 

 

 

 

 

 

(8/15/30)

 

 

 

 

 

 

 

(8/45)

TT Hóa Sinh

Tổ 1 (24/24/60)

Tổ 1 (12/30)

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 1

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

T.Quân: T3(8/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSNL bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

TT GPSL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSSKCĐ

Nội khoa

 

 

 

 

 

 

Pháp luật

T3: C.Ngân(12/30)

TT TV Dược

TT.TV Dược

 

 

VSPB

 

 

Sáng

 

Cô An

Cô Nguyên

 

 

 

 

 

 

Cô Yến

T2: Tkhoa(16/30)

Thầy Phong

Thầy Toàn

 

 

Thầy Linh

 

 

 

 

(10/15)

(9/45)

 

 

 

 

 

 

(13/30)

TT Hóa Sinh

Tổ 1 (32/32/60)

Tổ 1 (12/28/60)

 

 

(5/30)

 

 

 

GĐ: 1

GĐ:3

 

 

 

 

 

GĐ:4

T.Quân: T1(8/30)

 

TT GPSL

 

GĐ: 2

 

15-08

 

 

 

 

 

 

15-08

 

 

 

 

TT GPSL

TT GPSL

Thầy Linh

15-08

 

 

 

 

 

 

CSSK NCT

DDCS 2

 

 

 

 

 

 

HD-DL 2

T1:C.Nguyên(16/30)

Thầy Khoa

Tổ 2 (16/30)

 

 

 

 

 

Chiều

 

Cô Huyền

Cô Tú Anh

 

 

 

 

 

 

Cô Châu

T3:C.Ngân(16/30)

Tổ 2 (8/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

(8/30)

(13/30)

 

 

 

 

 

 

(12/45)

TT Hóa Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 2

GĐ:3

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

T.Quân:T2(8/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

CSSKCĐ

 

 

 

 

 

 

 

Pháp luật

 

TT TV Dược

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô An

 

 

 

 

 

 

 

Cô Yến

 

Thầy Phong

TT.TV Dược

 

 

 

 

 

 

 

(15/15)

 

 

 

 

 

 

 

(17/30)

 

Tổ 2 (32/32/60)

Thầy Toàn

 

 

 

 

NĂM

 

 

GĐ: 1

 

 

 

NĂM

 

 

 

GĐ:4

 

 

Tổ 2 (12/28/60)

NĂM

 

 

 

16-08

 

 

 

 

 

 

16-08

 

 

 

 

TT GPSL

TT GPSL

 

16-08

 

 

 

 

 

 

PHCN

ĐDCS 2

 

 

 

 

 

 

 

T1: C.Nguyên(20/30)

Thầy Linh

TT GPSL

 

 

VSPB

 

 

Chiều

 

Thầy Tuấn

Cô Tú Anh

 

 

 

 

 

 

 

T2: T.Khoa(20/30)

Tổ 1 (8/30)

Thầy Khoa

 

 

Thầy Linh

 

 

 

 

(12/15/30)

(17/30)

 

 

 

 

 

 

 

TT Hóa Sinh

 

Tổ 1 (16/30)

 

 

(9/30)

 

 

 

 

GĐ: 2

GĐ:3

 

 

 

 

 

 

 

T.Quân: T3(12/30)

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT GPSL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSNL bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

T3: C.Ngân(20/30)

 

 

 

 

Bệnh chuyên khoa

 

 

Sáng

 

 

 

Nội khoa

 

 

 

 

 

 

 

T2: Tkhoa(24/30)

 

 

 

 

RHM

 

 

 

 

 

 

Cô Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

TT Hóa Sinh

Hóa hữu cơ

Hóa hữu cơ

 

 

Cô Dương

 

 

 

 

 

 

(14/45)

 

 

 

 

 

 

 

T.Quân: T1(12/30)

Cô Tho

Cô Tho

 

 

(10/10/60)

 

SÁU

 

 

 

 

GĐ:3

 

 

SÁU

 

 

 

 

 

(24/32)

(24/32)

SÁU

 

GĐ: 2

 

17-08

 

 

 

 

 

 

17-08

 

 

 

 

TT GPSL

HTA

HTA

17-08

 

 

 

 

 

 

PHCN

 

 

 

 

 

 

 

 

T1:C.Nguyên(24/30)

 

 

 

 

VSPB

 

 

Chiều

 

Thầy Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

T3:C.Ngân(24/30)

 

 

 

 

Thầy Linh

 

 

 

 

(15/15/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Hóa Sinh

 

 

 

 

(13/30)

 

 

 

 

GĐ: 1

GĐ: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

T.Quân:T2(12/30)

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP

Dinh dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP

 

 

Tập trung 

 

 

 

Sức khỏe 

tiết chế

 

Tập trung 

Tập trung 

Tập trung 

 

 

GDQP

 

 

Tập trung 

 

Cấp cứu 

 

Sáng

phổ biến   

 

 

 

trẻ em

Cô Ngân

 

phổ biến   

phổ biến   

phổ biến   

 

 

(15/30/75)

 

 

phổ biến   

 

ban đầu

 

 

thi tốt nghiệp

 

 

 

GĐ: 3, 4

(5/15/30)

 

thi tốt nghiệp

thi tốt nghiệp

thi tốt nghiệp

 

 

 

 

 

thi tốt nghiệp

 

GĐ: 3, 4

BẢY

 

8h00(HTA)

 

 

 

9h30

 

BẢY

8h00(HTA)

8h00(HTA)

8h00(HTA)

 

 

 

 

BẢY

8h00(HTA)

 

8h00

18-08

 

 

 

 

 

 

 

18-08

 

 

 

 

 

 

 

18-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDQP

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20/30/75)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP

Dinh dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa sinh

tiết chế

 

 

 

 

 

 

GDQP

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

Cô Ngân

 

 

 

 

 

 

(25/30/75)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3, 4

(10/15/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

8h00

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

19-08

 

 

 

 

 

 

TT

19-08

 

 

 

 

 

 

 

19-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dược Lý

DD tiết chế

 

 

 

 

 

 

GDQP

 

 

 

 

SKTE

 

Chiều

 

 

 

 

Cô Tho

Cô Ngân

 

 

 

 

 

 

(30/30/75)

 

 

 

 

Cô Chi

 

 

 

 

 

 

(22/60)

(4/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9/60)

 

 

 

 

 

 

GĐ:4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

GHI CHÚ: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO      LẬP KẾ HOẠCH  
-Thứ 2 (13/8) Chào cờ toàn trường,Các khối lớp sinh hoạt lớp với GVCN sau giờ lên lớp sáng thứ 2.    
-Thứ 3 (14/8) Họp giáo viên vào lúc 16h00 tại HTB  
-Thứ 7 (18/8) Các khối lớp  thi tốt nghiệp tập trung  tại trường vào lúc 8h00      
Lao động: Các khối lớp  CĐ 9AB, CĐ 10 DS 19 YS 30 làm lao động vào lúc 16h00  chiều thứ  4 liên hệ thầy Huấn nhận công tác  
 ĐỖ HUY SƠN  VĂN TẤN THỊNH   NGUYỄN KHẮC HƯNG
 


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)