THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 2(20/08 - 26/08/2018)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 2
(20/08 - 26/08/2018)

20

8

2 tổ

2 tổ

2 tổ

2 tổ

 

3 tổ

 

4 tổ

4 tổ

5 tổ

1 tổ

 

2 tổ

2 tổ

 

2 tổ

2 tổ 

 

KHỐI

 

THỨ
NGÀY

 

 

 

 

THỨ
NGÀY

 

 

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

CĐĐD
10A

CĐĐD
LT 1AB

CĐĐD
LT 1CD

DS
18A

DS
18B

DS
18C

DS
19

CĐ DƯỢC
1 AB

CĐ Dược 1C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

CĐ Dược 2A
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

YS 29

YS
30

YS
Văn bằng 2

 

 

 

TT

 

 

 

 

 

 

 

 

TT GPSL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHCN

CSNL bệnh 

 

 

 

 

 

 

HD-DL 2

T3: C.Ngân(28/30)

 

 

 

 

Bệnh chuyên khoa

 

 

Sáng

 

Thầy Tuấn

Nội khoa

 

 

 

 

 

 

Cô Châu

T2: Tkhoa(28/30)

 

TT TV Dược

 

 

TMH

 

 

 

 

(4/30)

Cô Nguyên

 

 

 

 

 

 

(16/45)

TT Hóa Sinh

 

Th. Toàn - T 1

 

 

Cô Dương

 

 

 

 

GĐ: 1

(18/45)

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

T.Quân: T1(16/30)

 

(16/28/60)

 

 

(8/10/60)

 

HAI

 

 

 

GĐ:2

 

 

HAI

 

 

 

 

 

TT GPSL

 

HAI

 

GĐ: 4

 

20-08

 

 

 

 

 

 

20-08

 

 

 

Bào chế 1

TT GPSL

Thầy Khoa

TT GPSL

20-08

 

 

 

 

 

 

CSSK NCT

ĐDCS 2

 

 

 

 

 

 

Cô Xuân

T1: C.Nguyên(28/30)

Tổ 2 (12/30)

Thầy Linh

 

 

Anh Văn

 

 

Chiều

 

Cô Huyền

Cô Tú Anh

 

 

 

 

 

 

(4/45)

T2: T.Khoa(30/30)

 

Tổ 2 (20/30)

 

 

Cô Loan

 

 

 

 

(12/30)

(21/30)

 

 

 

 

 

 

Buổi tối

TT Hóa Sinh

 

 

 

 

(4/30)

 

 

 

 

GĐ: 2

GĐ:1

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

T.Quân: T3(16/30)

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

TT

 

 

 

 

 

 

 

 

TT GPSL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHCN

 

 

 

 

 

 

 

Pháp luật

T1:C.Nguyên(30/30)

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

Thầy Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

Cô Yến

T3:C.Ngân(30/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8/30)

 

 

 

 

 

 

 

(22/30)

TT Hóa Sinh

 

TT TV Dược

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

T.Quân:T2(16/30)

 

Th. Toàn - T 2

 

 

 

 

BA

 

 

 

 

 

 

BA

 

 

 

 

 

TT GPSL

(16/28/60)

BA

 

 

 

21-08

 

 

 

 

 

 

21-08

 

 

 

 

 

Thầy Linh

 

21-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 1 (12/30)

TT GPSL

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 1 (20/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSSK NCT

 

 

 

 

 

 

 

Pháp luật

VĐTT

 

 

 

 

VSPB

 

 

Sáng

 

Cô Huyền

 

 

 

 

 

 

 

Cô Yến

TV Dược L2

 

TT TV Dược

 

 

Thầy Linh

 

 

 

 

(17/30)

 

 

 

 

 

 

 

(27/30)

GĐ: 3

 

Th. Toàn - T 1

 

 

(18/30)

 

 

 

GĐ: 1

 

 

 

 

 

 

GĐ:4

8h00

 

(20/28/60)

 

GĐ: 2

 

22-08

 

 

 

 

 

 

22-08

 

 

 

 

THI TT

TT GPSL

 

22-08

 

 

 

 

 

 

CSSK NCT

DDCS 2

 

 

 

 

 

 

 

TV Dược L2

Thầy Khoa

 

 

 

Anh Văn

 

 

Chiều

 

Cô Huyền

Cô Tú Anh

 

 

 

 

 

 

 

C.Thư - C. Thọ

Tổ 2 (16/30)

 

 

 

Cô Loan

 

 

 

 

(21/30)

(25/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8/30)

 

 

 

 

GĐ: 2

GĐ:3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSNL bệnh 

 

 

 

 

 

 

HD-DL 2

 

 

 

 

 

Anh Văn

 

 

Sáng

 

CSSK NCT

Nội khoa

 

 

 

 

 

 

Cô Châu

 

 

TT TV Dược

 

 

Cô Loan

 

 

 

 

Cô Huyền

Cô Nguyên

 

 

 

 

 

 

(21/45)

 

 

Th. Toàn - T 2

 

 

(13/30)

 

 

 

 

(26/30)

(23/45)

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

(20/28/60)

 

 

GĐ: 1

 

NĂM

 

 

GĐ: 2

GĐ:3

 

 

NĂM

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

 

 

 

23-08

 

 

TT

CSNL bệnh 

 

 

23-08

 

 

 

 

 

 

TT GPSL

23-08

 

Bệnh chuyên khoa

 

 

 

 

PHCN

Nội khoa

 

 

 

 

 

 

Pháp luật

THI TT

 

Thầy Khoa

 

 

TMH

 

 

Chiều

 

Thầy Tuấn

Cô Nguyên

 

 

 

 

 

 

Cô Yến

Hóa ĐC - VC L2

 

Tổ 1 (24/30)

 

 

Cô Dương

 

 

 

 

(12/30)

(27/45)

 

 

 

 

 

 

(30/30)

C.Hưng - T.Cường

 

 

 

 

(10/10/60)

 

 

 

 

GĐ: 2

GĐ:3

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

CSNL bệnh 

 

 

 

 

 

 

HD-DL 2

 

 

 

 

 

Anh Văn

 

 

Sáng

 

PHCN

Nội khoa

 

 

 

 

 

 

Cô Châu

 

 

 

 

 

Cô Loan

 

 

 

 

Thầy Tuấn

Cô Nguyên

 

 

 

 

 

 

(26/45)

 

Hóa hữu cơ

Hóa hữu cơ

 

 

(18/30)

 

 

 

 

(16/30)

(32/45)

 

 

 

 

 

 

GĐ: 2

 

Cô Tho

Cô Tho

 

 

GĐ: 4

 

SÁU

 

 

GĐ: 1

GĐ:3

 

 

SÁU

 

 

 

 

 

(28/32)

(28/32)

SÁU

 

 

 

24-08

 

 

TT

 

 

TT

24-08

 

 

 

 

 

HTA

HTA

24-08

 

 

 

 

 

 

PHCN

 

 

DD tiết chế

 

 

 

 

 

Thi KTHP

 

 

 

 

VSPB

 

 

Chiều

 

Thầy Tuấn

 

 

Cô Ngân

 

 

 

 

 

Hóa ĐC - VC L2

 

 

 

 

Thầy Linh

 

 

 

 

(20/30)

 

 

(8/30)

 

 

 

 

 

GĐ: 1

 

 

 

 

(22/30)

 

 

 

 

GĐ: 2

 

 

 

 

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinh dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dược Lý

tiết chế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKTE

 

Sáng

 

 

 

 

Cô Tho

Cô Ngân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Chi

 

 

 

 

 

 

(27/60)

(15/15/30)

 

 

 

 

 

 

Hóa hữu cơ

Hóa hữu cơ

 

 

 

(27/60)

BẢY

 

 

 

 

 

GĐ:4

 

BẢY

 

 

 

 

 

Cô Tho

Cô Tho

BẢY

 

 

GĐ: 3

25-08

 

 

 

 

 

Dược Lý

TT

25-08

 

 

 

 

 

(32/32)

(32/32)

25-08

 

 

SKTE

 

 

 

 

 

 

Cô Tho

DD tiết chế

 

 

 

 

 

 

HTA

HTA

 

 

 

Cô Chi

 

Chiều

 

 

 

 

(31/60)

Cô Ngân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(31/60)

 

 

 

 

 

 

GĐ:4

(12/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dược Lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKTE

 

Sáng

 

 

 

 

(36/60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Chi

 

 

 

 

 

 

GĐ:4

 

 

 

 

 

 

 

TT GPSL

TT TV Dược

 

 

 

(36/60)

CN

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

Thầy Khoa

Th. Toàn - T 1

CN

 

 

GĐ: 3

26-08

 

 

 

 

 

 

 

26-08

 

 

 

 

 

Tổ 2 (20/30)

(24/28/60)

26-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHI CHÚ: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO      LẬP KẾ HOẠCH  
-Thứ 2 (20/8) Các Lớp CĐ 9AB, DS 19 CĐ 10, YS 30 Liên hệ thầy  Huấn nhận công tác vào lúc 16h00.    
-Thứ 3 (21/8) Họp tổng kết năm học 2017 - 2018 vào lúc 14h00 tại HTB  
-Thứ 4 (22/8) Lớp YS 28 THI KTHP VSPB Học lại YS vào lúc 14h00 tại GĐ:5.        
 
 ĐỖ HUY SƠN  VĂN TẤN THỊNH   NGUYỄN KHẮC HƯNG
 

Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)