THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 3(27/08 - 02/09/2018)

  

  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 3
(27/08 - 02/09/2018)

27

8

2 tổ

2 tổ

2 tổ

2 tổ

 

3 tổ

 

4 tổ

4 tổ

5 tổ

1 tổ

 

2 tổ

2 tổ

 

2 tổ

2 tổ 

 

KHỐI

 

THỨ
NGÀY

 

 

 

 

THỨ
NGÀY

 

 

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

CĐĐD
10A

CĐĐD
LT 1AB

CĐĐD
LT 1CD

DS
18A

DS
18B

DS
18C

DS
19

CĐ DƯỢC
1 AB

CĐ Dược 1C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

CĐ Dược 2A
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

YS 29

YS
30

YS
Văn bằng 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSSKTE

 

 

 

 

 

 

 

TT Hóa Sinh

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

THI TH TN

TTBV

Cô Hằng

 

 

 

 

 

 

 

T.Quân: T1

 

 

 

THI TH TN

TTBV

 

 

 

 

 

(4/45)

 

 

 

 

 

 

 

(20/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 6

 

 

 

 

 

 

 

 

TT VSKST

TT VSKST

 

 

 

 

HAI

 

 

 

 

 

 

HAI

 

 

 

 

 

Cô Ngân

Cô Ngân

HAI

 

 

 

27-08

 

 

 

 

 

 

27-08

 

 

 

 

 

 (20/30)

 (20/30)

27-08

 

Bệnh chuyên khoa

 

 

 

 

 

CSSKTE

 

 

 

THI TH TN

 

 

 

TT Hóa Sinh

HTA

HTA

 

 

Mắt

 

 

Chiều

THI TH TN

 

Cô Hằng

 

 

 

tổ 1, 2

 

 

 

T.Quân: T2

 

 

 

THI TH TN

Cô Dương

 

 

 

 

 

(8/45)

 

 

 

 

 

 

 

(20/30)

 

 

 

 

(4/10/60)

 

 

 

 

 

GĐ: 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSSKBMGĐ

 

 

 

 

 

 

 

TT Hóa Sinh

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

THI TH TN

TTBV

Cô Ánh

 

 

 

THI TH TN

 

 

 

T.Quân: T3

 

TT TV Dược

 

THI TH TN

TTBV

 

 

 

 

 

(5/45)

 

 

 

tổ 3, 4

 

 

 

(20/30)

 

Th. Toàn - T 2

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(24/28/60)

 

 

 

 

BA

 

 

 

 

 

 

BA

 

 

 

 

 

 

 

BA

 

 

 

28-08

 

 

TT

 

 

 

28-08

 

 

 

 

 

 

TT GPSL

28-08

 

Anh Văn

 

 

 

 

PHCN

CSSKBMGĐ

 

 

 

 

THI TH TN

 

 

TT Hóa Sinh

 

Thầy Khoa

 

 

Cô Loan

 

 

Chiều

THI TH TN

Thầy Tuấn

Cô Ánh

 

 

 

 

tổ 1, 2

 

 

T.Quân: T1

 

Tổ 1 (28/30)

 

THI TH TN

(22/30)

 

 

 

 

(24/30)

(9/45)

 

 

 

 

 

 

 

(24/30)

 

 

 

 

GĐ: 2

 

 

 

 

GĐ: 3

GĐ: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC-QLYT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSSKTE

 

 

 

 

THI TH TN

 

Cô An

TT Hóa Sinh

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

TTBV

Cô Hằng

 

 

 

 

tổ 3, 4

 

(5/30)

T.Quân: T 2

 

 

 

 

TTBV

 

 

 

 

 

(13/45)

 

 

 

 

 

 

GĐ: 2

(24/30)

TT VSKST

TT VSKST

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 1

 

 

 

 

 

 

 

Cô Ngân

Cô Ngân

 

 

 

29-08

 

 

TT

TT ĐDCS 2

 

 

29-08

 

 

 

 

 

 (24/30)

 (24/30)

29-08

 

Anh Văn

 

 

 

 

PHCN

T1: C. Tú Anh

 

 

 

 

 

 

 

TT Hóa Sinh

HTA

HTA

 

 

Cô Loan

 

 

Chiều

 

Thầy Tuấn

T2: C. Hằng

 

 

 

 

 

 

 

T.Quân: T3

 

 

 

 

(26/30)

 

 

 

 

(28/30)

(4/45)

 

 

 

 

 

 

 

(24/30)

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

GĐ: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSSKTE

 

 

 

 

 

 

TC-QLYT

Hóa hữu cơ

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

TTBV

Cô Hằng

 

 

 

 

 

 

Cô An

Cô Tho

 

 

 

 

TTBV

 

 

 

 

 

(18/45)

 

 

 

 

 

 

(10/30)

(29/32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

GĐ: 2

GĐ: 1

TT VSKST

TT VSKST

 

 

 

 

NĂM

 

 

 

 

 

 

NĂM

 

 

THI TH TN

 

 

Cô Ngân

Cô Ngân

NĂM

 

 

 

30-08

 

 

 

 

 

 

30-08

 

 

Từ số 1 - số 35

 

 

 (28/30)

 (28/30)

30-08

 

Bệnh chuyên khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Hóa Sinh

HTA

HTA

 

 

Mắt

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.Quân: T1

 

 

 

 

Cô Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(28/30)

 

 

 

 

(8/10/60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSSKTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

TTBV

Cô Hằng

 

 

 

 

 

 

 

Hóa hữu cơ

 

 

 

 

TTBV

 

 

 

 

 

(23/45)

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tho

TT GPSL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ:3

 

 

 

 

 

 

 

(32/32)

Thầy Khoa

 

 

 

 

 

SÁU

 

 

 

 

 

 

SÁU

 

 

THI TH TN

 

GĐ: 1

Tổ 2 (24/30)

 

SÁU

 

 

 

31-08

 

 

TT

 

 

TT

31-08

 

 

Từ số 36 - số 69

 

 

 

 

31-08

 

Anh Văn

 

 

 

 

PHCN

CSSKTE

 

DD tiết chế

 

 

 

 

 

TT Hóa Sinh

 

 

 

 

Cô Loan

 

 

Chiều

 

Thầy Tuấn

Cô Hằng

 

Cô Ngân

 

 

 

 

 

T.Quân: T2

 

 

 

 

(30/30)

 

 

 

 

(30/30)

(27/45)

 

(16/30)

 

 

 

 

 

(28/30)

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

GĐ: 1

GĐ: 3

 

(B.Tối)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dược Lý

TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKTE

 

Sáng

 

 

 

 

Cô Tho

DD tiết chế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Chi

 

 

 

 

 

 

(41/60)

Cô Ngân

 

 

 

 

 

 

 

TT TV Dược

 

 

 

(41/60)

BẢY

 

 

 

 

 

GĐ:4

(20/30)

BẢY

 

 

 

 

 

 

Th. Toàn - T 2

BẢY

 

 

GĐ: 3

01-09

 

 

 

 

 

Dược Lý

TT

01-09

 

 

 

 

 

 

(28/28/60)

01-09

 

 

SKTE

 

 

 

 

 

 

Cô Tho

DD tiết chế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Chi

 

Chiều

 

 

 

 

(45/60)

Cô Ngân

 

 

 

 

 

 

 

TT GPSL

 

 

 

(45/60)

 

 

 

 

 

 

GĐ:4

(24/30)

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Khoa

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 1 (30/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

02-09

 

 

 

 

 

 

 

02-09

 

 

 

 

 

 

 

02-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHI CHÚ: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO      LẬP KẾ HOẠCH  
-Thứ 5 (30/8) Họp chi bộ 3 vào lúc 14h00 tại HTB. Họp chi bộ 1 vào lúc 15h30 tại HTB    
-Thứ 6 (31/8) Họp hội đồng khoa học vào lúc 8h00 tại HTB  
Họp xét thi đua vào lúc 14h00 tại HTB, họp Đảng ủy sau họp xét thi đua.
       
Sinh hoạt công đoàn sau họp xét thi đua và họp Đảng ủy.
Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng an toàn thông tin.
Ngày 27/8 HSSV khối điều dưỡng tham gia hội thi tay nghề lúc 8h00
 
 ĐỖ HUY SƠN  VĂN TẤN THỊNH   NGUYỄN KHẮC HƯNG
 


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)