THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4(03/09 - 09/09/2018)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4
(03/09 - 09/09/2018)

3

9

2 tổ

2 tổ

2 tổ

 

 

 

 

 

1 tổ

 

2 tổ

2 tổ

 

2 tổ 

 

KHỐI

 

THỨ
NGÀY

 

 

 

 

THỨ
NGÀY

 

 

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

CĐĐD
10A

CĐĐD
LT 1AB

CĐĐD
LT 1CD

CĐĐD
LT 2A( BVT)

CĐĐD
LT 2B( HTN)

DS
19

CĐ DƯỢC
1 AB

CĐ Dược 1C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

CĐ Dược 2A
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

YS
30

YS
Văn bằng 2

 

 

NGHỈ BÙ 2/9

 

NGHỈ BÙ 2/9

 

NGHỈ BÙ 2/9

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAI

 

HAI

HAI

03-09

 

03-09

03-09

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSNL bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội khoa

 

 

 

 

 

HD-DL 2

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

TTBV

Cô Nguyên

 

 

 

 

 

Cô Châu

TT Hóa Sinh

 

 

 

TTBV

 

 

 

 

(37/45)

 

 

 

 

 

(31/45)

T.Quân: T3

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ:1

 

 

 

 

 

GĐ: 2

(28/30)

THI KTHP

THI KTHP

 

 

 

BA

 

 

 

 

 

 

 

BA

 

 

Hóa ĐCVC

Hóa ĐCVC

BA

 

 

04-09

 

 

 

 

 

 

 

04-09

 

 

GĐ 2,3,4

GĐ 2,3,4

04-09

 

 

 

 

CS Giảm Đau

TT ĐDCS 2

 

 

 

 

 

TC-QLYT

TT VSKST

18h00

18h00

 

PHCN

 

 

Chiều

Cô Huyền

T1: C. Tú Anh

 

 

 

 

 

Cô An

Cô Ngân

 

 

 

Thầy Tuấn 

 

 

 

(4/30)

T2: C. Hằng

 

 

 

 

 

(14/30)

(4/30)

 

 

 

(4/30)

 

 

 

GĐ: 1

(8/45)

 

 

 

 

 

GĐ: 2

GĐ: 4

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐDCS 2

 

 

 

 

 

HD-DL 2

TT VSKST

 

 

 

 

 

 

Sáng

TTBV

Cô Tú Anh

 

 

 

 

 

Cô Châu

Cô Ngân

 

 

 

TTBV

 

 

 

 

(30/30)

 

 

 

 

 

(36/45)

(8/30)

THI TT 

 

 

 

 

 

 

GĐ:2

 

 

 

 

GĐ: 3

GĐ: 1

Hóa ĐC - VC

 

 

 

05-09

 

 

CSNL bệnh 

 

 

 

 

05-09

 

 

C.Hưng - T.Cường

 

05-09

 

 

 

 

CS Giảm Đau

Nội khoa

 

 

 

 

 

TC-QLYT

TT Hóa Sinh

Tổ 1

 

 

PHCN

 

 

Chiều

Cô Huyền

Cô Nguyên

 

 

 

 

 

Cô An

T.Quân: T1

 

 

 

Thầy Tuấn 

 

 

 

(8/30)

(41/45)

 

 

 

 

 

(18/30)

(30/30)

 

 

 

(8/30)

 

 

 

GĐ: 1

GĐ: 2

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSSKTE

 

 

 

 

 

THI KTHP

TT VSKST

 

 

 

 

 

 

Sáng

TTBV

Cô Hằng

 

 

 

 

 

Pháp luật 

Cô Ngân

 

 

 

TTBV

 

 

 

 

(32/45)

 

 

 

 

 

P. Tin học

(12/30)

 

THI TT 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 1

 

 

 

 

 

8h00

GĐ: 3

 

Hóa ĐC - VC

 

 

 

NĂM

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

 

 

 

C.Hưng - T.Cường

NĂM

 

 

06-09

 

CSSK NCT

CSNL bệnh 

 

 

 

 

06-09

 

 

 

Tổ 1

06-09

 

 

 

 

Cô Huyền

Nội khoa

 

 

Anh văn 

 

 

HD-DL 2

TT Hóa Sinh

 

 

 

PHCN

 

 

Chiều

(30/30)

Cô Nguyên

 

 

Cô Loan 

 

 

Cô Châu

T.Quân: T2

 

 

 

Thầy Tuấn 

 

 

 

GĐ: 1

(45/45)

 

 

(4/30)

 

 

(40/45)

(30/30)

 

 

 

(12/30)

 

 

 

 

GĐ: 2

 

 

GĐ: 5

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THI KTHP

 

 

 

 

 

 

 

 

CSSKTE

 

 

 

 

 

HD-DL 2

GPSL

 

 

 

 

 

 

Sáng

TTBV

Cô Hằng

 

 

 

 

 

Cô Châu

P. Tin học

 

 

 

TTBV

 

 

 

 

(37/45)

 

 

 

 

 

(45/45)

Ca 1: 8h00

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 1

 

 

 

 

 

GĐ: 2

Ca 2: 9h00

THI TT 

 

 

 

 

SÁU

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

 

 

Hóa ĐC - VC

 

SÁU

 

 

07-09

 

 

 

 

 

 

 

07-09

 

 

C.Hưng - T.Cường

 

07-09

 

 

 

 

CS Giảm Đau

TT ĐDCS 2

 

 

Anh văn 

 

 

TC-QLYT

TT Hóa Sinh

Tổ 2

 

 

PHCN

 

 

Chiều

Cô Huyền

T1: C. Tú Anh

 

 

Cô Loan 

 

 

Cô An

T.Quân: T3

 

 

 

Thầy Tuấn 

 

 

 

(12/30)

T2: C. Hằng

 

 

(8/30)

 

 

(22/30)

(30/30)

 

 

 

(16/30)

 

 

 

GĐ: 1

(12/45)

 

 

GĐ: 4

 

 

GĐ: 2

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

Dược Lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tho

TT

 

Chính trị

 

 

 

 

 

 

 

SKTE

 

Sáng

 

 

 

(50/60)

DD tiết chế

 

Cô My

 

 

 

 

 

 

 

Cô Chi

 

 

 

 

 

GĐ:4

Cô Ngân

 

(5/45)

 

 

 

 

THI TT 

 

 

(50/60)

BẢY

 

 

 

 

 

(28/30)

 

 

BẢY

 

 

 

Hóa ĐC - VC

BẢY

 

GĐ: 3

08-09

 

 

 

 

Dược Lý

 

 

 

08-09

 

 

 

C.Hưng - T.Cường

08-09

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tho

 

 

Chính trị

 

 

 

 

Tổ 2

 

 

SKTE

 

Chiều

 

 

 

(54/60)

 

 

Cô My

 

 

 

 

 

 

 

Cô Chi

 

 

 

 

 

GĐ:4

 

 

(9/45)

 

 

 

 

 

 

 

(54/60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

Dược Lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tho

TT

 

Chính trị

 

 

 

 

 

 

 

SKTE

 

Sáng

 

 

 

(59/60)

DD tiết chế

 

Cô My

 

 

 

 

 

 

 

Cô Chi

 

 

 

 

 

GĐ:4

Cô Ngân

 

(14/45)

 

 

 

TT VSKST

TT VSKST

 

 

(59/60)

CN

 

 

 

 

 

(30/30)

 

 

CN

 

 

Cô Ngân

Cô Ngân

CN

 

GĐ: 3

09-09

 

 

 

 

Dược Lý

 

 

 

09-09

 

 

 (30/30)

 (30/30)

09-09

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tho

 

 

Chính trị

 

 

 

HTA

HTA

 

 

SKTE

 

Chiều

 

 

 

(60/60)

 

 

Cô My

 

 

 

 

 

 

 

Cô Chi

 

 

 

 

 

GĐ:4

 

 

(18/45)

 

 

 

 

 

 

 

(60/60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

GHI CHÚ: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO      LẬP KẾ HOẠCH
 
Thầy cô chủ nhiệm các lớp mới gặp lớp sinh hoạt đầu khóa lúc 9h ngày 04/9/2018  
GĐ 5: Thầy Dinh Cao đẳng Điều dưỡng 11      
GĐ 6: Cô Dương Y sỹ 31  
GĐ 7: Cô Thọ Cao đẳng Dược 2BC  ĐỖ HUY SƠN  VĂN TẤN THỊNH   NGUYỄN KHẮC HƯNG
 


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)