THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 5(10/09 - 16/09/2018)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 5
(10/09 - 16/09/2018)

10

9

2 tổ

2 tổ

2 tổ

 

 

 

 

 

 

1 tổ

 

 

2 tổ

2 tổ

 

2 tổ 

 

 

KHỐI

 

THỨ
NGÀY

 

 

 

 

 

THỨ
NGÀY

 

 

 

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

CĐĐD
10

CĐĐD
11

CĐĐD
LT 1AB

CĐĐD
LT 1CD

CĐĐD
LT 2A( BVT)

CĐĐD
LT 2B( HTN)

DS
19

CĐ DƯỢC
1 AB

CĐ DƯỢC
2 BC

CĐ Dược 1C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

CĐ Dược 2A
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

YS
30

YS
31

YS
Văn bằng 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSSKTE

Sinh Hoạt công dân

 

 

 

 

 

TC-QLYT

TT VSKST

Sinh Hoạt công dân

 

 

 

 

Sinh Hoạt công dân

 

 

Sáng

TTBV

Cô Hằng

Thầy Sương: 7h

 

 

 

 

 

Cô An

Cô Ngân

Thầy Sương: 7h

 

 

 

TTBV

Thầy Sương: 7h

 

 

 

 

(41/45)

Thầy Huấn: 9h

 

 

 

 

 

(26/30)

(16/30)

Thầy Huấn: 9h

 

 

 

 

Thầy Huấn: 9h

 

 

 

 

GĐ: 2

HTA

 

 

 

 

 

GĐ: 1

GĐ: 3

HTA

 

Thi TH

 

 

HTA

 

HAI

 

 

 

 

 

 

 

 

HAI

 

 

 

 

Thực vật dược

HAI

 

 

 

10-09

 

 

 

 

 

 

 

 

10-09

 

Dược liệu

 

 

Tổ 2

10-09

 

 

 

 

 

YHCT

CSSK - BM GĐ

 

 

 

Anh văn 

 

 

 

Thầy Phong

 

 

C. Xuân - T.Toàn

 

Anh Văn

 

 

 

Chiều

Thầy Tuấn

Cô Ánh

 

 

 

Cô Loan 

 

 

 

(4/45)

 

 

 

 

Cô Mai

 

 

 

 

(4/30)

(13/45)

 

 

 

(12/30)

 

 

 

Buổi tối

 

 

 

 

(4/30)

 

 

 

 

GĐ: 1

GĐ: 2

 

 

 

GĐ: 5

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSSKTE

 

 

 

 

 

 

 

Hóa phân tích

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

TTBV

Cô Hằng

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tho

 

 

 

 

TTBV

 

 

 

 

 

(45/45)

 

 

 

 

 

 

 

(5/45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 1

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 2

 

Thi TH

 

 

 

 

 

BA

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

 

 

 

Thực vật dược

 

BA

 

 

 

11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

11-09

Bào chế 1

 

 

Tổ 2

 

11-09

 

 

 

 

 

YHCT

TT ĐDCS 2

 

 

 

Toán XSTK

 

 

Cô Xuân

TT VSKST

 

T.Thanh - T.Phong

 

 

Anh Văn

 

 

 

Chiều

Thầy Tuấn

T1: C. Tú Anh

 

 

 

Cô Tường

 

 

(8/45)

Cô Ngân

 

 

 

 

Cô Mai

 

 

 

 

(8/30)

T2: C. Hằng

 

 

 

(4/45)

 

 

Buổi tối

(20/30)

 

 

 

 

(8/30)

 

 

 

 

GĐ: 1

(16/45)

 

 

 

GĐ: 4

 

 

GĐ: 2

GĐ: 5

 

 

 

 

GĐ: 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSSK - BM GĐ

Sinh Hoạt công dân

 

 

 

 

 

TT HD - DL 2

 

Sinh Hoạt công dân

 

 

 

 

Sinh Hoạt công dân

 

 

Sáng

TTBV

Cô Ánh

Cô Mai: 7h

 

 

 

 

 

Cô Châu

 

Cô Mai: 7h

 

 

 

TTBV

Cô Mai: 7h

 

 

 

 

(18/45)

Thầy Tự: 9h

 

 

 

 

 

(4/60)

 

Thầy Tự: 9h

 

 

 

 

Thầy Tự: 9h

 

 

 

GĐ: 2

HTA

 

 

 

 

 

 

HTA

THI KTHP

THI KTHP

 

HTA

 

12-09

 

YHCT

 

 

 

 

 

 

12-09

 

 

 

Thực vật dược

Thực vật dược

12-09

 

 

 

 

 

Thầy Tuấn

TT ĐDCS 2

 

 

 

Anh văn 

 

 

TC-QLYT

TT VSKST

 

GĐ: 2, 3, 4

GĐ: 2, 3, 4

 

Anh Văn

 

 

 

Chiều

(12/30)

T1: C. Tú Anh

 

 

 

Cô Loan 

 

 

Cô An

Cô Ngân

 

 

 

 

Cô Mai

 

 

 

 

GĐ: 1

T2: C. Hằng

 

 

 

(16/30)

 

 

(30/30)

(24/30)

 

 

 

 

(12/30)

 

 

 

 

 

(20/45)

 

 

 

GĐ: 4

 

 

GĐ: 2

GĐ: 5

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSSK - BM GĐ

 

 

 

 

 

 

TT HD - DL 2

Hóa phân tích

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

TTBV

Cô Ánh

 

 

 

 

 

 

Cô Châu

Cô Tho

 

 

 

 

TTBV

 

 

 

 

 

(23/45)

 

 

 

 

 

 

(8/60)

(10/45)

 

 

Thi TH

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 2

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 1

 

 

Thực vật dược

 

 

 

 

NĂM

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

 

 

 

 

Tổ 1

NĂM

 

 

 

13-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-09

 

 

 

 

C. Xuân - T.Toàn

13-09

 

 

 

 

 

CS Giảm Đau

CSSK - BM GĐ

Sinh Hoạt công dân

 

 

Toán XSTK

 

 

 

TT VSKST

Sinh Hoạt công dân

 

 

 

PHCN

Sinh Hoạt công dân

 

 

Chiều

Cô Huyền

Cô Ánh

Thầy Năm: 13h30

 

 

Cô Tường

 

 

 

Cô Ngân

Thầy Năm: 13h30

 

 

 

Thầy Tuấn 

Thầy Năm: 13h30

 

 

 

(16/30)

(27/45)

HTA

 

 

(8/45)

 

 

 

(28/30)

HTA

 

 

 

(20/30)

HTA

 

 

 

GĐ: 1

GĐ: 2

 

 

 

GĐ: 5

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSSK - BM GĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

TTBV

Cô Ánh

 

 

 

 

 

 

TT HD - DL 2

 

 

 

 

 

TTBV

 

 

 

 

 

(32/45)

 

 

 

 

 

 

Cô Châu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 2

 

 

 

 

 

 

(12/60)

 

 

Thi TH

 

 

 

 

 

SÁU

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

 

 

 

Thực vật dược

 

SÁU

 

 

 

14-09

 

 

 

 

 

 

 

 

14-09

 

 

 

Tổ 1

 

14-09

 

 

 

 

 

CS Giảm Đau

CSSK - BM GĐ

 

 

 

Anh văn 

 

 

 

TT VSKST

 

T.Thanh - T.Phong

 

 

PHCN

 

 

 

Chiều

Cô Huyền

Cô Ánh

 

 

 

Cô Loan 

 

 

 

Cô Ngân

 

 

 

 

Thầy Tuấn 

 

 

 

 

(20/30)

(36/45)

 

 

 

(20/30)

 

 

 

(30/30)

 

 

 

 

(24/30)

 

 

 

 

GĐ: 1

GĐ: 2

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

GĐ: 5

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDSK & THĐD

GDSK & THĐD

 

Chính trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh học nội

 

Sáng

 

 

 

 

Cô An

Thầy Tuấn

 

Cô My

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Nga

 

 

 

 

 

 

(5/15)

(5/15)

 

(23/45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(50/60)

BẢY

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

BẢY

 

 

 

Hóa Sinh

Hóa Sinh

BẢY

 

 

GĐ: 3

15-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-09

 

 

 

Thầy Quân

Thầy Quân

15-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDSK & THĐD

GDSK & THĐD

 

Chính trị

 

 

 

 

(4/30)

(4/30)

 

 

 

Bệnh học nội

 

Chiều

 

 

 

 

Cô An

Thầy Tuấn

 

Cô My

 

 

 

 

HTA

HTA

 

 

 

Cô Nga

 

 

 

 

 

 

(9/15)

(9/15)

 

(27/45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(54/60)

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDSK & THĐD

GDSK & THĐD

 

Chính trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh học nội

 

Sáng

 

 

 

 

Cô An

Thầy Tuấn

 

Cô My

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Nga

 

 

 

 

 

 

(14/15)

(14/15)

 

(32/45)

 

 

 

 

Hóa Sinh

Hóa Sinh

 

 

 

(59/60)

CN

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

CN

 

 

 

Thầy Quân

Thầy Quân

CN

 

 

GĐ: 3

16-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-09

 

 

 

(8/30)

(8/30)

16-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDSK & THĐD

GDSK & THĐD

 

Chính trị

 

 

 

 

HTA

HTA

 

 

 

Bệnh học nội

 

Chiều

 

 

 

 

Cô An

Thầy Tuấn

 

Cô My

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Nga

 

 

 

 

 

 

(15/15)

(15/15)

 

(36/45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(60/60)

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

GHI CHÚ: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO      LẬP KẾ HOẠCH
-Thứ 2 (10/9) Chào cờ toàn trường.  
Họp xét tốt nghiệp vào lúc 8h00 tại HTB. Họp Hội đồng khoa học sau họp xét tốt nghiệp.  
-Thứ 6 (14/9) Lễ phát bằng tốt nghiệp vào lúc 7h30 tại HTA. Đề nghị Phòng, Ban, Trung tâm, Khoa và giáo viên không có giờ lên lớp tham dự đầy đủ.       
Họp xét học bổng vào lúc 14h00 tại HTB  
Học lại: CĐ 9B, CĐ LT 1CD Học lại CSNL BNK Cô Nguyên vào các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 và cả ngày thứ 7 và chủ nhật  ĐỖ HUY SƠN  VĂN TẤN THỊNH   NGUYỄN KHẮC HƯNG
 


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)