THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 6(17/09 - 23/09/2018)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 6
(17/09 - 23/09/2018)

17

9

2 tổ

2 tổ

2 tổ

 

 

 

 

 

 

1 tổ

 

 

2 tổ

2 tổ

 

2 tổ 

 

 

KHỐI

 

THỨ
NGÀY

 

 

 

 

 

THỨ
NGÀY

 

 

 

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

CĐĐD
10

CĐĐD
11

CĐĐD
LT 1AB

CĐĐD
LT 1CD

CĐĐD
LT 2A( BVT)

CĐĐD
LT 2B( HTN)

DS
19

CĐ DƯỢC
1 AB

CĐ DƯỢC
2 BC

CĐ Dược 1C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

CĐ Dược 2A
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

YS
30

YS
31

YS
Văn bằng 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT ĐDCS 2

Anh văn 

 

 

 

 

 

TT HD - DL 2

 

Tin học

 

 

 

 

GPSL

 

 

Sáng

TTBV

T1: C. Tú Anh

Cô Loan

 

 

 

 

 

Cô Châu

 

Thầy Dinh

 

 

 

TTBV

Cô Dương

 

 

 

 

T2: C. Hằng

(4/90)

 

 

 

 

 

(16/40)

 

(4/15)

 

 

 

 

(4/60)

 

 

 

 

(24/45)

GĐ: 1

 

 

 

 

 

 

 

HTA

Hóa Sinh

Hóa Sinh

 

 

GĐ: 4

 

HAI

 

 

 

 

 

 

 

 

HAI

 

 

 

Thầy Quân

Thầy Quân

HAI

 

 

 

17-09

 

 

 

 

 

 

 

 

17-09

 

 

 

(12/30)

(12/30)

17-09

 

 

 

 

 

YHCT

TT ĐDCS 2

Toán XSTK

 

 

Anh văn 

 

 

 

 

SH & DT

HTA

HTA

 

Anh Văn

 

 

 

Chiều

Thầy Tuấn

T1: C. Tú Anh

Cô Tường

 

 

Cô Loan 

 

 

 

 

Thầy Linh

 

 

 

Cô Mai

 

 

 

 

(16/30)

T2: C. Hằng

(4/45)

 

 

(24/60)

 

 

 

 

(4/45)

 

 

 

(16/30)

 

 

 

 

GĐ: 1

(28/45)

GĐ: 5

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

HTA

 

 

 

GĐ: 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh văn 

 

 

 

 

 

TT HD - DL 2

 

TT Tin học

 

 

 

 

ĐDCB - KTĐD

 

 

Sáng

TTBV

CSSK - BM GĐ

Cô Loan

 

 

 

 

 

Cô Châu

 

T1-T.Chính(4/60)

 

 

 

TTBV

Cô Hằng

 

 

 

 

Cô Ánh

(9/90)

 

 

 

 

 

(20/40)

 

T3-T.Dinh(4/60)

 

 

 

 

(5/30/30)

 

 

 

 

(41/45)

GĐ: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa Sinh

Hóa Sinh

 

 

GĐ: 5

 

BA

 

 

GĐ: 2

 

 

 

 

 

BA

 

 

 

Thầy Quân

Thầy Quân

BA

 

 

 

18-09

 

 

 

 

 

 

 

 

18-09

 

 

 

(16/30)

(16/30)

18-09

 

 

 

 

 

CS Giảm Đau

TT ĐDCS 2

 

 

 

Toán XSTK

 

 

 

TT Hóa hữu cơ

TT Tin học

HTA

HTA

 

Học làm

GPSL

 

 

Chiều

Cô Huyền

T1: C. Tú Anh

 

 

 

Cô Tường

 

 

 

Thầy Cường T1

T2-T.Chính(4/60)

 

 

 

bệnh án

Cô Dương

 

 

 

(24/30)

T2: C. Hằng

 

 

 

(8/45)

 

 

 

(4/30)

T4-T Dinh(4/60)

 

 

 

Thầy Ân

(8/60)

 

 

 

GĐ: 1

(32/45)

 

 

 

GĐ: 5

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 2

GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLB - MD

Anh văn 

 

 

 

 

 

TT HD - DL 2

TT Hóa hữu cơ

TT Tin học

 

 

 

 

ĐDCB - KTĐD

 

 

Sáng

TTBV

Thầy Thinh

Cô Loan

 

 

 

 

 

Cô Châu

Thầy Cường T2

T1-T.Chính(8/60)

 

 

 

TTBV

Cô Hằng

 

 

 

 

(5/30/30)

(14/90)

 

 

 

 

 

(24/40)

(4/30)

T5-T Dinh(4/60)

 

 

 

 

(10/30/30)

 

 

 

GĐ: 1

GĐ: 2

 

 

 

 

 

 

 

Thi TH L2

Thi TH L2

 

GĐ: 4

 

19-09

 

 

 

 

 

 

 

 

19-09

 

 

 

Hóa ĐCVC

Hóa ĐCVC

19-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SH & DT

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Linh

Cô Hưng- T.Cường

Cô Hưng- T.Cường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8/45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSSK - BM GĐ

Toán XSTK

 

 

 

 

 

 

Bệnh học 

TT Tin học

 

 

 

 

ĐDCB - KTĐD

 

 

Sáng

TTBV

Cô Ánh

Cô Tường

 

 

 

 

 

TT HD - DL 2

Cô Sen 

T2-T.Chính(8/60)

 

 

 

TTBV

Cô Hằng

 

 

 

 

(45/45)

(9/45)

 

 

 

 

 

Cô Châu

(5/45)

T6-T Dinh(4/60)

Hóa Sinh

Hóa Sinh

 

 

(15/30/30)

 

 

 

 

GĐ: 1

GĐ: 5

 

 

 

 

 

(28/40)

GĐ: 2

 

Thầy Quân

Thầy Quân

 

 

GĐ: 4

 

NĂM

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

 

 

 

(20/30)

(20/30)

NĂM

 

 

 

20-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-09

 

 

 

HTA

HTA

20-09

 

 

 

 

 

CS Giảm Đau

TT ĐDCS 2

 

 

 

Toán XSTK

 

 

 

Bệnh học 

TT Tin học

 

 

 

Học làm

GPSL

 

 

Chiều

Cô Huyền

T1: C. Tú Anh

 

 

 

Cô Tường

 

 

 

Cô Sen 

T1-T.Chính(12/60)

 

 

 

bệnh án

Cô Dương

 

 

 

(28/30)

T2: C. Hằng

 

 

 

(12/45)

 

 

 

(9/45)

T3-T Dinh(8/60)

 

 

 

Thầy Ân

(12/60)

 

 

 

GĐ: 1

(36/45)

 

 

 

GĐ: 5

 

 

 

GĐ: 2

 

 

 

 

GĐ: 4

GĐ: 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLB - MD

Anh văn 

 

 

 

 

 

TT HD - DL 2

Hóa phân tích

TT Tin học

 

 

 

 

GPSL

 

 

Sáng

TTBV

Thầy Thinh

Cô Loan

 

 

 

 

 

Cô Châu

Cô Tho

T2-T.Chính(12/60)

 

 

 

TTBV

Cô Dương

 

 

 

 

(10/30/30)

(18/90)

 

 

 

 

 

(32/40)

(15/45)

T4-T Dinh(8/60)

 

 

 

 

(17/60)

 

 

 

 

GĐ: 1

GĐ: 2

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

THI KTHP L2

THI KTHP L2

 

 

GĐ: 5

 

SÁU

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

 

 

 

HÓA ĐC VC

HÓA ĐC VC

SÁU

 

 

 

21-09

 

 

 

 

 

 

 

 

21-09

 

 

 

GĐ: 4

GĐ:  4

21-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDSK & THĐD

GDSK & THĐD

 

Chính trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP 

 

Sáng

 

 

 

 

Cô An

Thầy Tuấn

 

Cô My

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKTE

 

 

 

 

 

 

(4/30)

(4/30)

 

(41/60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTA

BẢY

 

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

BẢY

 

 

 

Hóa Sinh

Hóa Sinh

BẢY

 

 

8h00

22-09

 

 

 

 

 

TT

TT

 

 

22-09

 

 

 

Thầy Quân

Thầy Quân

22-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDSK & THĐD

GDSK & THĐD

 

Chính trị

 

 

TT Hóa hữu cơ

 

(24/30)

(24/30)

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Cô An

Thầy Tuấn

 

Cô My

 

 

Thầy Cường T4

 

HTA

HTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8/30)

(8/30)

 

(45/60)

 

 

(4/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDSK & THĐD

GDSK & THĐD

 

Chính trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

Cô An

Thầy Tuấn

 

Cô My

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12/30)

(12/30)

 

(50/60)

 

 

 

 

Hóa Sinh

Hóa Sinh

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

CN

 

 

 

Thầy Quân

Thầy Quân

CN

 

 

 

23-09

 

 

 

 

 

TT

TT

 

 

23-09

 

 

 

(28/30)

(28/30)

23-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDSK & THĐD

GDSK & THĐD

 

Chính trị

 

 

 

 

HTA

HTA

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Cô An

Thầy Tuấn

 

Cô My

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16/30)

(16/30)

 

(54/60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            GĐ: 3                          
GHI CHÚ: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO      LẬP KẾ HOẠCH
-Thứ 2 (17/9) Xét học bổng HKII 2017- 2018, chính sách nội trú đợt 1 vào lúc 8h00 tại HTB.  
-Thứ 4 (19/9) Cả trường họp quy chế chi tiêu nội bộ vào lúc 14h00 tại HTB  
-Thứ 5 (20/9) Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt lớp vào lúc 16h00      
-Thứ 6 (21/9) Hội nghị viên chức và người lao động trù bị vào lúc 10h00 tại HTB  
Hội nghị viên chức và người lao động chính thức vào lúc 13h30 tại HTB  ĐỖ HUY SƠN  VĂN TẤN THỊNH   NGUYỄN KHẮC HƯNG
 


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)