THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 8 (01/10/2018 - 07/10/2018)


 

  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(01/10 - 07/10/2018)

 

 

 

 

 

 

 

1

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

4 tổ

2 tổ

2 tổ

 

 

 

 

THỨ
NGÀY

1 tổ

4 tổ

6 tổ

2 tổ

2 tổ

THỨ
NGÀY

2 tổ 

1 tổ

 

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
9AB

CĐĐD
10

CĐĐD
11

CĐĐD
LT1AB

CĐĐD
LT1CD

CĐĐD
LT2B (HTN)

CĐĐD
LT2A (BVT)

DS
19

CĐ DƯỢC
1AB

CĐ DƯỢC
2BC

CĐ Dược 1C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

CĐ Dược 2A
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

YS
30

YS
31

YS
(VB2)

 

 

 

SỨC KHỎE

ANH VĂN

 

 

 

 

 

 

TT HÓA HC

TT TIN HỌC

 

 

 

 

 

TTBV

 

 

 

MTVS

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Cường

Thầy Chính

TT GPSL

 

 

 

 

 

Sáng

TTBV

Cô Hữu An

Cô Loan

 

 

 

 

 

 

Tổ 1 (12/30)

Tổ 1 (16/60)

Thầy Linh

 

 

TTBV

 

 

 

 

(4/15)

(35/90)

 

 

 

 

 

 

TT HÓA PT

 

Tổ 1 (24/30)

PHÁP LUẬT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Hưng

Thầy Dinh

 

Cô Yến

 

 

 

HAI

 

 

GĐ: 3

GĐ: 4

 

 

 

 

HAI

 

Tổ 2 (8/30/60)

Tổ 4 (16/60)

 

(4/30)

HAI

 

 

01-10

 

YHCT

CSNL Bệnh 

 

 

 

 

TOÁN XSTK

01-10

 

DƯỢC LIỆU

SH & DT

 

HTA

01-10

 

GPSL

TTBV (Từ 01/10/2018 đến 13/01/2019)

 

 

 

Ngoại khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT HÓA HC

 

 

 

 

 

Chiều

Thầy Tuấn

Cô Tú Anh

 

 

 

 

Cô Tường

 

 

Thầy Bình

Thầy Linh

Cô Tho

 

 

 

Cô Dương

 

 

(28/30)

(4/45)

 

 

 

 

(16/45)

 

 

(4/45)

(16/45)

Tổ 2 (8/30)

 

 

 

(40/60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Buổi tối)

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 1

GĐ: 2

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

GĐ: 6

HTA

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

ANH VĂN

 

 

 

 

 

TT HDDL2

HÓA PHÂN TÍCH

HÓA VC

 

 

 

 

ĐDCB - KTĐD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT GPSL

 

 

 

 

 

Sáng

TTBV

 

Cô Loan

 

 

 

 

 

Cô Châu

Cô Tho

Cô Hưng

Thầy Linh

 

 

TTBV

Cô Hằng

 

 

 

 

(40/90)

 

 

 

 

 

(56/60)

(15/45)

(5/30)

Tổ 1 (28/30)

PHÁP LUẬT

 

 

(28/30/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Yến

 

 

 

BA

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

BA

 

GĐ: 2

HTA

 

(8/30)

BA

 

GĐ: 3

02-10

 

 

CSNL Bệnh 

TOÁN XSTK

 

 

 

ANH VĂN 4

02-10

 

HÓA DƯỢC

TT TIN HỌC

 

HTA

02-10

 

 

 

 

 

Ngoại khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Chính

 

 

 

 

TH GPSL

 

Chiều

 

Cô Tú Anh

Cô Tường

 

 

 

Cô Loan

 

 

Cô Thọ

Tổ 2 (24/60)

 

 

 

 

Thầy Khoa

 

 

 

(8/45)

(36/45)

 

 

 

(40/60)

 

 

(4/45)

 

 

 

 

 

(4/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Buổi tối)

Thầy Dinh

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 2

GĐ: 4

 

 

 

GĐ: 1

 

 

GĐ: 3

Tổ 5 (12/60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANH VĂN

 

 

 

 

 

 

TT HÓA HC

VĐ TÊN THUỐC

 

 

 

 

GPSL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Cường

 

TT GPSL

 

 

 

 

 

Sáng

TTBV

 

Cô Loan

 

 

 

 

 

 

Tổ 2 (12/30)

Cô Xuân

Thầy Linh

 

 

TTBV

Cô Dương

 

 

 

 

(45/90)

 

 

 

 

 

 

TT HÓA PT

(12/45)

Tổ 1 (30/30)

 

 

 

(45/60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Hưng

(Buổi tối)

 

PHÁP LUẬT

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

 

Tổ 3 (8/30/60)

HTA

 

Cô Yến

 

GĐ: 2

03-10

 

YHCT

THI KTHP

VI SINH

 

 

 

ANH VĂN

03-10

TT BÀO CHẾ 1

DƯỢC LIỆU

SH & DT

 

(12/30)

03-10

 

 

 

 

 

CSSKBMGĐ

KST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTA

 

 

TH ĐDCB - KTĐD

 

Chiều

Thầy Tuấn

 

Cô Ngân

 

 

 

Cô Loan 

 

Cô Thọ

Thầy Bình

Thầy Linh

 

 

 

 

Cô Sáu

 

 

(30/30)

P. Tin học

(8/30)

 

 

 

(44/60)

 

(4/28/60)

(8/45)

(20/45)

 

 

 

 

(4/20/30)

 

 

 

Ca 1: 13h30

 

 

 

 

 

 

 

(Buổi tối)

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 1

Ca 2: 14h30

GĐ: 2

 

 

 

GĐ: 4

 

 

GĐ: 3

HTA

 

 

 

 

 

 

 

 

SỨC KHỎE

 

 

 

 

 

 

 

 BỆNH HỌC

HÓA VC

 

 

 

 

ĐDCB - KTĐD

 

 

 

MTVS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

TTBV

Cô Hữu An

 

 

 

 

 

 

 

Cô Sen 

Cô Hưng

 

 

 

TTBV

Cô Hằng

 

 

 

(9/15)

 

 

 

 

 

 

 

(23/45)

(10/30)

THI THỰC HÀNH

PHÁP LUẬT

 

 

(30/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KTHP LẦN 2

Cô Yến

 

 

 

NĂM

 

 

GĐ: 2

 

 

 

 

 

NĂM

 

GĐ: 3

HTA

TV Dược

(16/30)

NĂM

 

GĐ: 4

04-10

 

ANH VĂN 4

 

VI SINH

 

 

 

TOÁN XSTK

04-10

BÀO CHẾ 1

 BỆNH HỌC

TT TIN HỌC

 

HTA

04-10

BCK

 

 

 

 

Hội đồng

KST

 

 

 

 

 

 

 

Cô Huệ

 

 

 

Mắt

TH GPSL

 

Chiều

Cô Loan

dự giờ cô M.Thư

Cô Ngân

 

 

 

Cô Tường

 

Cô Xuân

Cô Sen 

Tổ 3 (24/60)

 

 

 

Cô Dương

Thầy Khoa

 

 

(4/30)

Phòng THĐD

(12/30)

 

 

 

(20/45)

 

(20/45)

(27/45)

 

 

 

 

(4/10/60)

(8/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Buổi tối)

 

Thầy Việt

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 2

 

GĐ: 1

 

 

 

GĐ: 4

 

GĐ: 5

GĐ: 3

Tổ 6 (20/60)

 

 

 

GĐ: 6

 

 

 

 

CSNL Bệnh 

ANH VĂN

 

 

 

 

 

TT BÀO CHẾ 1

HÓA PHÂN TÍCH

TT TIN HỌC

 

 

 

 

GPSL

 

 

 

Ngoại khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Việt

 

 

 

 

 

 

Sáng

TTBV

Cô Tú Anh

Cô Loan

 

 

 

 

 

Cô Thọ

Cô Tho

Tổ 6 (24/60)

 

 

 

TTBV

Cô Dương

 

 

 

(13/45)

(50/90)

 

 

 

 

 

(8/28/60)

(20/45)

 

THI

PHÁP LUẬT

 

 

(50/60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Dinh

KTHP LẦN 2

Cô Yến

 

 

 

SÁU

 

 

GĐ: 2

GĐ: 4

 

 

 

 

SÁU

 

GĐ: 3

Tổ 5 (16/60)

TV Dược

(20/30)

SÁU

 

GĐ: 1

05-10

 

ANH VĂN 4

SỨC KHỎE

TOÁN XSTK

 

 

 

 

05-10

 

TT HÓA HC

VĐ TÊN THUỐC

GĐ: 4

HTA

05-10

PHCN

 

 

 

 

MTVS

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Cường

 

 

 

 

 

TH GPSL

 

Chiều

Cô Loan

Cô Hữu An

Cô Tường

 

 

 

 

 

 

Tổ 3 (12/30)

Cô Xuân

 

 

 

Thầy Tuấn 

Thầy Khoa

 

 

(8/30)

(12/15)

(40/45)

 

 

 

 

 

 

TT HÓA PT

(16/45)

 

 

 

(30/30)

(12/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Hưng

(Buổi tối)

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

GĐ: 2

GĐ: 5

 

 

 

 

 

 

Tổ 4 (8/30/60)

HTA

 

 

 

GĐ: 1

 

 

 

 

 

 

DINH DƯỠNG

GT & THĐD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾT CHẾ

 

CHÍNH TRỊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

Cô Ngân

Cô Tú Anh

Cô My

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5/15)

(5/45)

(59/60)

 

 

 

 

 

TT HÓA HC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tho

 

 

 

 

BẢY

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

BẢY

 

 

Tổ 1 (4/30)

 

BẢY

 

 

06-10

 

 

 

 

DINH DƯỠNG

GT & THĐD

 

 

06-10

 

TT HÓA HC

 

 

 

06-10

 

 

 

 

 

 

 

TIẾT CHẾ

 

CHÍNH TRỊ

 

 

 

Thầy Cường

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

Cô Ngân

Cô Tú Anh

Cô My

 

 

 

Tổ 4 (12/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9/15)

(9/45)

(60/60)

 

 

 

TT HÓA PT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Hưng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

 

Tổ 1 (8/30/60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP

GT & THĐD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lần 2

 

Toán XSTK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

Hóa Sinh

Cô Tú Anh

Cô Tường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

(14/45)

(23/45)

 

 

 

 

 

TT HÓA HC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tho

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

08h00

 

 

 

CN

 

 

 

Tổ 1 (8/30)

 

CN

 

 

07-10

 

 

 

 

TT

GT & THĐD

 

 

07-10

 

 

 

 

 

07-10

 

 

 

 

 

 

 

GDSK & THĐD

 

Toán XSTK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

Cô An

Cô Tú Anh

Cô Tường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30/30)

(18/45)

(27/45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHI CHÚ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Thứ 2

(01/10)

Chào cờ toàn trường.

 

 

 

 

 

 

BAN GIÁM HIỆU

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

LẬP KẾ HOẠCH

 

 

 

Lớp Y sỹ 30 học lại YHCT lúc 18h00 tại GĐ2 từ ngày 24/9 đến 3/10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Thứ 3

(02/10)

Y sỹ VB2 thi KTHP Sức khỏe trẻ em (Lần 2) tại Phòng Khảo thí 14h00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Thứ 5

(04/10)

Hội đồng dự giờ cô Minh Thư, Phòng Thực hành Điều dưỡng, 14h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ĐỖ HUY SƠN 

VĂN TẤN THỊNH

 

DƯƠNG PHÙNG QUỐC VIỆT

 


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)