THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 10 (15/10/2018 - 21/10/2018)


UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15/10 - 21/10/2018)

 

 

 

 

 

 

 

15

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

4 tổ

2 tổ

2 tổ

 

 

 

 

THỨ
NGÀY

1 tổ

3 tổ

4 tổ

2 tổ

2 tổ

THỨ
NGÀY

2 tổ 

1 tổ

 

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
9AB

CĐĐD
10

CĐĐD
11

CĐĐD
LT1AB

CĐĐD
LT1CD

CĐĐD
LT2B (HTN)

CĐĐD
LT2A (BVT)

DS
19

CĐ DƯỢC
1AB

CĐ DƯỢC
2BC

CĐ DƯỢC 1C
Giờ học: 18h00

CĐ DƯỢC 2A
Giờ học: 18h00

YS
30

YS
31

YS
(VB2)

 

 

 

 

ANH VĂN

 

 

 

 

 

BÀO CHẾ 1

 

 

 

 

 

 

TH ĐDCB - KTĐD

TTBV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều chỉnh tổ

Điều chỉnh tổ

 

 

 

 

 

 

Sáng

TTBV

 

Cô Loan

 

 

 

 

 

Cô Thọ

từ

từ

 

 

 

TTBV

Cô Sáu

 

 

 

 

(67/90)

 

 

 

 

 

(32/45)

15/10/2018

15/10/2018

 

 

 

 

(20/20/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÓA PHÂN TÍCH

 

 

 

HAI

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

HAI

GĐ: 1

3 tổ

4 tổ

 

HAI

 

 

15-10

 

ANH VĂN 4

TT SỨC KHỎE

 

 

 

 

 

15-10

 

DƯỢC LIỆU

SH & DT

Cô Tho

15-10

 

TH GPSL

TTBV (Từ 01/10/2018 đến 13/01/2019)

 

 

 

MTVS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4/45)

 

 

 

 

Chiều

Cô Loan

Cô Hữu An

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Bình

Thầy Linh

HTA

 

 

Thầy Khoa

 

 

(20/30)

(15/12/15/30)

 

 

 

 

 

 

 

(20/45)

(32/45)

 

 

 

 

(30/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Buổi tối)

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

GĐ: 2

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 5

HTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANH VĂN

 

 

 

 

 

THI KTHP TT

HÓA PHÂN TÍCH

HÓA VC

 

 

 

 

SK SINH SẢN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDDL2

 

 

 

TT HÓA HC

 

 

 

 

Sáng

TTBV

 

Cô Loan

 

 

 

 

 

 

Cô Tho

Cô Hưng

 

Thầy Toàn - Tổ 1

 

TTBV

Cô Ánh

 

 

 

 

(72/90)

 

 

 

 

 

Cô Thọ - Cô Châu

(35/45)

(20/30)

 

(16/30)

 

 

(5/60/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(60/60)

 

 

 

 

 

 

 

BA

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

BA

 

GĐ: 2

HTA

 

 

BA

 

GĐ: 3

16-10

 

 

THI KTHP (LT)

VI SINH - KST

 

 

 

ANH VĂN

16-10

 

HÓA DƯỢC

THỰC VẬT DƯỢC

 

 

16-10

THI KTHP

TH ĐDCB - KTĐD

 

 

 

ĐDCS2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT HÓA SINH

 

 

ANH VĂN

 

 

Chiều

 

 

Cô Ngân

 

 

 

Cô Loan 

 

 

Cô Thọ

Cô Thư

Thầy Quân - Tổ 2

 

 

 

Cô M. Thư

 

 

 

P.Tin học

(28/30)

 

 

 

(52/60)

 

 

(12/45)

(4/30/60)

(12/30)

 

 

 

(4/10/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.Tin học

 

 

 

 

13h30

GĐ: 1

 

 

 

GĐ: 4

 

 

GĐ: 3

HTA

 

 

 

14h30

 

 

 

 

 

ANH VĂN

 

 

 

 

 

TT GDSK

TT HÓA HC

ĐỌC VIẾT TT

 

 

 

 

SK SINH SẢN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Cường

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

TTBV

 

Cô Loan

 

 

 

 

 

Cô Yến

Tổ 1 (20/30)

Cô Xuân

 

 

 

TTBV

Cô Ánh

 

 

 

 

(77/90)

 

 

 

 

 

(18/30)

TT DƯỢC LIỆU

(15/15/5/30)

THI KTHP

 

 

(10/60/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Thư

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

GĐ: 1

Tổ 2 (8/60)

HTA

GPSL

 

GĐ: 3

17-10

 

THI KTHP

CSNL Bệnh 

 

 

 

 

 

17-10

 

DƯỢC LIỆU

SH & DT

 

17-10

 

TH ĐDCB - KTĐD

 

 

YHCT

Ngoại khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 2,3,4

 

 

 

 

Chiều

 

Cô Tú Anh

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Bình

Thầy Linh

 

 

 

 

Cô M. Thư

 

 

P.Tin học

(22/45)

 

 

 

 

 

 

 

(24/45)

(36/45)

 

 

 

 

(8/10/30)

 

 

9A: 13h30

 

 

 

 

 

 

 

 

(Buổi tối)

 

 

 

 

 

 

 

 

9B: 14h30

GĐ: 2

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 5

HTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÓA HỌC

 

 

 

 

 

TT BÀO CHẾ 1

BỆNH HỌC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT HÓA SINH

TT HÓA HC

 

 

 

 

Sáng

TTBV

 

Cô Hưng

 

 

 

 

 

Cô Thọ

Cô Sen 

 

Thầy Quân - Tổ 1

Thầy Toàn - Tổ 2

 

TTBV

 

 

 

 

 

(15/30)

 

 

 

 

 

(24/28/60)

(41/45)

 

(16/30)

(16/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

NĂM

 

GĐ: 4

 

 

 

NĂM

 

 

18-10

 

ĐDCK Hệ Ngoại

 

VI SINH - KST

 

 

 

ANH VĂN

18-10

TT BÀO CHẾ 1

BỆNH HỌC

THỰC VẬT DƯỢC

 

 

18-10

THI KTHP

TH ĐDCB - KTĐD

 

 

(Răng Hàm Mặt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHCN

 

 

Chiều

Cô Dương

 

Cô Ngân

 

 

 

Cô Loan 

 

Cô Thọ

Cô Sen 

Cô Thư

 

 

 

 

Cô M. Thư

 

 

(4/15/45)

 

(30/30)

 

 

 

(56/60)

 

(28/28/60)

(45/45)

(8/30/60)

 

 

 

 

(10/10/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.Tin học

 

 

 

GĐ: 1

 

GĐ: 3

 

 

 

GĐ: 4

 

 

HTA

HTA

 

 

 

13h30

 

 

 

 

TT SLB - MD

ANH VĂN

 

 

 

 

 

TT GDSK

TT HÓA HC

HÓA VC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Cường

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

TTBV

Thầy Thịnh

Cô Loan

 

 

 

 

 

Cô Yến

Tổ 2 (20/30)

Cô Hưng

 

 

 

TTBV

 

 

 

 

(12/30)

(81/90)

 

 

 

 

 

(23/30)

TT DƯỢC LIỆU

(25/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Thư

 

HÓA PHÂN TÍCH

 

 

 

SÁU

 

 

GĐ: 2

GĐ: 4

 

 

 

 

SÁU

GĐ: 3

Tổ 3 (8/60)

HTA

 

SÁU

 

 

19-10

 

ANH VĂN 4

 

THI KTHP

 

 

 

TOÁN XSTK

19-10

THI KTHP

TT HÓA HC

 

Cô Tho

19-10

 

 

 

 

 

 

TOÁN XSTK

 

 

 

 

 

HDDL2

Thầy Cường

 

(8/45)

 

 

 

 

Chiều

Cô Loan

 

 

 

 

 

Cô Tường

 

 

Tổ 3 (20/30)

 

HTA

 

 

 

 

 

(24/30)

 

 

 

 

 

(32/45)

 

 

TT DƯỢC LIỆU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Tin học

Cô Thư

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

GĐ: 1

 

 

 

GĐ: 3

 

14h30

Tổ 1 (8/60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THI KTHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDSK - THĐD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DƯỢC LIỆU

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ Môn YTCC

 

 

 

 

 

 

 

Cô Trâm

 

 

 

BẢY

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

BẢY

 

 

 

(4/45/30/60)

BẢY

 

 

20-10

 

 

 

 

 

 

 

 

20-10

 

 

 

HTA

20-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DƯỢC LIỆU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Trâm

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

(8/45/30/60)

CN

 

 

21-10

 

 

 

 

 

 

 

 

21-10

 

 

 

HTA

21-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHI CHÚ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN GIÁM HIỆU

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

LẬP KẾ HOẠCH

 

-Thứ 3

(16/10)

Lớp CĐĐD10, CĐĐD11 làm vệ sinh trường học. Lớp liên hệ thầy Hoài phòng Y tế, 16h00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Thứ 4

(17/10)

Lớp DS19, CĐDUOC 1AB, Ysy31 làm vệ sinh trường học. Lớp liên hệ thầy Hoài phòng Y tế, 16h00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Thứ 5

(18/10)

Lớp CĐDUOC 2BC làm vệ sinh trường học. Lớp liên hệ thầy Hoài phòng Y tế, 16h00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quần chúng ngoài Đảng tổ Công đoàn 1 sinh hoạt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; 16h00, HTB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ĐỖ HUY SƠN 

VĂN TẤN THỊNH

 

DƯƠNG PHÙNG QUỐC VIỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)