THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 9 (08/10/2018 - 14/10/2018)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(08/10 - 14/10/2018)

 

 

 

 

 

 

 

8

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

4 tổ

2 tổ

2 tổ

 

 

 

 

THỨ
NGÀY

1 tổ

4 tổ

6 tổ

2 tổ

2 tổ

THỨ
NGÀY

2 tổ 

1 tổ

 

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
9AB

CĐĐD
10

CĐĐD
11

CĐĐD
LT1AB

CĐĐD
LT1CD

CĐĐD
LT2B (HTN)

CĐĐD
LT2A (BVT)

DS
19

CĐ DƯỢC
1AB

CĐ DƯỢC
2BC

CĐ Dược 1C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

CĐ Dược 2A
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

YS
30

YS
31

YS
(VB2)

 

 

 

SỨC KHỎE

ANH VĂN

 

 

 

 

 

BÀO CHẾ 1

TT HÓA HC

TT TIN HỌC

 

 

 

 

TH ĐDCB - KTĐD

TTBV

 

 

 

MTVS

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Cường

Cô Huệ

 

 

 

 

 

 

Sáng

TTBV

Cô Hữu An

Cô Loan

 

 

 

 

 

Cô Xuân

Tổ 1 (16/30)

Tổ 3 (28/60)

TT HÓA HC

 

 

TTBV

Cô Sáu

 

 

 

(15/15/30)

(54/90)

 

 

 

 

 

(24/45)

TT DƯỢC LIỆU

 

Cô Tho

PHÁP LUẬT

 

 

(8/20/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Buổi tối)

Cô Thư

Thầy Việt

Tổ 2 (12/30)

Cô Yến

 

 

 

HAI

 

 

GĐ: 3

GĐ: 4

 

 

 

 

HAI

GĐ: 2

Tổ 2 (4/60)

Tổ 6 (28/60)

 

(24/30)

HAI

 

 

08-10

 

ANH VĂN 4

 

VI SINH

 

 

 

HÓA HỌC

08-10

TT GDSK

DƯỢC LIỆU

SH & DT

 

HTA

08-10

 

TH GPSL

TTBV (Từ 01/10/2018 đến 13/01/2019)

 

 

 

 

KST

 

 

 

 

 

 

 

 

TT HÓA SINH

 

 

 

 

 

Chiều

Cô Loan

 

Cô Ngân

 

 

 

Cô Hưng

 

Cô Yến

Thầy Bình

Thầy Linh

Thầy Quân

 

 

 

Thầy Khoa

 

 

(12/30)

 

(16/30)

 

 

 

(4/30)

 

(4/30)

(12/45)

(24/45)

Tổ 1 (12/30)

 

 

 

(16/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Buổi tối)

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

GĐ: 1

 

 

 

GĐ: 3

 

GĐ: 2

GĐ: 5

HTA

 

 

 

 

 

 

 

 

SLB - MD

TOÁN XSTK

 

 

 

 

 

TT BÀO CHẾ 1

HÓA PHÂN TÍCH

HÓA VC

 

 

 

 

GPSL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

TTBV

Thầy Thinh

Cô Tường

 

 

 

 

 

Cô Thọ

Cô Tho

Cô Hưng

 

 

 

TTBV

Cô Dương

 

 

 

(30/30/30)

(45/45)

 

 

 

 

 

(12/28/60)

(25/45)

(15/30)

THI KTHP

 

 

(55/60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lần 2)

 

 

 

BA

 

 

GĐ: 1

GĐ: 2

 

 

 

 

BA

 

GĐ: 3

HTA

VI SINH - KST

BA

 

GĐ: 4

09-10

 

THI KTHP

SỨC KHỎE

VI SINH

 

 

 

ANH VĂN

09-10

TT GDSK

TT HÓA HC

TT TIN HỌC

GĐ: 4

09-10

 

TH GPSL

 

 

CS GIẢM ĐAU

MTVS

KST

 

 

 

 

 

 

Thầy Cường

Thầy Chính

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

Cô Hữu An

Cô Ngân

 

 

 

Cô Loan 

 

Cô Yến

Tổ 2 (16/30)

Tổ 1 (20/60)

 

 

 

 

Thầy Khoa

 

 

P.Tin học

(15/4/15/30)

(20/30)

 

 

 

(48/60)

 

(8/30)

TT DƯỢC LIỆU

 

 

 

 

 

(20/30)

 

 

9A: 13h30

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Thư

Thầy Dinh

 

 

 

 

 

 

 

9B: 14h30

GĐ: 1

GĐ: 2

 

 

 

GĐ: 4

 

GĐ: 3

Tổ 3 (4/60)

Tổ 4 (20/60)

 

 

 

 

 

 

 

 

CSNL Bệnh 

HÓA HỌC

 

 

 

 

 

 

TT HÓA HC

TT TIN HỌC

 

 

 

 

GPSL

 

 

 

Ngoại khoa

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Cường

Thầy Chính

 

 

 

 

 

 

Sáng

TTBV

Cô Tú Anh

Cô Hưng

 

 

 

 

 

 

Tổ 3 (16/30)

Tổ 2 (28/60)

TT HÓA HC

 

 

TTBV

Cô Dương

 

 

 

(18/45)

(5/30)

 

 

 

 

 

 

TT DƯỢC LIỆU

 

Cô Tho

PHÁP LUẬT

 

 

(60/60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Thư

Thầy Dinh

Tổ 1 (12/30)

Cô Yến

 

 

 

 

 

GĐ: 2

GĐ: 1

 

 

 

 

 

Tổ 4 (4/60)

Tổ 5 (16/60)

 

(28/30)

 

GĐ: 3

10-10

 

ANH VĂN 4

THI KTHP (LT)

 

 

 

 

TOÁN XSTK

10-10

TT GDSK

TT HÓA HC

SH & DT

 

HTA

10-10

 

TH ĐDCB - KTĐD

 

 

 

ĐDCS2

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Cường

 

TT HÓA SINH

 

 

 

 

 

Chiều

Cô Loan

 

 

 

 

 

Cô Tường

 

Cô Yến

Tổ 4 (16/30)

Thầy Linh

Thầy Quân

 

 

 

Cô Sáu

 

 

(16/30)

P.Tin học

 

 

 

 

(24/45)

 

(12/30)

TT DƯỢC LIỆU

(28/45)

Tổ 2 (8/30)

 

 

 

(12/20/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Thư

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

13h30

 

 

 

 

GĐ: 1

 

GĐ: 2

Tổ 1 (4/60)

HTA

 

 

 

 

 

 

 

 

SLB - MD

ANH VĂN

 

 

 

 

 

TT BÀO CHẾ 1

BỆNH HỌC

TT TIN HỌC

 

 

 

 

TH GPSL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Chính

 

 

 

 

 

 

Sáng

TTBV

Thầy Thinh

Cô Loan

 

 

 

 

 

Cô Thọ

Cô Sen 

Tổ 1 (24/60)

 

TT HÓA SINH

 

TTBV

Thầy Khoa

 

 

 

(30/5/30/30)

(59/90)

 

 

 

 

 

(16/28/60)

(32/45)

 

 

Thầy Quân

 

 

(24/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Dinh

 

Tổ 1 (8/30)

 

 

 

NĂM

 

 

GĐ: 1

GĐ: 4

 

 

 

 

NĂM

 

GĐ: 3

Tổ 4 (24/60)

 

 

NĂM

 

 

11-10

 

 

THI KTHP

VI SINH

 

 

 

HÓA HỌC

11-10

TT BÀO CHẾ 1

BỆNH HỌC

TT TIN HỌC

 

 

11-10

 

TH ĐDCB - KTĐD

 

 

 

THỰC HÀNH

KST

 

 

 

 

 

 

 

Cô Huệ

 

TT HÓA HC

 

 

 

 

Chiều

 

ĐDCS2

Cô Ngân

 

 

 

Cô Hưng

 

Cô Thọ

Cô Sen 

Tổ 3 (32/60)

 

Thầy Toàn

 

 

Cô Sáu

 

 

 

 

(24/30)

 

 

 

(8/30)

 

(20/28/60)

(36/45)

 

 

Tổ 2 (12/30)

 

 

(16/20/30)

 

 

 

BM

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU DƯỠNG

GĐ: 2

 

 

 

GĐ: 4

 

 

GĐ: 3

Tổ 6 (32/60)

 

 

 

 

 

 

 

 

SLB - MD

HÓA HỌC

 

 

 

 

 

 

HÓA PHÂN TÍCH

TT TIN HỌC

 

 

 

 

TH GPSL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Chính

 

 

 

 

 

 

Sáng

TTBV

Thầy Thinh

Cô Hưng

 

 

 

 

 

 

Cô Tho

Tổ 1 (28/60)

 

TT HÓA SINH

 

TTBV

Thầy Khoa

 

 

 

(30/10/30/30)

(10/30)

 

 

 

 

 

 

(30/45)

 

 

Thầy Quân

 

 

(28/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Dinh

 

Tổ 2 (4/30)

 

 

 

SÁU

 

 

GĐ: 1

GĐ: 2

 

 

 

 

SÁU

 

GĐ: 4

Tổ 4 (28/60)

 

 

SÁU

 

 

12-10

 

THI KTHP

SỨC KHỎE

ANH VĂN

 

 

 

TOÁN XSTK

12-10

BÀO CHẾ 1

DƯỢC LIỆU

TT TIN HỌC

 

 

12-10

 

 

 

 

PHCN

MTVS

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Chính

 

TT HÓA HC

 

 

 

 

Chiều

 

Cô Hữu An

Cô Loan

 

 

 

Cô Tường

 

Cô Xuân

Thầy Bình

Tổ 2 (32/60)

 

Thầy Toàn

 

 

 

 

 

P.Tin học

(15/8/15/30)

(63/90)

 

 

 

(28/45)

 

(28/45)

(16/45)

 

 

Tổ 1 (12/30)

 

 

 

 

 

9A: 13h30

 

 

 

 

 

 

 

(Buổi tối)

(Buổi tối)

Thầy Dinh

 

 

 

 

 

 

 

9B: 14h30

GĐ: 2

GĐ: 4

 

 

 

GĐ: 3

 

GĐ: 1

GĐ: 5

Tổ 5 (20/60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINH DƯỠNG

GT & THĐD

Toán XSTK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾT CHẾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

Cô Ngân

Cô Tú Anh

Cô Tường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14/45)

(23/45)

(32/45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT HÓA HC

TT HÓA SINH

 

 

 

BẢY

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

BẢY

 

 

 

Cô Tho

Thầy Quân

BẢY

 

 

13-10

 

 

 

 

DINH DƯỠNG

GT & THĐD

Toán XSTK

 

13-10

 

HÓA DƯỢC

 

Tổ 1 (16/30)

Tổ 2 (8/30)

13-10

 

 

 

 

 

 

 

TIẾT CHẾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

Cô Ngân

Cô Tú Anh

Cô Tường

 

 

 

Cô Thọ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18/45)

(27/45)

(36/45)

 

 

 

(8/45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINH DƯỠNG

GT & THĐD

Toán XSTK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾT CHẾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

Cô Ngân

Cô Tú Anh

Cô Tường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23/45)

(32/45)

(41/45)

 

 

 

 

 

TT HÓA HC

PHÁP LUẬT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tho

Cô Yến

 

 

 

CN

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

CN

 

 

 

Tổ 2 (16/30)

(30/30)

CN

 

 

14-10

 

 

 

 

DINH DƯỠNG

GT & THĐD

Toán XSTK

 

14-10

 

 

 

 

HTA

14-10

 

 

 

 

 

 

 

TIẾT CHẾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

Cô Ngân

Cô Tú Anh

Cô Tường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(27/45)

(36/45)

(45/45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHI CHÚ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Thứ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN GIÁM HIỆU

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

LẬP KẾ HOẠCH

 

-Thứ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Thứ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Thứ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Thứ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Thứ 7

(13/10)

07h00: Học sinh toàn trường tham gia hoạt động "Ngày hội văn hóa giao thông" tại trường. Trang phục Áo thanh niên

 

 

 ĐỖ HUY SƠN 

VĂN TẤN THỊNH

 

DƯƠNG PHÙNG QUỐC VIỆT

17h00: Lớp CĐĐD10, CĐĐD11 tham gia chương trình "Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Việt Nam" tại trường THPT Phan Chu Trinh (Thầy Thông, Thầy Hoài phụ trách)


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)