THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (18/02 - 24/02/2019 )


UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 18/02 - 24/02/2019 )

 

 

 

 

 

 

 

 

18

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

4 tổ

2 tổ

2 tổ

3 tổ

2 tổ

02 tổ

01 tổ

02 tổ

 

 

THỨ
NGÀY

1 tổ

3 tổ

4 tổ

2 tổ

2 tổ

 

THỨ
NGÀY

2 tổ 

1 tổ

 

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
9AB

CĐĐD
10

CĐĐD
11

CĐĐD
LT1AB

CĐĐD
LT1CD
( BV_ BB )

CĐĐD
LT2A
 (BV.Tỉnh )

CĐĐD
LT2B
(TTYT_HTN)

CĐĐD
LT2C
( Tại Trường )

CĐĐD
LT3A
( BV_Lagi )

CĐĐD
LT3B
( TTYT
 Tánh Linh )

DSTC
19

CĐ DƯỢC
1AB

CĐ DƯỢC
2BC

CĐ DƯỢC 1C
Giờ học: 18h00

CĐ DƯỢC 2A
Giờ học: 18h00

CĐ DƯỢC 2D
Giờ học: 18h00

YS
30

YS
31

YS
(VB2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiểm Nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH NCKH

 

GDTC

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuốc

TT KTBC - SDH 1

Hóa Sinh

 

 

 

 

TT Tin Học

 

 

Sáng

Thầy Sơn

TTBV

Thầy Định

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Cường

Cô Thọ - T1 

Thầy Ân

 

 

Toán

 

Thầy Dinh

 TTBV

 

 

( 15/15/24/30)

 

(04/04/28/56)

 

 

 

 

 

 

 

 

( 20/45 )

( 20/32/90 )

( 18/30)

Kỹ Thuật 

Kỹ Thuật 

XS - TKYH

 

( 16/17 )

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 2

 

HTA

BC - SDH 1

BC - SDH 1

Cô Tường

 

 

 

HAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAI

 

 

 

Cô Thảo

Cô Thảo

( 15/15/21/30)

HAI

 

 

18-02

 

 

 

TT ĐDCS1

 

 

 

 

 

 

 

18-02

 

 

 

( 45/45 )

( 45/45 )

GĐ: 2

18-02

 

 

 

 

 

GT - THĐD

C. Hằng - T1

 

 

SKMT - VS

 

 

 

 

 

 

TT KTBC - SDH 1

Hóa Sinh

HTA

HTA

 

 

 

BTN - XH

 

Chiều

 

Cô Tú Anh

(12/45)

 

 

Cô An

 

 

 

 

 

 

Cô Thọ - T2 

Thầy Ân

 

 

 

 

 

Thầy Năm

 

 

 

( 04/30/30)

C. Thư - T2

 

 

( 15/15/25/30)

 

 

 

 

 

 

( 20/32/90 )

( 22/30)

 

 

 

 

 

( 15/15)

 

 

 

GĐ: 4

(12/45)

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

 

HTA

 

 

 

 

 

GĐ: 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Hóa H.C

 

 

 

 

 

 

 

 

Y Đức

 

Hóa Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dược Lý 1

T. Cường - T1 ( 20/30 )

TT Dược Liệu

TT Dược Liệu

 

 

TT Tin Học

 

 

Sáng

Thầy Chương

TTBV

Thầy Ân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tho

C. Thanh - T3 (12/30)

Cô Thư - T1

Thầy Bình

 

 

Thầy Dinh

 TTBV

 

 

( 05/30)

 

( 23/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 05/45)

TT Thực Vật Dược

( 48/60)

T1 ( 28/60)

Tin Học

 

( 17/17 )

 

 

 

GĐ: 1

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

C. Thư - T2 ( 28/60)

TT KTBC - SDH 1

TT KTBC - SDH 1

Cô Huệ

 

 

 

BA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

 

 

 

Cô Thảo

Cô  Thọ

( 04/15)

BA

 

 

19-02

 

 

 

TT ĐDCS1

 

 

 

 

 

 

 

19-02

 

 

TT Hóa H.C

T2 ( 28/60/90)

T2 ( 08/44/90 )

GĐ: 2

19-02

 

 

 

 

TH NCKH

 

C. Hằng - T1

 

 

Chính Trị

 

 

 

 

 

Bào Chế 2

TT KTBC - SDH 1

T. Cường - T2 ( 20/30 )

 

 

 

 

 

BTN - XH

 

Chiều

Thầy Sơn

 

(16/45)

 

 

Thầy Tự

 

 

 

 

 

Cô Thảo

Cô Thọ - T3 

C. Thanh - T4 (12/30)

 

 

 

 

 

Cô Huyền

 

 

( 15/15/28/30)

 

C. Thư - T2

 

 

( 30/30/06/30)

 

 

 

 

 

( 08/45)

( 20/32/90 )

TT Thực Vật Dược

 

 

 

 

 

( 21/45 )

 

 

GĐ: 1

 

(16/45)

 

 

GĐ: 2 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

 

C. Thư - T1 ( 28/60)

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Hóa H.C

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

Y Đức

 

Hóa Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

HD - DL3

TC - QL Dược

T. Cường - T1 ( 24/30 )

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Chương

TTBV

Thầy Ân

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tho

Cô Châu

C. Thanh - T3 (16/30)

 

 

 

 

 

 TTBV

 

 

( 10/30)

 

( 28/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

( 10/45 )

( 05/45 )

TT Thực Vật Dược

 

 

Toán

 

 

 

 

 

GĐ: 1

 

GĐ: 5

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

GĐ: 4

C. Thư - T4 ( 28/60)

Bệnh Học

Bệnh Học

XS - TKYH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Nga

Cô Nga

Cô Tường

 

 

20-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-02

 

 

 

(28/45)

(28/45)

( 15/15/25/30)

20-02

 

 

 

 

TH NCKH

 

TT ĐDCS1

 

 

SKMT - VS

 

 

 

 

 

 

 

TT Hóa H.C

HTA

HTA

GĐ: 2

 

 

BTN - XH

 

Chiều

Thầy Sơn

 

C. Hằng - T1

 

 

Cô An

 

 

 

 

 

 

TT KTBC - SDH 1

T. Cường - T2 ( 24/30 )

 

 

 

 

 

Cô Huyền

 

 

( 15/15/30/30)

 

(20/45)

 

 

( 15/15/29/30)

 

 

 

 

 

 

Cô Thọ - T1

C. Thanh - T4 (16/30)

 

 

 

 

 

( 25/45 )

 

 

GĐ: 1

 

C. Thư - T2

 

 

GĐ: 2

 

 

 

 

 

 

 ( 24/32/90 )

TT Thực Vật Dược

 

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

(20/45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Thư - T3 ( 28/60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi  KTHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y Đức

 

GDTC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT KTBC - SDH 1

VS - KST

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

Thầy Chương

TTBV

Thầy Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Thọ - T2 

Phòng Tin Học

 

 

 

 

 

 

 

 

( 15/30)

 

(04/04/32/56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 24/32/90 )

Lớp: 2B

TT Dược Liệu

TT Dược Liệu

 

 

 

 TTBV

 

 

GĐ: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số TT01 - Số TT 28 - 7h00

Cô Thư - T2

Thầy Bình

TT Tin Học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số TT29 - Số TT 56 - 8h15

( 48/60)

T2 ( 28/60)

Cô Huệ

 

 

 

NĂM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

 

 

 

TT KTBC - SDH 1

TT KTBC - SDH 1

T1 (04/60)

NĂM

 

 

21-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-02

 

 

Thi  KTHP 

Cô Thảo

Cô  Thọ

 

21-02

 

 

 

 

 

GT - THĐD

Hóa Sinh

 

 

Chính Trị

 

 

 

 

 

Bào Chế 2

TT KTBC - SDH 1

VS - KST

T1 ( 32/60/90)

T1 ( 12/44/90 )

 

 

 

Dược Lý 

 

 

 

Cô Tú Anh

Thầy Ân

 

 

Thầy Tự

 

 

 

 

 

Cô Thảo

Cô Thọ - T3 

Phòng Tin Học

 

 

 

 

 

Thầy Thắng

 

Chiều

 

( 08/30/30)

( 30/30)

 

 

( 30/30/10/30)

 

 

 

 

 

( 12/45)

( 24/32/90 )

Lớp: 2C

 

 

 

 

 

( 30/30/12/30)

 

 

 

GĐ: 4

GĐ: 1

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

GĐ: 5

 

Số TT01 - Số TT 29 - 13h30

 

 

 

 

 

GĐ: 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số TT30 - Số TT 57- 14h45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiểm Nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y Đức

 

GDTC

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuốc

Dược Lý 1

Hóa Sinh

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

Thầy Chương

TTBV

Thầy Định

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Cường

Cô Tho

Thầy Ân

 

 

 

 

 

 TTBV

 

 

( 20/30)

 

(04/04/36/56)

 

 

 

 

 

 

 

 

( 24/45 )

( 10/45)

( 27/30)

Bệnh Học

Bệnh Học

TT Tin Học

 

 

 

 

 

GĐ: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 2

GĐ: 4

HTA

Cô Nga

Cô Nga

Thầy Chính

 

 

 

SÁU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

 

 

 

(32/45)

(32/45)

T2 ( 04/60)

SÁU

 

 

22-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-02

 

 

 

HTA

HTA

 

22-02

 

Thi KTHP

 

 

Thi KTHP

GT - THĐD

TT ĐDCS1

TH NCKH

CSSK NCT

SKMT - VS

 

 

 

 

 

 

TC - QL Dược

Hóa Sinh

 

 

 

 

 

Bệnh Học 

 

Chiều

Anh Văn

Cô Tú Anh

C. Hằng - T1

Thầy Năm

Cô Huyền

Cô An

 

 

 

 

 

 

Cô Châu

Thầy Ân

 

 

 

 

 

 Ngoại ( TL02 )

 

 

Phòng tin học

( 12/30/30)

(24/45)

( 15/15/22/30)

( 21/30)

( 15/15/30/30)

 

 

 

 

 

 

( 09/45 )

( 30/30)

 

 

 

 

 

P. Tin học

 

 

A: 13h30

GĐ: 2

C. Thư - T2

GĐ: 4

18h00

GĐ: 1

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

HTA

 

 

 

 

 

14h45

 

 

B: 14h45

 

(24/45)

18h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSSK PN

 

 

 

 

 

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BMGĐ

CSSK NCT

 

 

Chính Trị

GPSL

XS - TKYH

 

Bảo Quản

 

TT Hóa H.C

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

Cô Ánh

Cô Huyền

 

VS- KST

Cô My

Thầy Khoa

Cô Tường

 

Thầy Bách

 

C. Thanh - T3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 04/15/30) 

( 26/30)

 

Thầy Tuấn

( 30/30/10/30)

( 15/15/07/30)

( 15/15/07/30)

 

( 14/30)

 

(20/30)

Hóa Dược

Hóa Dược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

(05/15)

GĐ: 3

 

 

 

Phòng TT

 

 

Cô Thọ

Cô Thọ

 

 

 

 

BẢY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢY

 Kiểm Nghiệm

 

 

( 25/25/07/30 )

( 25/25/07/30 )

 

BẢY

 

 

23-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-02

 

 

 

HTA

HTA

 

23-02

 

 

 

 

 

 

 

CSSK PN

CSSK NCT

 

VS- KST

Chính Trị

 

Toán

 

Bảo Quản

 

TT Hóa H.C

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 BMGĐ

Cô Huyền

 

Thầy Tuấn

Cô My

GPSL

XS - TKYH

 

Thầy Bách

 

C. Thanh - T4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Ánh

( 30/30)

 

(09/15)

( 30/30/14/30)

Thầy Khoa

Cô Tường

 

( 18/30)

 

(20/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 08/15/30) 

 

 

 

GĐ: 3

( 15/15/11/30)

( 15/15/11/30)

 

Phòng TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

 

 Kiểm Nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH NCKH

 

 

 

 

 

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Năm

QLĐD

 

VS- KST

Chính Trị

GPSL

XS - TKYH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

( 15/15/26/30)

Cô Hằng

 

Thầy Tuấn

Cô My

Thầy Khoa

Cô Tường

 

 

 

 

Hóa Dược

Hóa Dược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

( 05/30)

 

(14/15)

( 30/30/18/30)

( 15/15/15/30)

( 15/15/15/30)

 

 

 

 

Cô Thọ

Cô Thọ

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

CN

 

 

 

( 25/25/11/30 )

( 25/25/11/30 )

 

CN

 

 

24-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-02

 

 

 

HTA

HTA

 

24-02

 

 

 

 

 

 

 

TH NCKH

 

 

 

Chính Trị

GPSL

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thầy Năm

QLĐD

 

VS- KST

Cô My

Thầy Khoa

XS - TKYH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 15/15/30/30)

Cô Hằng

 

Thầy Tuấn

( 30/30/22/30)

( 15/15/19/30)

Cô Tường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

( 09/30)

 

(15/15)

GĐ: 3

 

( 15/15/19/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHI CHÚ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN GIÁM HIỆU

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

LẬP KẾ HOẠCH

 

Thứ 2

(18/02)

Họp cán bộ chủ chốt, 8h00, HTB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học Lại

Học phần: GDSK - THĐD lớp CĐĐDLT1ACD, CĐĐD10.
Thời gian: Các buổi tối thứ 7 và chủ nhật, bắt đầu từ ngày 23/02/2019.
Địa điểm: Tại văn phòng khoa Y.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vệ sinh trường học:

Lớp CĐ Dược 1AB, Y sỹ 30, DSTC19 làm vệ sinh trường học. Lớp liên hệ thầy Hoài phòng Y tế, 10h00 thứ 3 ( 19/02 ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp CĐ Dược 2BC làm vệ sinh trường học. Lớp liên hệ thầy Hoài phòng Y tế, 16h00 thứ 4 ( 20/02 ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp CĐĐD10, CĐĐD11 làm vệ sinh trường học. Lớp liên hệ thầy Hoài phòng Y tế, 16h00 thứ 6 ( 23/02 ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ĐỖ HUY SƠN 

VĂN TẤN THỊNH

 

 

TRƯƠNG VIỆT LINH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)