THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30( 04/3 - 10/3/2019 )


UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

 

 

 

 THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 04/3 - 10/3/2019 )

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

4 tổ

2 tổ

2 tổ

3 tổ

2 tổ

02 tổ

01 tổ

02 tổ

 

 

 

THỨ
NGÀY

1 tổ

3 tổ

4 tổ

2 tổ

2 tổ

 

THỨ
NGÀY

2 tổ 

1 tổ

 

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
9AB

CĐĐD
10

CĐĐD
11

CĐĐD
LT1AB

CĐĐD
LT1CD
( BV_ BB )

CĐĐD
LT2A
 (BV.Tỉnh )

CĐĐD
LT2B
(TTYT_HTN)

CĐĐD
LT2C
( Tại Trường )

CĐĐD
LT3A
( BV_Lagi )

CĐĐD
LT3B
( TTYT
 Tánh Linh )

CĐĐD
LT3C
( BV_ A.P)
Giờ học: 18h00 

DSTC
19

CĐ DƯỢC
1AB

CĐ DƯỢC
2BC

CĐ DƯỢC 1C
Giờ học: 18h00

CĐ DƯỢC 2A
Giờ học: 18h00

CĐ DƯỢC 2D
Giờ học: 18h00

YS
30

YS
31

YS
(VB2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Hóa H.C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDTC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bào Chế 2

TC - QL Dược

C. Thanh - T3 (28/30)

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

TTBV

Thầy Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Thảo

Cô Châu

T. Cường - T1 ( 28/30 )

 

 

 

 

 

 TTBV

 

 

 

 

(04/04/56/56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 24/45)

( 13/45 )

TT Thực Vật Dược

TT Hóa Phân Tích

TT KT BC - SDH1

TT Tin Học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chính Trị

 

GĐ: 3

GĐ: 4

C. Thư - T4 ( 40/60)

Thầy Cường

Cô Thư - T1

Cô Huệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô My

 

 

 

TT Hóa Sinh

T2 ( 32/60)

( 04/46/90 )

T1 (08/60)

 

 

 

HAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 12/30/30)

HAI

 

 

Thầy Ân - T2 ( 24/30)
PTT. Hóa Sinh

TT Hóa Dược

TT Dược Liệu

TT Tin Học

HAI

 

 

04-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 1

04-03

 

 

TT Hóa H.C

Cô Thọ - T1

T. Bình - T2

Thầy Chính

04-03

 

 

 

 

 

GT - THĐD

TT ĐDCS1

 

 

VS - KST

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Thanh - T4 (28/30)

( 16/30 )

( 36/60)

T2 ( 08/60)

 

 

BTN - XH

 

 

 

Cô Tú Anh

C. Hằng - T1

 

 

Thầy Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

T. Cường - T2 ( 28/30 )

 

 

 

 

 

Thầy Thiện

 

Chiều

 

( 30/30/02/30)

(36/45)

 

 

( 04/15)

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Thực Vật Dược

 

 

 

 

 

( 12/15)

 

 

 

GĐ: 3

C. Thư - T2

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Thư - T3 ( 40/60)

 

 

 

 

 

GĐ: 2

 

 

 

 

(36/45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Hóa Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. Thông - T1 ( 16/30)
PTT.Hóa Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Hóa H.C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT ĐDCS1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bào Chế 2

Dược Lý 1

C. Thanh - T3 (30/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTBV

C. Hằng - T1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Thảo

Cô Tho

T. Cường - T1 ( 30/30 )

TT Hóa Phân Tích

TT Hóa Dược

 

 

 

 TTBV

 

Sáng

 

 

(40/45)

 

 

 

 

 

 

 

Toán

 

( 28/45)

( 20/45)

TT Thực Vật Dược

T. Cường - T1

C. Trinh - T2

TT Tin Học

 

 

 

 

 

 

 

C. Thư - T2

 

 

 

 

 

 

 

XS - TKYH

 

GĐ: 3

GĐ: 4

C. Thư - T2 ( 40/60)

( 32/60)

( 16/30 )

Cô Huệ

 

 

 

 

 

 

 

(40/45)

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tường

 

 

 

TT Hóa Sinh

 

 

T1 ( 12/60)

 

 

 

BA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 04/15/30)

BA

 

 

T. Thông  - T4 (16/30)
PTT. Hóa Sinh

TT Dược Liệu

TT Dược Liệu

 

BA

 

 

05-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 1

05-03

 

 

TT Hóa H.C

C. Thư - T2

T. Bình - T1

TT Tin Học

05-03

 

 

 

 

 

GT - THĐD

 

 

 

VS - KST

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Thanh - T4 (30/30)

( 56/60)

( 36/60)

Thầy Chính

 

 

BTN - XH

 

 

 

Cô Tú Anh

 

 

 

Thầy Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

Thi TT Hóa Dược

T. Cường - T2 ( 30/30 )

 

 

T2 ( 12/60)

 

 

Thầy Thiện

 

Chiều

 

( 30/30/06/30)

 

 

 

( 08/15)

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 1

 

 

 

 

 

 

( 15/15)

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

 

Cô Thọ - Cô Thư

 

 

 

 

 

 

GĐ: 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Hóa Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Ngân  - T3 (12/30)
PTT. Hóa Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP

Thi KTHP

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

Toán XSTK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HD - DL3

Toán XSTK

VLĐC- LS

 

 

 

 

Pháp Luật

 

 

 

 

TTBV

( Học Lại )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tho

( Học Lại )

( TL02)

TT Hóa Phân Tích

TT Hóa Dược

TT Tin Học

 

Cô Yến

 TTBV

 

 

 

 

GĐ: 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 25/45 )

GĐ: 5

GĐ: 5

T. Cường - T2

C. Trinh - T1

Cô Huệ

 

(05/30)

 

 

 

 

 

7h15

 

 

 

 

 

 

 

Chính Trị

 

GĐ: 3

7h15

7h15

( 36/60)

( 16/30 )

T1 ( 16/60)

 

GĐ:4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô My

 

 

 

TT Dược Liệu

TT Dược Liệu

 

 

 

06-03

 

 

 

TT ĐDCS1

 

 

 

 

 

 

 

( 16/30/30)

06-03

 

 

 

C. Thư - T1

T. Bình - T2

TT Tin Học

06-03

 

 

 

 

 

Thi KTHP

C. Hằng - T1

 

 

VS - KST

 

 

 

 

GĐ: 1

 

 

Thi TT Hóa Dược

TT Hóa Sinh

( 56/60)

( 40/60)

Thầy Chính

 

Pháp Luật

BTN - XH

 

Chiều

 

SK - NCSK 

(44/45)

 

 

Thầy Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 2

Cô Ngân - T3 ( 16/30)

 

 

T2 ( 16/60)

 

Cô Yến

Cô Huyền

 

 

 

HVCN

C. Thư - T2

 

 

( 12/15)

 

 

 

 

 

 

 

Cô Thọ - Cô Thư

PTT. Hóa Sinh

 

 

 

 

(09/30)

( 33/45 )

 

 

 

BM. YTCC

(44/45)

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Thông - T1 ( 20/30)

 

 

 

 

GĐ:2

GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTT.GPSL1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiểm Nghiệm

 

TT Hóa Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuốc

 

Thầy Ân - T2 ( 28/30)
PTT. Hóa Sinh


 

 

 

 

Pháp Luật

 

 

Sáng

Y Đức

TTBV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Cường

 

Thầy Thông - T4 ( 20/30)

 

 

 

 

Cô Yến

 

 

 

A: 7h15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán

 

( 40/45 )

 

PTT.GPSL1

TT Hóa Dược

TT KT BC - SDH1

Thi KTHP

 

(14/30)

 TTBV

 

 

B: 8h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XS - TKYH

 

GĐ: 2

 

TT Thực Vật Dược

Cô Thọ - T2

Cô Thư - T2

Anh Văn CB

 

GĐ: 4

 

 

 

P. Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tường

 

 

 

C. Thư - T1 ( 40/60)

( 20/30)

( 04/46/90 )

P. Tin Học

 

 

 

NĂM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 08/15/30)

NĂM

 

 

 

TT  Hóa Phân Tích

TT Dược Liệu

18h00

NĂM

 

 

07-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 1

07-03

 

 

TT Hóa Sinh

Thầy Cường

T. Bình - T1

 

07-03

 

 

 

 

 

GT - THĐD

TT ĐDCS1

 

 

VS - KST

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP

Cô Ngân - T3 ( 20/30)

T1 ( 36/60)

( 40/60)

 

 

Pháp Luật

BTN - XH

 

 

 

Cô Tú Anh

C. Hằng - T1

 

 

Thầy Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

Hóa Dược 

PTT. Hóa Sinh

 

 

 

 

Cô Yến

Cô Huyền

 

Chiều

 

( 30/30/10/30)

(45/45)

 

 

( 15/15)

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Tin Học

Thầy Thông - T4 ( 24/30)

 

 

 

 

(18/30)

( 37/45 )

 

 

 

GĐ: 3

C. Thư - T2

 

 

GĐ: 2

 

 

 

 

 

 

 

A: 13h30

PTT.GPSL1

 

 

 

 

GĐ:1

GĐ: 4

 

 

 

 

(45/45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B: 14h45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HD - DL3

Thi TT Hóa Dược

TT Hóa Sinh

 

 

 

 

Pháp Luật

 

 

Sáng

ĐD BCK

TTBV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tho

Tổ 3

Thầy Ân - T2 ( 30/30)

 

 

 

 

Cô Yến

 TTBV

 

 

A: 7h15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 30/45 )

Cô Thọ - Cô Thư

PTT. Hóa Sinh

 

 

 

 

(23/30)

 

 

 

B: 8h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

Thầy Thông - T1 ( 24/30)

 

 

 

 

GĐ:3

 

SÁU

 

P. Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

 

 

PTT.GPSL1

 

 

 

SÁU

 

 

08-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08-03

 

 

 

 

 

 

08-03

 

 

 

 

 

 

 

TT CSSK PN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 BMGĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Ánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 02 (08/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thi KTHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSSKCĐ

 

 

 

Thi KTHP

Thi KTHP

 

 

 

Bảo Quản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( TL02)

 

 

TT VS- KST

VLĐC - LS

Toán 

 

 

 

Thầy Bách

 

 

 

 

 

 

Pháp Luật

 

 

 

 

 

 

7h30, GĐ: 4

 

 

Thầy Sương

GĐ: 3, 4.

XS - TKYH

 

 

 

( 30/30)

 

 

 

 

 

 

Cô Yến

 

 

 

 

 

 

 Thi KTHP

 

 

(12/30)

7h30

9h00

 

 

 

Phòng TT

 

 

 

 

 

 

(28/30)

 

 

Sáng

 

 

 

GT - THĐD

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kiểm Nghiệm

 

 

 

 

 

 

PT. GPSL

 

 

 

 

 

 

( TL02)

 

 

 

 

 

 

Toán

 

 

 

 

Hóa Dược

Hóa Dược

 

 

Số 01

 

 

 

 

 

 

7h30, GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

XS - TKYH

 

 

 

 

Cô Thọ

Cô Thọ

Chính Trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tường

 

 

 

 

(25/25/45)

(25/25/45)

Thầy Tự

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thi KTHP

 

 

 

 

 

 

( 12/15/30)

 

 

 

 

( 15/15/30)

( 15/15/30)

( 16/60/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

THNCKH

 

 

 

 

 

 

GĐ: 1

 

 

 

 

GĐ: 4

GĐ: 4

GĐ: 2

 

 

 

BẢY

 

 

 

 

( BMYTCC)

 

 

 

 

 

 

 

BẢY

 

 

 

 

 

Thầy Tự

BẢY

 

 

09-03

 

 

 

 

TT CSSK PN

 

 

 

 

 

 

 

09-03

 

 

 

 

 

 

09-03

 

 

 

 

 

 

 

 BMGĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pháp Luật

 

 

 

 

 

 

Cô Ánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Yến

 

 

 

 

 

 

Tổ 03 (08/30)

 

 

TT VS- KST

Tin Học 

SH & DT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30/30)

 

 

Chiều

 

 

 

13h30

 

 

Thầy Sương

Thầy Việt

Thầy Linh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT. GPSL

 

 

 

 

 

 

TT CSSK PN

 

 

(16/30)

(04/15)

( 08/15/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 01

 

 

 

 

 

 

 BMGĐ

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Ánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 01 (08/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT CSSK PN

Thi KTHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BMGĐ

CSSK NCT

 

TT VS- KST

Tin Học 

SH & DT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

Cô Ánh

8h30

 

Thầy Sương

Thầy Việt

Thầy Linh

 

 

 

 

 

 

Hóa Dược

Hóa Dược

Chính Trị

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 02 (12/30)

 

 

(20/30)

(08/15)

( 12/15/30)

 

Toán

 

 

 

 

Cô Tho

Cô Tho

Thầy Tự

 

 

 

CN

 

 

 

 

13h30

Thi KTHP

 

 

GĐ: 3

 

 

XS - TKYH

CN

 

 

 

( 08/20/45 )

( 08/20/45 )

( 20/60/30)

CN

 

 

10-03

 

 

 

 

TT CSSK PN

CSSK CĐ

 

 

 

 

 

Cô Tường

10-03

 

 

 

GĐ: 4

GĐ: 4

GĐ: 2

10-03

 

 

 

 

 

 

 

 BMGĐ

( TL02 - HL)

 

 

 

 

 

( 15/15/01/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

Cô Ánh

9h45

 

TT VS- KST

Tin Học 

SH & DT

 

GĐ: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 01 (12/30)

Thi KTHP

 

Thầy Sương

Thầy Việt

Thầy Linh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h30

CSSKPN

 

(24/30)

(12/15)

( 15/15/01/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT CSSK PN

BMGĐ (TL2)

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BMGĐ

9h45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Ánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 03 (12/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHI CHÚ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thứ 2 

(04/3)

Chào cờ toàn trường.

 

 

 

BAN GIÁM HIỆU

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

LẬP KẾ HOẠCH

 

Thứ 5

(07/3)

 Họp giáo viên: Sơ kết HK1 vào lúc 16h00 tại  HTB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

(08/3)

 Sinh hoạt công đoàn vào lúc 14h00 tại  HTB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vệ sinh trường học:

Lớp CĐ Dược 2BC làm vệ sinh trường học. Lớp liên hệ thầy Hoài phòng Y tế, 16h00 thứ 3 ( 05/3 ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp CĐĐD10, CĐĐD11 làm vệ sinh trường học. Lớp liên hệ thầy Hoài phòng Y tế, 16h00 thứ 4 ( 06/3 ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp CĐ Dược 1AB làm vệ sinh trường học. Lớp liên hệ thầy Hoài phòng Y tế, 16h00 thứ 5 ( 07/3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp CĐĐD9AB, DSTC19 làm vệ sinh trường học. Lớp liên hệ thầy Hoài phòng Y tế, 10h00 thứ 6 (08/3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ĐỖ HUY SƠN 

VĂN TẤN THỊNH

 

 

TRƯƠNG VIỆT LINH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)