THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41( 20/5 - 26/5/2019 )


 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 20/5 - 26/5/2019 )

 

 

 

 

 

 

 

20

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

4 tổ

2 tổ

2 tổ

3 tổ

2 tổ

02 tổ

01 tổ

02 tổ

 

 

 

 

THỨ
NGÀY

1 tổ

3 tổ

4 tổ

2 tổ

2 tổ

 

THỨ
NGÀY

2 tổ 

1 tổ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
9AB

CĐĐD
10

CĐĐD
11

CĐĐD
LT1AB

CĐĐD
LT1CD
(BV_ BB)

CĐĐD
LT2A
 (BV.Tỉnh )

CĐĐD
LT2B
(TTYT_HTN)

CĐĐD
LT2C
( Tại Trường)

CĐĐD
LT3A
( BV_Lagi )

CĐĐD
LT3B
( TTYT
 Tánh Linh )

CĐĐD
LT3C
( BV_ A.P)
Giờ học: 18h00 

CĐĐD
LT3D
( BV_ BB)
 

DSTC
19

CĐ DƯỢC
1AB

CĐ DƯỢC
2BC

CĐ DƯỢC 1C
Giờ học: 18h00

CĐ DƯỢC 2A
Giờ học: 18h00

CĐ DƯỢC 2D
Giờ học: 18h00

YS
30

YS
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT KT BC - SDH 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh Văn CN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Thọ _T1 (24/32)

Bệnh Học

 

 

 

 

DD VSATTP

 

 

 

 

TTBV

Cô Lê

TTBV

TTBV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT KT BC - SDH 2

Thầy Tuấn

Anh Văn 1

Anh Văn 1

 

 

C. Tú Anh

TTBV

 

 

 

 

(28/30)

 

 

 

 

 

 

 

Hóa Học 

 

 

 

Cô Thảo _T2 (20/28)

(22/45)

Cô Loan

Cô Loan

TT Tin Học

 

( 04/30)

 

 

Sáng

 

 

GĐ: 2

 

 

 

 

 

 

 

T. Cường

 

 

 

TT Dược Lý

GĐ: 4

( 40/60)

( 40/60)

Cô Huệ

 

GĐ: 3

 

HAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(28/30)

 

HAI

 

C. Châu - T3 ( 16/36)

 

GĐ: 4

GĐ: 4

T1 (56/60)

HAI

 

 

20-05

 

 

 

 

 

 

CSNL

 

 

 

 

GĐ: 1

 

20-05

 

TT KT BC - SDH 2

 

 

 

Thầy Chính

20/05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bệnh Nội Khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Thọ _T2 (24/32)

 

 

 

T2 (56/60)

 

DD VSATTP

 

 

Chiều

 

 

 

TTBV

TTBV

(20/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

TT KT BC - SDH 2

 

 

 

 

 

C. Tú Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Huyền

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Thảo _T3 (24/28)

 

 

 

 

 

( 08/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Dược Lý

 

 

 

 

 

GĐ: 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Châu - T1 ( 16/36)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT KT BC - SDH 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Thọ _T3 (24/32)

 

 

 

 

 

DD VSATTP

 

 

Sáng

 

TTBV

 

TTBV

TTBV

 

 

 

 

 

TT. GPSL

 

 

 

TT KT BC - SDH 2

 

TT KN Thuốc

TT KT BC -SDH1

 

 

C. Tú Anh

 TTBV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. Khoa

 

 

 

Cô Thảo _T1 (24/28)

 

Cô Thanh 

Cô Thọ - T1

Hóa Sinh

 

( 13/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1_ (16/30)

 

 

 

TT Dược Lý

 

T2 (40/60)

( 40/44/90 )

Thầy Ân

 

GĐ: 3

 

BA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTT. GPSL

 

BA

 

C. Châu - T2 ( 16/36)

 

 

 

(04/30)

BA

 

 

21-05

 

 

 

 

 

 

CSNL

 

 

 

 

 

 

21-05

Thi KTHP

 

 

TT KT BC -SDH1

TT KN Thuốc

GĐ: 2

21-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bệnh Nội Khoa

 

 

 

 

 

 

 

KN Thuốc

TT KT BC - SDH 2

 

C. Thư - T1

T. Cường

 

 

DD VSATTP

Thi KTHP

 

Chiều

 

 

 

TTBV

TTBV

(24/30)

 

 

 

 

 

 

 

( Lý Thuyết )

Cô Thảo _T2 (24/28)

 

 ( 12/28/90)

T2 (24/60)

 

 

C. Tú Anh

Chính Trị

 

 

 

 

 

 

 

C. Huyền

 

 

 

 

 

 

 

P. Tin học

TT Dược Lý

 

 

 

 

 

( 17/30)

P. Tin học

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

 

13h30

C. Châu -  T1 ( 20/36)

 

 

 

 

 

GĐ: 2

13h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT KT BC - SDH 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Thọ _T3 (28/32)

Bệnh Học

 

 

 

 

DD VSATTP

 

 

 

 

 

 

TTBV

TTBV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT KT BC - SDH 2

Thầy Tuấn

 

 

 

 

C. Tú Anh

 

 

Sáng

 

TTBV

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa Học 

 

 

 

Cô Thảo _T2 (28/28)

(27/45)

Anh Văn 1

Anh Văn 1

TT VSKST

 

( 22/30)

 TTBV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. Cường

 

 

 

TT Kiểm Nghiệm

GĐ: 4

Cô Loan

Cô Loan

(12/30)

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30/30)

 

 

T. Cường - T1 (44/60)

 

( 44/60)

( 44/60)

T. Khoa

 

 

22-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 1

 

22-05

 

TT KT BC - SDH 2

 

GĐ: 4

GĐ: 4

GĐ: 2

22-05

 

 

 

 

 

 

Anh Văn CN

 

 

Thi KTHP

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Thọ _T2 (28/32)

 

 

 

 

 

DD VSATTP

GDTC

 

Chiều

 

 

Cô Lê

 

 

Hóa Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

TT KT BC - SDH 2

 

 

 

 

 

C. Tú Anh

T. Định

 

 

 

 

(30/30)

TTBV

TTBV

P. Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Thảo _T1  (28/28)

 

 

 

 

 

( 26/30)

(03/03/21/27)

 

 

 

 

GĐ: 2

 

 

13h30, 14h30

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Dược Lý

 

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Châu _ T3 ( 20/36)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT KT BC - SDH 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT. GPSL

 

 

 

Cô Thọ _T1 (28/32)

Bệnh Học

Thi KTHP

 

 

DD VSATTP

 

 

 

 

TTBV

 

TTBV

TTBV

 

 

 

 

 

T. Khoa

 

 

 

TT KT BC - SDH 2

Thầy Tuấn

Hóa Dược ( Lý Thuyết )

 

 

C. Tú Anh

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2_ (16/30)

 

 

 

Cô Thảo _T3 (28/28)

(32/45)

Phòng Tin Học

Hóa Sinh

 

( 30/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTT. GPSL

 

 

 

TT Dược Lý

GĐ: 4

 

Thầy Ân

 

GĐ: 3

 TTBV

NĂM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

 

C. Châu -  T2 ( 20/36)

 

Lớp  CĐ Dược 1C: P. Số 01  

(08/30)

NĂM

 

 

23-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT. Hóa Sinh

 

23-05

 

TT KT BC - SDH 2

 

18h00

GĐ: 2

23-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSSKTE

 

 

 

 

T. Thông

 

 

Thi KTHP

Cô Thọ _T3 (32/32)

Anh Văn 2

 

 

 

 

GDTC

 

 

 

 

 

TTBV

TTBV

C. Hằng

 

 

 

 

T1_(16/30)

 

 

KN Thuốc

TT Dược Lý

Cô Thu

Lớp  CĐ Dược 2A

 

 

 

T. Định

 

Chiều

 

 

 

 

 

( 04/30)

 

 

 

 

PTT. Hóa Sinh

 

 

(  Thực Hành )

T. Bình - T1 (08/36)

(23/60)

18h00, 19h00

 

 

 

(03/03/25/27)

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

 

T. Cường - C. Châu

 

GĐ: 4

P. Số 01 + P. Số 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT KT BC - SDH 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT. GPSL

 

 

 

Cô Thọ _T1 (32/32)

Bệnh Học

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

TTBV

 

TTBV

TTBV

 

 

 

 

 

T. Khoa

 

 

 

TT Dược Lý

Thầy Tuấn

 

 

 

 

 

 TTBV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1_ (20/30)

 

 

 

C. Châu - T2 ( 24/36)

(37/45)

Anh Văn 1

Anh Văn 1

Hóa Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTT. GPSL

 

 

 

 

GĐ: 4

Cô Loan

Cô Loan

Thầy Ân

 

 

 

SÁU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

 

 

 

( 48/60)

( 48/60)

(12/30)

SÁU

 

 

24-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT. Hóa Sinh

 

24-05

 

TT KT BC - SDH 2

 

GĐ: 4

GĐ: 4

GĐ: 2

24-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh Văn

 

 

T. Thông

Chính trị

 

 

Cô Thọ _T2 (32/32)

Anh Văn 2

 

 

 

 

 

GDTC

 

Chiều

 

 

 

TTBV

TTBV

 

 

Cô  Lê

 

 

T2_(16/30)

Cô My

 

 

TT Dược Lý

Cô Thu

 

 

 

 

 

T. Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13/30/0/30)

 

 

PTT. Hóa Sinh

(22/30/0/30)

 

 

C. Châu - T3 ( 24/36)

(27/60)

 

 

 

 

 

(03/03/27/27)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18h00

 

 

 

18h00

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSNL 

Anh Văn

VLĐC - LS

Anh Văn

 

Chính trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

TTBV

TTBV

 

Bệnh Ngoại Khoa

Cô  Lê

Thầy Bửu

Cô Mai

TT. GPSL

Cô My

 

 

TT Dược Lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Tú Anh

(18/30/0/30)

(15/15/19/30)

(30/30/21/30)

T. Khoa

(27/30/0/30)

 

 

T. Bình - T2 (12/36)

 

TT KT BC -SDH1

TT KT BC -SDH1

Hóa Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(05/30)

GĐ: 4

 

 

T2_ (20/30)

 

 

 

 

 

C. Thư - T2

Cô Thọ - T1

Thầy Ân

 

 

 

BẢY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTT. GPSL

 

BẢY

 

 

 

 ( 16/28/90)

( 44/44/90 )

(16/30)

BẢY

 

 

25-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-05

 

 

 

 

 

GĐ: 2

25-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSNL 

Anh Văn

VLĐC - LS

Anh Văn

TT. Hóa Sinh

Chính trị

 

 

TT Dược Lý

 

TT KN Thuốc

TT Dược Lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTBV

TTBV

 

Bệnh Ngoại Khoa

Cô  Lê

Thầy Bửu

Cô Mai

T. Thông

Cô My

 

 

T. Bình - T3 ( 12/36)

 

Cô Thanh 

T. Bình

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

C. Tú Anh

(22/30/0/30)

(15/15/23/30)

(30/30/25/30)

T1_(20/30)

(30/30/01/30)

 

 

 

 

T1 (36/60)

T2 (04/20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(09/30)

GĐ: 4

 

 

PTT. Hóa Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSNL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh Ngoại Khoa

Anh Văn

VLĐC - LS

Anh Văn

TT. GPSL

Chính trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

TTBV

TTBV

 

C. Tú Anh

Cô  Lê

Thầy Bửu

Cô Mai

T. Khoa

Cô My

 

 

 

 

Anh Văn 1

Anh Văn 1

Tin Học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14/30)

(27/30/0/30)

(15/15/27/30)

(30/30/29/30)

T1_ (24/30)

(30/30/05/30)

CN

 

 

 

Cô Loan

Cô Loan

Cô Huệ

CN

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

PTT. GPSL

 

26-05

 

 

 

( 52/60)

( 52/60)

( 15/15)

26-05

 

 

26-05

 

 

 

 

 

 

 

CSNL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

GĐ: 4

GĐ: 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh Ngoại 

Anh Văn

VLĐC - LS

Anh Văn

TT. Hóa Sinh

Chính trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

TTBV

TTBV

 

Khoa

Cô  Lê

Thầy Bửu

Cô Mai

T. Thông

Cô My

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Tú Anh

(30/30/01/30)

(15/15/30/30)

(30/30/30/30)

T2_(20/30)

(30/30/09/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18/30)

GĐ: 4

 

 

PTT. Hóa Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHI CHÚ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

( 20/5)

Ban giám hiệu và lãnh đạo Khoa Y gặp mặt sinh viên Nhật Bản lúc 14h00 tại HTB.

 

 

 

 

 

 

 

BAN GIÁM HIỆU

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

    LẬP KẾ HOẠCH

Thứ 4

( 22/5)

GVCN sinh hoạt lớp lúc 16h00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học lại

 Học phần: Bệnh Học Nội, lớp YSĐK30, YSĐK31.
Thời gian : Từ ngày 20/5/2019 đến 02/6/2019 tại Bộ môn Nội Nhi Nhiễm - YHCS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vệ sinh trường học:

Lớp CĐ Dược 1AB, DSTC19 làm vệ sinh trường học. Lớp liên hệ thầy Hoài phòng Y tế, 16h00 thứ 3 (21/5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp CĐĐD11 làm vệ sinh trường học. Lớp liên hệ thầy Hoài phòng Y tế, 16h00 thứ 4 (22/5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp CĐ Dược 2BC làm vệ sinh trường học. Lớp liên hệ thầy Hoài phòng Y tế, 16h00 thứ 5 (23/5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ĐỖ HUY SƠN 

VĂN TẤN THỊNH

 

 

TRƯƠNG VIỆT LINH

   

Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)