Cẩm nang Một số cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp


Thông tin Cẩm nang một số cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp.

Phần I: Chính sách đối với người học

Phần II: Chính sách đối với nhà giáo

Phần III: Chính sách đối với  Cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Phần IV:  Một số cơ chế, chính sách khác

Xem nội dung

https://drive.google.com/file/d/1g0kEQTuO3_lhUNNDq24yQENxZDS75kS8/view?usp=sharing