Thông báo mở lớp Ôn chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản (K3) và nâng cao (K1) trong tháng 9 -2022