Thông báo mở lớp Ôn chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản (K4) và nâng cao trong tháng 11 -2022