Kết quả Kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 18/08/2019.
Chi tiết
Kết quả kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ B - Khóa: ABK41; ABK42; ABK43; ABK44; ABK.HTN1; ABK.HTB1; ABK.NT1

Chi tiết
Kết quả kiểm tra Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B - Khóa: ABK41
Chi tiết
Kết quả kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ B - Khóa: ABK38; ABK39; ABK40
Chi tiết
Kết quả kiểm tra chính thức Anh văn CCB - Khóa: ABK35 và ABK36
Chi tiết

Tổng số : 5 bài viết
Trang
1