Kết quả kiểm tra Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B - Khóa: ABK41


TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH THUẬN

 

 TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

 

DANH SÁCH ĐIỂM KIỂM TRA 
KỲ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH 
TRÌNH ĐỘ B - Khoá ABK41
Các tin tiếp
Kết quả kiểm tra Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B - Khóa: ABK41   (2/7/2019)
Kết quả kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ B - Khóa: ABK38; ABK39; ABK40   (2/7/2019)
Kết quả kiểm tra chính thức Anh văn CCB - Khóa: ABK35 và ABK36   (21/11/2018)