Kết quả kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ B, C các khóa TP, K47, HTB4, K48, DN, K49, HTB5, C4, TV, C5, K50, C6, K51, K52.


 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH THUẬN

 

TRUNG TÂM TIN HỌC -NGOẠI NGỮ

 

DANH SÁCH ĐIỂM KIỂM TRA
KỲ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B,TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ C

 

Xem danh sách kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B - Khóa ABK.TP1

Xem danh sách kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B - Khóa ABK47

Xem danh sách kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B - Khóa ABK.HTB4

Xem danh sách kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B - Khóa ABK48

Xem danh sách kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B - Khóa ABK.ĐN

Xem danh sách kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B - Khóa ABK49

Xem danh sách kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B - Khóa ABK.HTB5

Xem danh sách kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh trình độ C - Khóa ACK4

Xem danh sách kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B - Khóa ABK.TV

Xem danh sách kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh trình độ C - Khóa ACK5

Xem danh sách kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B - Khóa ABK50

Xem danh sách kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh trình độ C - Khóa ACK6

Xem danh sách kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B - Khóa ABK51

Xem danh sách kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B - Khóa ABK52Các tin tiếp
Kết quả Kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 8/12/2019 và ngày 12/01/2020   (17/2/2020)
Kết quả kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ B, C các khóa TP, K47, HTB4, K48, DN, K49, HTB5, C4, TV, C5, K50, C6, K51, K52.   (17/2/2020)
Kết quả Kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 3/11/2019   (26/11/2019)
Kết quả kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ C - Khóa: ACK3; chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ B - Khóa: ABK46;   (18/11/2019)
Kết quả Kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 13/10/2019 và ngày 27/10/2019   (18/11/2019)
Kết quả Kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 18/08/2019.   (9/9/2019)
Kết quả kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ B - Khóa: ABK41; ABK42; ABK43; ABK44; ABK.HTN1; ABK.HTB1; ABK.NT1   (9/9/2019)
Kết quả kiểm tra Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B - Khóa: ABK41   (2/7/2019)
Kết quả kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ B - Khóa: ABK38; ABK39; ABK40   (2/7/2019)
Kết quả kiểm tra chính thức Anh văn CCB - Khóa: ABK35 và ABK36   (21/11/2018)