Kết quả Kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản K4 - khóa ngày: 23/8/2020


TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH THUẬN

 

TRUNG TÂM TIN HỌC -NGOẠI NGỮ

 

DANH SÁCH ĐIỂM KIỂM TRA
KỲ KIỂM TRACHỨNG CHỈ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN


Xem Kết quả Kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản K4 - khóa ngày: 23/8/2020

Các tin tiếp
Kết quả Kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản K4 - khóa ngày: 23/8/2020   (26/8/2020)
Kết quả Kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 8/12/2019 và ngày 12/01/2020   (17/2/2020)
Kết quả kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ B, C các khóa TP, K47, HTB4, K48, DN, K49, HTB5, C4, TV, C5, K50, C6, K51, K52.   (17/2/2020)
Kết quả Kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 3/11/2019   (26/11/2019)
Kết quả kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ C - Khóa: ACK3; chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ B - Khóa: ABK46;   (18/11/2019)
Kết quả Kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 13/10/2019 và ngày 27/10/2019   (18/11/2019)
Kết quả Kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 18/08/2019.   (9/9/2019)
Kết quả kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ B - Khóa: ABK41; ABK42; ABK43; ABK44; ABK.HTN1; ABK.HTB1; ABK.NT1   (9/9/2019)
Kết quả kiểm tra Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B - Khóa: ABK41   (2/7/2019)
Kết quả kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ B - Khóa: ABK38; ABK39; ABK40   (2/7/2019)
Kết quả kiểm tra chính thức Anh văn CCB - Khóa: ABK35 và ABK36   (21/11/2018)