Thông báo mở lớp Ôn chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản (K1) và nâng cao (K1) trong tháng 3 -2022
Chi tiết
Thông báo mở lớp Ôn chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản (K5) trong tháng 9 -2020
Chi tiết
Thông báo mở lớp Ôn chứng chỉ Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tương ứng cấp độ A2, B1 ( theo khung tham chiếu chung châu Âu)
Chi tiết
Thông báo mở lớp Ôn chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản (K4) trong tháng 6 -2020
Chi tiết
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B khóa ABK47 ngày 30/10/2019
Chi tiết
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản ngày 13/10/2019
Chi tiết
Thông báo khai giảng lớp Ôn chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B, trình độ C trong tháng 10-2019
Chi tiết
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B khóa ABK46 ngày 6/10/2019
Chi tiết
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản ngày 18/8/2019
Chi tiết
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B khóa ABK44 ngày 4/8/2019
Chi tiết
Thông báo khai giảng lớp Ôn chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B (K45), trình độ C (K3) và chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản (k15), nâng cao (K1) trong tháng 7-2019
Chi tiết
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B khóa ABK43 ngày 28/7/2019
Chi tiết
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B khóa ABK41 ngày 9/6/2019
Chi tiết
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B khóa ABK40 ngày 26/5/2019

Chi tiết

Tổng số : 14 bài viết
Trang
1