Thông báo mở lớp Ôn chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản (K1) và nâng cao (K1) trong tháng 3 -2022Các tin tiếp
Thông báo mở lớp Ôn chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản (K1) và nâng cao (K1) trong tháng 3 -2022   (24/2/2022)
Thông báo mở lớp Ôn chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản (K5) trong tháng 9 -2020   (4/9/2020)
Thông báo mở lớp Ôn chứng chỉ Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tương ứng cấp độ A2, B1 ( theo khung tham chiếu chung châu Âu)   (6/7/2020)
Thông báo mở lớp Ôn chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản (K4) trong tháng 6 -2020   (9/6/2020)
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B khóa ABK47 ngày 30/10/2019   (26/11/2019)
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản ngày 13/10/2019   (11/10/2019)
Thông báo khai giảng lớp Ôn chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B, trình độ C trong tháng 10-2019   (11/10/2019)
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B khóa ABK46 ngày 6/10/2019   (3/10/2019)
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản ngày 18/8/2019   (17/8/2019)
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B khóa ABK44 ngày 4/8/2019   (1/8/2019)
Thông báo khai giảng lớp Ôn chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B (K45), trình độ C (K3) và chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản (k15), nâng cao (K1) trong tháng 7-2019   (1/8/2019)
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B khóa ABK43 ngày 28/7/2019   (21/7/2019)
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B khóa ABK41 ngày 9/6/2019   (27/5/2019)
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B khóa ABK40 ngày 26/5/2019   (15/5/2019)