Thẩm định giá tài sản mua sắm tài sản phục vụ giảng dạy năm 2021
Chi tiết
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu Sửa chữa kính hiển vi
Chi tiết
Thông báo khởi công xây dựng Gói thầu số 01 - Xây lắp toàn bộ công trình thuộc công trình Sửa chữa khối nhà làm việc BGH và các phòng bộ môn, khối hành chính - cầu nối, tường rào - nhà bảo vệ thuộc Trường CĐ Y tế Bình Thuận

 

Chi tiết
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu gói số 5 - bảo hiểm công trình Sửa chữa Khối nhà làm việc BGH và các phòng bộ môn khối hành chính - cầu nối, cổng tường rào - nhà bảo vệ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận
Chi tiết
Quyết định về việc phê duyệt E-HSMT (lần 2) gói thầu mua sắm thiết bị giảng dạy năm 2021
Chi tiết
Quyết định hủy thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy năm 2021
Chi tiết
Quyết định thành lập Ban Thanh lý, hủy tài sản
Chi tiết
Quyết định hủy tài sản, công cụ dụng cụ năm 2020
Chi tiết

Tổng số : 8 bài viết
Trang
1