Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận - Xây dựng và giữ vững danh hiệu tổ chức đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền

Theo trang danguykhoibinhthuan.vn: Trong những năm qua, Chi bộ 3 đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Trường và nhiệm vụ chuyên môn của Ban Giám hiệu Trường giao, Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; hàng năm đều thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.Chi bộ 3 là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận được thành lập vào tháng 02 năm 2013 (gồm Trung tâm Khảo thí, Bảo đảm Chất lượng và Khoa Y); Chi bộ hiện có 14 đảng viên, trong đó 11 đảng viên chính thức, 03 đảng viên dự bị.

Trong những năm qua, Chi bộ 3 đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Trường và nhiệm vụ chuyên môn của Ban Giám hiệu Trường giao, Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; hàng năm đều thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Quan tâm nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của đảng viên, quần chúng để có những biện pháp thiết thực giúp đảng viên, quần chúng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm công tác, gắn bó với nghề; trong đó thể hiện kết quả rõ nét ở một số nhiệm vụ:

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được phân công; đề cao việc nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy hết năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy, chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nâng cao đạo đức nhà giáo. Đổi mới chương trình, nội dung, cải tiến phương pháp dạy và học; hầu hết cán bộ giảng dạy đã sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực, lấy người học làm trung tâm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, 100% số học phần lý thuyết được giảng dạy bằng giáo án điện tử, tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính. Chú trọng việc thực hành của học sinh tại bệnh viện, tăng cường việc thực hành, nâng cao kĩ năng, tay nghề cho học sinh, sinh viên. Nhiều đảng viên trong Chi bộ tham gia công tác nghiên cứu khoa học; hằng năm đều có từ 02 đề tài hoặc sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng khoa học cấp cơ sở nghiệm thu và triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực như đề tài Khảo sát các yếu tố tác động đến động lực học tập của sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận , đề tài Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập qua đánh giá của sinh viên trường Cao đẳng y tế Bình Thuận năm học 2019 - 2020”.

Về lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; triển khai kịp thời các nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Trường đến đảng viên và quần chúng. Đảng viên trong chi bộ tham gia đầy đủ các buổi học tập, quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng. Mỗi đảng viên thực sự gương mẫu trong các hoạt động, luôn có lập trường quan điểm vững vàng. Cán bộ, đảng viên, giáo viên đoàn kết, phối hợp tốt trong công tác, thường xuyên giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tham gia tích cực vào các hoạt động của địa phương tạo được uy tín tốt với nhân dân địa phương.

Về lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ: Chi bộ đã phối hợp với lãnh đạo Khoa Y, Trung tâm Khảo thí quan tâm đến việc chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận; tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Trường trong việc đào tạo, bố trí, sắp xếp cán bộ tại các bộ phận thuộc Chi bộ quản lý một cách hợp lý. Trong 05 năm (2017-2021), Chi bộ có 03 đồng chí đi học sau đại học, 06 đồng chí đi học đại học, 02 đồng chí đi học Cao cấp lý luận chính trị, 01 đồng chí đi học Trung cấp lý luận chính trị. Ngoài ra tất cả các đồng chí có chức vụ đều tham gia các lớp cập nhật kiến thức và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đầy đủ theo quy định.

Về lãnh đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể chính trị - xã hội: Chi bộ luôn lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò giám sát của các đoàn thể trong việc thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của Trường, Tổ công đoàn đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được phân công; quần chúng tích cực tham gia góp ý kiến cho đảng viên và tập thể Chi bộ. Lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, luôn giữ mối đoàn kết thống nhất, không có hiện tượng bè phái, chia rẽ. Hàng năm, Chi bộ đều lãnh đạo các bộ phận hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công; có bộ phận thuộc chi bộ quản lý được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có bộ phận được UBND tỉnh tặng Bằng khen, năm 2020 có một cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020; năm 2021 có một cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Về thực hiện công tác xây dựng tổ chức đảng: Chi bộ luôn thực hiện đúng chế độ sinh hoạt Đảng, nội dung sinh hoạt Chi bộ đầy đủ, phong phú, chất lượng ngày càng nâng cao, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy và Chi bộ. Hàng năm Chi bộ thực hiện tốt công tác quản lý, phân công công tác cho đảng viên; đảng viên thường xuyên tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị và nghĩa vụ công dân ở địa phương nơi cư trú. Theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú cho Đảng; giới thiệu những quần chúng ưu tú để Đảng xem xét kết nạp, nhất là trong học sinh, sinh viên; trong 05 năm (2017-2021) Chi bộ đã kết nạp được 09 đảng viên mới, trong đó có 04 đảng viên là học sinh, sinh viên. Hàng năm Chi bộ đều xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống… những năm qua, đảng viên trong Chi bộ luôn thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương của Đảng, không có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật mặt Đảng, chính quyền, đoàn thể. 

Về thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Hàng năm Chi bộ xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo theo hướng dẫn của Đảng ủy Trường; đồng thời Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, thu hút được đảng viên và quần chúng tham gia như xây dựng video clip, xem phim tư liệu, kể chuyện về Bác… Qua đó, tất cả đảng viên và quần chúng đều có chuyển biến tích cực trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác; không có trường hợp nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Với những kết quả nêu trên, nhiều năm liền (2017- 2021) Chi bộ 3 được Đảng ủy Trường khen thưởng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu; đồng thời, năm 2021 được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen./.

                                                                      Tác giả: Phượng Uyên - Ban TGDV (http://danguykhoibinhthuan.vn/)

 


Các tin tiếp
Học sinh sinh viên Trường CĐYT Bình Thuận nhận được nhiều học bổng trong năm học 2020-2021   (25/5/2022)
Tổ chức hoạt động thể thao viên chức, người lao động Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận   (28/4/2022)
Tư vấn tuyển sinh của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận năm 2022   (25/4/2022)
Trường Cao đẳng Y tế tổ chức Ngày hội việc làm năm 2022   (6/4/2022)
Cảm xúc sau mỗi kỳ thi tay nghề   (29/3/2022)
Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận - Xây dựng và giữ vững danh hiệu tổ chức đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền   (24/3/2022)
KỶ NIỆM 132 NĂM, NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2022)   (7/2/2022)
Sinh viên dược thí điểm học trực tiếp tại trường   (21/1/2022)
Giảng viên Trường CĐYT Bình Thuận đạt giải khuyến khích Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021)   (18/1/2022)
Vận dụng kết quả nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm vào thực tiễn   (17/1/2022)
Chương trình kỉ niệm 72 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2022); Trao các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Giọng hát hay Tiếng anh dành cho cán bộ Đoàn, Hội toàn quốc năm 2021”   (9/1/2022)
Chi bộ 2 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới   (29/12/2021)
Trường CĐYT Bình Thuận có bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế   (26/12/2021)
Giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận đạt giải Khuyến khích trong Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021.   (23/11/2021)
Hội nghị Viên chức và Người lao động năm học 2020 – 2021   (23/10/2021)
Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận có đồng Tác giả đạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần 9 (2020-2021)   (10/9/2021)
Kết nạp đảng viên mới là sinh viên nơi tuyến đầu phòng chống dịch Covid - 19   (24/8/2021)
Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành 2021   (28/6/2021)
Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận triển khai công tác tuyển sinh Đợt 1 năm 2021.   (27/4/2021)
Chúc Mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2   (2/2/2021)
Tập huấn phòng chống dịch covid-19 cho Học sinh, sinh viên   (23/3/2020)
Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2018 – 2019   (26/9/2018)
Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế đạt giải nhất Hội thi Cấp ủy viên giỏi năm 2018 do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức   (21/8/2018)
Trường Cao đẳng Y tế tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6   (23/6/2015)
Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2013-2014   (29/10/2013)
Hội thi “Hãy nói không rượu bia khi tham gia giao thông”   (28/10/2013)
Một trẻ tử vong nghi do não mô cầu   (11/10/2012)
“Hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp”   (11/10/2012)
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận nhiệm kỳ 2012 - 2014   (11/10/2012)
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CĐ Y TẾ BÌNH THUẬN   (11/10/2012)