Đoàn viên/ Hội viên trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận tiếp tục tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận”

Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2022, Đoàn trường phối hợp với Hội sinh viên trường tiếp tục triển khai cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận” đến các chi đoàn/chi hội.Cuộc thi là hoạt động có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với các bạn đoàn viên/ hội viên, nhằm mục đích tăng cường tuyên truyền những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ địa phương đến cán bộ, đoàn viên; góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tạo động lực đẩy mạnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh; chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), 77 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022), 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 - 2022).

Tính đến thời điểm hiện tại, 100% đoàn viên/ hội viên trong toàn trường đã tham gia cuộc thi./

  Hình ảnh hoạt động

Các bạn đoàn viên/hội viên tham dự cuộc thi.

                          Đ/c Trương Việt Linh – Phó bí thư Đoàn trường; Chủ tịch Hội sinh viên trường.


Các tin tiếp
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2022), 111 NĂM BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (1911- 2022)   (19/5/2022)
Nhớ lời Bác dạy năm xưa   (18/5/2022)
Nhớ lời Bác dạy năm xưa   (18/5/2022)
Nhớ lời Bác dạy năm xưa   (18/5/2022)
Nhớ lời Bác dạy năm xưa   (18/5/2022)
Nhớ lời Bác dạy năm xưa   (18/5/2022)
Nhớ lời Bác dạy năm xưa   (18/5/2022)
Đoàn Thanh niên/ Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận tổ chức Sinh hoạt kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh   (18/5/2022)
Đoàn viên/ Hội viên trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận tiếp tục tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận”   (16/5/2022)
Triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022   (6/5/2022)
Học tập và làm theo phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh   (6/5/2022)