k25


STT

Họ tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Loại CC

Xếp loại

Số hiệu
 CC

Số CC

Ngày
cấp

1

Huỳnh Công Bằng

01/10/1993

Bình Thuận

TH CCA

Trung Bình

A2150068

TA2055

5/5/216

2

Trương Duy Bảo

11/08/1994

Nình Thuận

TH CCA

Khá

A2150069

TA2056

5/5/216

3

Đặng Ngô Bích Châu

09/04/1973

Bình Dương

TH CCA

Khá

A2150070

TA2057

5/5/216

4

Tô Thị Quỳnh Đức

21/10/1985

Bình Thuận

TH CCA

Trung Bình

A2150071

TA2058

5/5/216

5

Lâm Mỹ Dung

08/10/1992

Bình Thuận

TH CCA

Giỏi

A2150072

TA2059

5/5/216

6

Lê Thị Thu Hà

05/06/1986

Bình Thuận

TH CCA

Khá

A2150073

TA2060

5/5/216

7

Nguyễn Thị Ngọc Hà

20/10/1987

Bình Thuận

TH CCA

Khá

A2150074

TA2061

5/5/216

8

Trần Thị Ngọc Hà

09/09/1979

Bình Thuận

TH CCA

Trung Bình

A2150075

TA2062

5/5/216

9

Vũ Mạnh Hà

24/12/1974

Nam Định

TH CCA

Khá

A2150076

TA2063

5/5/216

10

Đặng Xuân Hiền

26/02/1967

Bình Thuận

TH CCA

Trung Bình

A2150077

TA2064

5/5/216

11

Vũ Quang Hiệu

13/01/1984

Quảng Nam

TH CCA

Trung Bình

A2150078

TA2065

5/5/216

12

Vũ Quang Huy

06/11/1979

Thanh Hóa

TH CCA

Trung Bình

A2150079

TA2066

5/5/216

13

Phạm Huy Hoàng

25/03/1993

Bình Thuận

TH CCA

Trung Bình

A2150080

TA2067

5/5/216

14

Lê Đình Hòe

19/12/1975

Thanh Hóa

TH CCA

Trung Bình

A2150081

TA2068

5/5/216

15

Bùi Đào Thế Hưng

21/06/1994

Bình Thuận

TH CCA

Trung Bình

A2150082

TA2069

5/5/216

16

Mai Thị Quế Hương

09/10/1994

Bình Thuận

TH CCA

Khá

A2150083

TA2070

5/5/216

17

Nguyễn Ngọc Dung Huyền

01/03/1994

Tp. Hồ Chí Minh

TH CCA

Trung Bình

A2150084

TA2071

5/5/216

18

Nguyễn Thị Thanh Huyền

05/10/1984

Bắc Giang

TH CCA

Trung Bình

A2150085

TA2072

5/5/216

19

Phan Quang Khánh

27/02/1983

Bình Thuận

TH CCA

Trung Bình

A2150086

TA2073

5/5/216

20

Đỗ Văn Khiêm

24/04/1994

Nình Thuận

TH CCA

Trung Bình

A2150087

TA2074

5/5/216

21

Lê Văn Lâm

05/02/1993

Thanh Hóa

TH CCA

Trung Bình

A2150088

TA2075

5/5/216

22

Nguyễn Thị Ngọc Lan

02/06/1979

Bình Thuận

TH CCA

Trung Bình

A2150089

TA2076

5/5/216

23

Ngô Văn Lương

29/04/1989

Bình Thuận

TH CCA

Trung Bình

A2150090

TA2077

5/5/216

24

Phạm Tố  Ngân

04/07/1991

Bình Thuận

TH CCA

Khá

A2150091

TA2078

5/5/216

25

Phạm Thị Ngọc

20/10/1993

Thái Bình

TH CCA

Trung Bình

A2150092

TA2079

5/5/216

26

Lê Thị Thanh Nguyệt

05/09/1997

Bình Thuận

TH CCA

Trung Bình

A2150093

TA2080

5/5/216

27

Nguyễn Thị Nhơn

27/03/1990

Bình Thuận

TH CCA

Giỏi

A2150094

TA2081

5/5/216

28

Phạm Thị Oanh

20/10/1994

Thái Bình

TH CCA

Trung Bình

A2150095

TA2082

5/5/216Các tin tiếp
Cao đẳng Điều dưỡng Khóa 3 - Năm 2013   (12/6/2017)
k25   (14/5/2017)