Cao đẳng Điều dưỡng Khóa 3 - Năm 2013


TT Họ và Tên GT NGÀY SINH XẾP LOẠI SỐ HIỆU TỐT NGHIỆP
1 Nguyễn Thị Kim Ân Nữ 23/10/1990 Trung bình khá 179
2 Thanh Thị Kim Anh Nữ 17/07/1992 Trung bình khá 180
3 Nguyễn Thị Hoàng Anh Nữ 24/07/1992 Khá 181
4 Quảng Nữ Kim Anh Nữ 22/10/1991 Trung bình khá 182
5 Huỳnh Thị Kim Bình Nữ 20/08/1992 Trung bình khá 183
6 Lâm Thị Ngọc Bích Nữ 17/04/1990 Khá 184
7 Đoàn Sơn Ca Nam 10/11/1992 Khá 185
8 Phan Thị Hồng Chi Nữ 04/05/1992 Trung bình khá 186
9 Dương Đình Chiến Nam 20/02/1992 Trung bình khá 187
10 Nguyễn Thị Thùy Chinh Nữ 06/05/1992 Trung bình khá 188
11 Lê Nữ Hoàng Chung Nữ 01/01/1992 Khá 189
12 Trần Thị Thùy Dương Nữ 14/03/1992 Trung bình khá 190
13 Thông Thị Dặng Nữ 10/02/1991 Trung bình khá 191
14 Nguyễn Thị Kiều Diễm Nữ 10/10/1991 Trung bình khá 192
15 Võ Thị Diễm Nữ 11/10/1992 Khá 193
16 Phạm Thị Thanh Diệu Nữ 12/06/1992 Khá 194
17 Nguyễn Thị Diễm Nữ 02/04/1991 Khá 195
18 Trần Thị Hồng Diễm Nữ 01/01/1991 Trung bình khá 196
19 Huỳnh Thị Hồng Dung Nữ 02/07/1992 Trung bình khá 197
20 Đinh Thị Hồng Đào Nữ 25/12/1992 Khá 198
21 Nại Thị Kim Đậm Nữ 08/06/1992 Trung bình khá 199
22 Nguyễn Thanh Đức Nam 23/05/1992 Trung bình khá 200
23 Phạm Thị Như Én Nữ 20/04/1992 Trung bình khá 201
24 Lê Thị Giang Nữ 16/02/1992 Khá 202
25 Phan Thị Phượng Hằng Nữ 25/10/1991 Khá 203
26 Nguyễn Xuân Hân Nam 02/01/1992 Khá 204
27 Võ Quỳnh Hương Nữ 10/10/1992 Trung bình khá 205
28 Cao Thị Hà Nữ 17/05/1991 Trung bình khá 206
29 Trần Thị Mộng Hà Nữ 01/06/1991 Khá 207
30 Phan Thị Ngọc Hân Nữ 28/09/1992 Khá 208
31 Hà Thị Thu Hằng Nữ 11/05/1992 Khá 209
32 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ 05/02/1992 Trung bình khá 210
33 Lê Thị Hằng Nữ 23/12/1992 Trung bình khá 211
34 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ 20/06/1992 Trung bình khá 212
35 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 18/08/1992 Khá 213
36 Phan Thị Mỹ Hạnh Nữ 02/09/1991 Trung bình khá 214
37 Trần Thị Tố Hảo Nữ 09/04/1992 Trung bình khá 215
38 Dương Thị Hảo Nữ 10/10/1992 Khá 216
39 Nguyễn Thị Hiếu Hậu Nữ 20/02/1991 Trung bình khá 217
40 Lư Nữ Xuân Hận Nữ 03/01/1991 Trung bình khá 218
41 Nguyễn Thị Ngọc Hậu Nữ 25/06/1992 Khá 219
42 Nguyễn Thị Hiền Nữ 15/09/1991 Trung bình khá 220
43 Nguyễn Thị Thanh Hiếu Nữ 06/12/1992 Trung bình khá 221
44 Nguyễn Thị Thanh Hiếu Nữ 26/03/1992 Trung bình khá 222
45 Nguyễn Hoàng Hiểu Nữ 27/10/1992 Khá 223
46 Lưu Thị Kim Hiếu Nữ 26/03/1992 Trung bình khá 224
47 Nguyễn Thị Kim Hưng Nữ 25/02/1992 Khá 225
48 Phạm Thị Tuyết Hoa Nữ 03/10/1992 Khá 226
49 Lê Thị Ánh Hoa Nữ 10/06/1992 Khá 227
50 Nguyễn Thị Hoa Nữ 20/10/1990 Khá 228
51 Lê Thị Minh Hoà Nữ 22/10/1992 Khá 229
52 Nguyễn Thị Thu Hoài Nữ 04/03/1992 Khá 230
53 Hồ Thị Hoan Nữ 10/04/1992 Trung bình khá 231
54 Huỳnh Mỹ Hoàng Nữ 11/11/1992 Trung bình khá 232
55 Trượng Thị Ngọc Hồi Nữ 05/10/1992 Trung bình khá 233
56 Lê Thị Hồng Nữ 01/10/1992 Trung bình khá 234
57 Trịnh Thị Hương Nữ 08/05/1992 Khá 235
58 Huỳnh Bảo Huy Nam 11/01/1992 Trung bình khá 236
59 Nguyễn Thị Lệ Huyền Nữ 22/12/1992 Khá 237
60 Lê Thị Ngọc Huyền Nữ 03/03/1992 Trung bình khá 238
61 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 12/12/1992 Trung bình khá 239
62 Lê Thị Huyền Nữ 09/02/1992 Khá 240
63 Nguyễn Văn Huynh Nam 18/08/1991 Trung bình khá 241
64 Đào Thị Khoa Nữ 20/01/1992 Trung bình khá 242
65 Nguyễn Thị Diễm Kiều Nữ 10/10/1992 Trung bình khá 243
66 Đinh Thị Thúy Kiều Nữ 20/12/1992 Khá 244
67 Đỗ Thị Kim Nữ 04/04/1991 Khá 245
68 Đỗ Thị Bích Kiều Nữ 10/12/1992 Khá 246
69 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 13/11/1991 Trung bình khá 247
70 Trần Ngọc Trúc Linh Nữ 19/03/1992 Trung bình khá 248
71 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 20/04/1991 Trung bình khá 249
72 Lê Thị Ngọc Linh Nữ 09/12/1992 Trung bình khá 250
73 Nguyễn Thị Kim Linh Nữ 24/09/1991 Trung bình khá 251
74 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 04/11/1992 Khá 252
75 Đặng Thị Mỹ Linh Nữ 07/07/1992 Khá 253
76 Đặng Thị Bích Liễu Nữ 10/02/1991 Trung bình khá 254
77 Trần Thị Liễu Nữ 13/12/1992 Trung bình khá 255
78 Phạm Thị Bích Liễu Nữ 16/03/1992 Trung bình khá 256
79 Lê Thị Thanh Lệ Nữ 26/09/1992 Khá 257
80 Nguyễn Thị Thanh Loan Nữ 12/12/1992 Trung bình khá 258
81 Trương Văn Luật Nam 01/07/1988 Khá 259
82 Trần Thị Phong Lưu Nữ 14/04/1992 Khá 260
83 Nguyễn Thị Lý Nữ 04/04/1992 Khá 261
84 Hồ Thị Hoa Lý Nữ 10/07/1992 Trung bình khá 262
85 Nguyễn Thị Lý Nữ 12/02/1992 Khá 263
86 Nguyễn Thị Như Mơ Nữ 06/12/1991 Trung bình khá 264
87 Hoàng Thị Tuyết Mai Nữ 01/10/1989 Khá 265
88 Phạm Thị Ngọc Mai Nữ 15/08/1991 Khá 266
89 Đinh Thị Mai Nữ 14/03/1992 Trung bình khá 267
90 Lê Ngọc Mai Nữ 17/01/1992 Trung bình khá 268
91 Mai Thị Mi Nữ 05/10/1992 Khá 269
92 Thành Thị Diễm Mi Nữ 12/10/1991 Trung bình khá 270
93 Lê Thị Minh Nữ 10/12/1992 Trung bình khá 271
94 Đàng Thị Thúy Nữ Nữ 09/12/1988 Trung bình khá 272
95 Trần Thị Tuyết Nga Nữ 20/03/1992 Khá 273
96 Ngô Trần Như Ngân Nữ 01/04/1992 Trung bình khá 274
97 Huỳnh Thị Yến Nhi Nữ 20/01/1991 Trung bình khá 275
98 Dương Thị Ý Nhi Nữ 30/06/1992 Khá 276
99 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 02/01/1992 Khá 277
100 Lê Thị Nhiên Nữ 02/02/1992 Khá 278
101 Nguyễn Hữu Thiên Nho Nữ 20/04/1992 Khá 279
102 Trần Thị Mỹ Nhơn Nữ 16/10/1991 Khá 280
103 Hồ Kiều Mỹ Nhu Nữ 15/03/1991 Khá 281
104 Đặng Huyền Thanh Nhu Nữ 28/12/1992 Khá 282
105 Nguyễn Thị Nhung Nữ 26/07/1992 Trung bình khá 283
106 Trương Thị Nhung Nữ 20/04/1992 Khá 284
107 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 23/11/1992 Trung bình khá 285
108 Nguyễn Anh Tố Ny Nữ 23/10/1989 Khá 286
109 Trần Thị Huỳnh Oanh Nữ 07/02/1992 Khá 287
110 Lê Thị Oanh Nữ 26/04/1992 Trung bình khá 288
111 Trần Thị Huyền Oanh Nữ 30/03/1992 Khá 289
112 Đào Thị Kim Oanh Nữ 18/11/1992 Trung bình khá 290
113 Huỳnh Thị Phê Nữ 25/01/1990 Trung bình khá 291
114 Trần Thị Thu Phấn Nữ 10/08/1992 Khá 292
115 Tôn Long Phi Nam 08/04/1992 Trung bình khá 293
116 Cao Thị Diễm Phúc Nữ 10/12/1992 Khá 294
117 Phạm Thị Phương Nữ 13/07/1991 Trung bình khá 295
118 Hồ Thị Ngọc Phượng Nữ 08/01/1991 Khá 296
119 Phạm Thị Phượng Nữ 10/04/1992 Khá 297
120 Nguyễn Thị Phượng Nữ 15/08/1991 Khá 298
121 Bùi Thị Phượng Nữ 20/11/1992 Trung bình khá 299
122 Hoàng Thị Quang Nữ 08/12/1990 Khá 300
123 Lê Thị Nguyệt Quế Nữ 16/06/1991 Khá 301
124 Nguyễn Thị Quyên Nữ 1992 Trung bình khá 302
125 Nguyễn Thị Hữu Quyên Nữ 08/11/1992 Khá 303
126 Nguyễn Thị Lệ Quyên Nữ 01/08/1991 Trung bình khá 304
127 Đoàn Thị Hồng Quyên Nữ 16/04/1992 Trung bình khá 305
128 Phạm Thị Quỳnh Nữ 31/12/1992 Khá 306
129 Khương Thị Phương Quỳnh Nữ 04/12/1992 Trung bình khá 307
130 Bùi Thị Minh Tâm Nữ 05/08/1992 Trung bình khá 308
131 Nguyễn Thị Minh Tân Nữ 10/06/1989 Khá 309
132 Nguyễn Thị Tân Nữ 20/09/1992 Trung bình khá 310
133 Nguyễn Ngọc Tài Nam 10/02/1991 Trung bình khá 311
134 Dương Thị Lệ Tài Nữ 17/03/1991 Trung bình khá 312
135 Trịnh Minh Tài Nam 20/02/1992 Trung bình khá 313
136 Lê Thị Minh Tâm Nữ 10/04/1991 Khá 314
137 Trương Ngọc Thân Nam 30/11/1992 Trung bình khá 315
138 Trần Thị Thu Thanh Nữ 06/10/1992 Trung bình khá 316
139 Trần Thị Mỹ Thanh Nữ 10/06/1992 Khá 317
140 Nguyễn Hoàng Kim Thanh Nữ 12/05/1992 Khá 318
141 Đỗ Thị Thắm Nữ 1992 Khá 319
142 Võ Thị Thảo Nữ 20/08/1992 Khá 320
143 Nguyễn Thị Thảo Nữ 05/10/1991 Khá 321
144 Ung Thị Thảo Nữ 10/04/1992 Khá 322
145 Lại Thị Thảo Nữ 10/07/1992 Khá 323
146 Trần Thị Thảo Nữ 25/01/1991 Trung bình khá 324
147 Nguyễn Thị Bích Thảo Nữ 20/05/1992 Trung bình khá 325
148 Lê Thị Thu Thảo Nữ 30/01/1992 Trung bình khá 326
149 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 10/10/1991 Trung bình khá 327
150 Hoàng Thị Thu Thảo Nữ 16/03/1992 Khá 328
151 Lê Thị Thu Thảo Nữ 08/10/1992 Trung bình khá 329
152 Bá Thị Thu Thảo Nữ 10/05/1989 Trung bình khá 330
153 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 01/01/1992 Trung bình khá 331
154 Phạm Hữu Thiện Nam 19/09/1992 Trung bình khá 332
155 Trần Thị Thanh Phương  Nữ 23/05/1991 Khá 333
156 Huỳnh Thị Thơ Nữ 16/02/1992 Trung bình khá 334
157 Phạm Thị Thanh Thoả Nữ 10/09/1992 Khá 335
158 Bùi Thị Thơi Nữ 06/09/1992 Khá 336
159 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 09/09/1992 Khá 337
160 Phạm Thị Thanh Thúy Nữ 17/12/1992 Trung bình khá 338
161 Nguyễn Ngô Thanh Thúy Nữ 14/08/1992 Khá 339
162 Lương Thị Thúy Nữ 20/10/1992 Trung bình khá 340
163 Dương Thị Hồng Thuỷ Nữ 13/11/1991 Trung bình khá 341
164 Nguyễn Thu Thuỷ Nữ 10/04/1992 Trung bình khá 342
165 Dương Thị Thu Nữ 20/04/1991 Khá 343
166 Lê Thị Lệ Thu Nữ 26/09/1990 Khá 344
167 Nguyễn Thị Huỳnh Thư Nữ 09/02/1992 Khá 345
168 Đỗ Đức Thuận Nam 08/04/1992 Trung bình khá 346
169 Trần Mỹ Thuận Nữ 02/07/1992 Khá 347
170 Nguyễn Thanh Mỹ Tiên Nữ 10/06/1992 Trung bình khá 348
171 Trần Thị Thanh Tiên Nữ 15/07/1992 Khá 349
172 Lê Thị Phương Tú Nữ 26/10/1992 Trung bình khá 350
173 Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ 20/02/1992 Trung bình khá 351
174 Trần Thị Bích Trầm Nữ 10/10/1992 Trung bình khá 352
175 Trần Thị Bảo Trân Nữ 04/02/1990 Khá 353
176 Bùi Thị Mỹ Trang Nữ 03/09/1990 Khá 354
177 Tô Thị Xuân Trang Nữ 22/09/1992 Trung bình khá 355
178 Đào Thị Thanh Trang Nữ 03/04/1992 Khá 356
179 Nguyễn Thùy Linh Trang Nữ 20/11/1991 Trung bình khá 357
180 Trương Thị Thanh Trang Nữ 15/08/1992 Trung bình khá 358
181 Bùi Thị Trang Nữ 09/07/1992 Trung bình khá 359
182 Nguyễn Thị Trang Nữ 13/11/1991 Khá 360
183 Nguyễn Thị Trang Nữ 20/03/1992 Trung bình khá 361
184 Trần Đình Trí Nam 30/07/1991 Trung bình khá 362
185 Hàm Thị Tuyết Trinh Nữ 24/04/1991 Trung bình khá 363
186 Trần Thị Thu Trinh Nữ 27/06/1992 Trung bình khá 364
187 Trần Thị Tú Trinh Nữ 15/12/1992 Khá 365
188 Lê Thị Minh Tú Nữ 04/10/1992 Trung bình khá 366
189 Lê Anh Tuấn Nam 10/10/1992 Trung bình khá 367
190 Trần Thanh Tựu Nữ 14/01/1992 Trung bình khá 368
191 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 22/12/1992 Khá 369
192 Nguyễn Thị Kim Tuyến Nữ 20/09/1992 Trung bình khá 370
193 Lê Thị Ngọc Uyên Nữ 23/08/1992 Khá 371
194 Đoàn Thị Bích Vân Nữ 12/07/1991 Trung bình khá 372
195 Nguyễn Thị Bích Vân Nữ 04/02/1991 Trung bình khá 373
196 Võ Long Vương Nam 16/12/1992 Trung bình khá 374
197 Phan Thị Thùy Vân Nữ 20/12/1992 Trung bình khá 375
198 Ngô Thị Thanh Vân Nữ 09/03/1992 Trung bình khá 376
199 Nguyễn Thị Hồng Vũ Nữ 10/05/1992 Khá 377
200 Võ Thị Kim Vui Nữ 17/05/1992 Khá 378
201 Nguyễn Thanh Vương Nam 02/09/1992 Trung bình khá 379
202 Nguyễn Trúc Vy Nữ 28/03/1992 Trung bình khá 380
203 Nguyễn Đăng Như Ý Nam 01/01/1992 Trung bình khá 381
204 Nguyễn Thị Minh Yến Nữ 23/08/1992 Trung bình khá 382
205 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ 10/04/1992 Khá 383

Các tin tiếp
Cao đẳng Điều dưỡng Khóa 3 - Năm 2013   (12/6/2017)
k25   (14/5/2017)