Danh sách Cấp chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B - Khoá ABK33 - Thi ngày 29/7/2018


Danh sách Thí sinh được cấp Chứng chỉ Tiếng Anh  - Trình độ B

Khóa Kiểm tra: ABK33 - Ngày Kiểm tra: 22/7/2018 & 29/7/2018

Theo Quyết Định Số  12/QĐ-TTTHNN;  Ngày 8/8/2018

Xem danh sách

Các tin tiếp
Danh sách Cấp chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B - Khoá ABK33 - Thi ngày 29/7/2018   (6/5/2019)
Danh sách Cấp chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ C - Khoá ACK2 - Thi ngày 13/8/2018 - Thi ngày 19/8/2018   (6/5/2019)
Danh sách Cấp chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ C - Khoá ACK1.2 - Thi ngày 17/6/2018 - Thi ngày 24/6/2018   (6/5/2019)
Danh sách Cấp chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ C - Khoá ACK1.1 - Thi ngày 27/5/2018 - Thi ngày 3/6/2018   (6/5/2019)
Danh sách Cấp chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B - Khoá ABK32 - Thi ngày 30/5/2018   (2/5/2019)
Danh sách Cấp chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B - Khoá ABK31 - Thi ngày 19/5/2018   (2/5/2019)
Danh sách Cấp chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B - Khoá ABK30 - Thi ngày 3/2/2018   (2/5/2019)