Danh sách Cấp chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B - Khoá ABK39 - Thi ngày 6/4/2019


Danh sách Thí sinh được cấp Chứng chỉ Tiếng Anh  - Trình độ B
Khóa Kiểm tra: ABK39 - Ngày Kiểm tra: 6/4/2019
Theo Quyết Định Số  05/QĐ-THNN;  Ngày 23/4/2019

Xem danh sách
Các tin tiếp
Danh sách Cấp chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B - Khoá ABK39 - Thi ngày 6/4/2019   (6/5/2019)
Danh sách Cấp chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B - Khoá ABK38 - Thi ngày 24/3/2019   (6/5/2019)