Danh sách Công nhận Tốt nghiệp Dược sỹ trung cấp; Y sỹ đa khoa khoá 2016-2018; DSVLVH khoá 2015-2017 (Kỳ thi Tháng 12-2018)


Quyết định Công nhận Tốt nghiệp Dược sỹ  trung cấp khoá 2016-2018; Y sỹ đa khoa  khoá 2016-2018; 
Kỳ thi Tháng 12-2018

Xem nội dung: Quyết định 395/QĐ-CĐYT

 Danh sách tốt nghiệp 
    
Các tin tiếp
Danh sách Công nhận Tốt nghiệp Dược sỹ trung cấp; Y sỹ đa khoa khoá 2016-2018; DSVLVH khoá 2015-2017 (Kỳ thi Tháng 12-2018)   (2/5/2019)
Danh sách Công nhận Tốt nghiệp Dược sỹ trung cấp; Y sỹ đa khoa khoá 2016-2018; DSVLVH khoá 2015-2017   (24/4/2019)